THÔNG BÁO
Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 18-22/4/2022
22/04/2022 12:00:00

TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, tổ chức Ngày, tháng, năm Tình trạng hồ sơ
Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả Nhận kết quả từ cơ quan giải quyết
1 000.24.22.H23-220418-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HƯỜNG 18/04/2022 07:38:04 19/04/2022 07:38:04 18/04/2022 08:08:52 Hồ sơ đã trả kết quả
2 000.24.22.H23-220418-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN XUÂN LẬP 18/04/2022 08:07:53 19/04/2022 08:07:53 18/04/2022 08:08:52 Hồ sơ đã trả kết quả
3 000.24.22.H23-220418-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VŨ QUANG BÁCH 18/04/2022 08:16:44 19/04/2022 08:16:44 18/04/2022 08:19:29 Hồ sơ đã trả kết quả
4 000.24.22.H23-220418-0004 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở VŨ QUANG BÁCH 18/04/2022 08:17:09 20/04/2022 08:17:09 18/04/2022 08:19:29 Hồ sơ đã trả kết quả
5 000.24.22.H23-220418-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN CHÍN 18/04/2022 08:17:52 19/04/2022 08:17:52 18/04/2022 08:19:29 Hồ sơ đã trả kết quả
6 000.24.22.H23-220418-0006 Thủ tục đăng ký khai tử PHẠM VĂN KHOA 18/04/2022 08:35:57 19/04/2022 08:35:57 18/04/2022 08:47:38 Hồ sơ đã trả kết quả
7 000.24.22.H23-220418-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU HUẤN 18/04/2022 10:35:53 19/04/2022 10:35:53 18/04/2022 10:39:43 Hồ sơ đã trả kết quả
8 000.24.22.H23-220418-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU THÂU 18/04/2022 10:36:32 19/04/2022 10:36:32 18/04/2022 10:39:43 Hồ sơ đã trả kết quả
9 000.24.22.H23-220418-0009 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN HỮU THÂU 18/04/2022 10:37:10 20/04/2022 10:37:10 18/04/2022 10:39:43 Hồ sơ đã trả kết quả
10 000.24.22.H23-220418-0010 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN HỮU THÂU 18/04/2022 10:37:42 20/04/2022 10:37:42 18/04/2022 10:39:43 Hồ sơ đã trả kết quả
11 000.24.22.H23-220418-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ TỐ NHƯ 18/04/2022 11:22:16 19/04/2022 11:22:16 18/04/2022 11:23:51 Hồ sơ đã trả kết quả
12 000.24.22.H23-220418-0012 Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN THỊ NGA 18/04/2022 13:34:25 25/04/2022 13:34:25 18/04/2022 13:47:25 Hồ sơ đã trả kết quả
13 000.24.22.H23-220418-0013 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN VĂN BẢO 18/04/2022 13:46:22 21/04/2022 13:46:22 18/04/2022 13:47:25 Hồ sơ đã trả kết quả
14 000.24.22.H23-220418-0014 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ NGỌC 18/04/2022 14:21:35 19/04/2022 14:21:35 18/04/2022 14:22:36 Hồ sơ đã trả kết quả
15 000.24.22.H23-220418-0015 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HỆ 18/04/2022 15:13:54 19/04/2022 15:13:54 18/04/2022 15:20:13 Hồ sơ đã trả kết quả
16 000.24.22.H23-220418-0016 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC KHOA 18/04/2022 15:14:27 19/04/2022 15:14:27 18/04/2022 15:20:13 Hồ sơ đã trả kết quả
17 000.24.22.H23-220418-0017 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN TÚ ANH 18/04/2022 15:15:08 19/04/2022 15:15:08 18/04/2022 15:20:13 Hồ sơ đã trả kết quả
18 000.24.22.H23-220418-0018 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ TƯƠI 18/04/2022 15:18:36 19/04/2022 15:18:36 18/04/2022 15:20:13 Hồ sơ đã trả kết quả
19 000.24.22.H23-220418-0019 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở HOÀNG THỊ TƯƠI 18/04/2022 15:19:19 20/04/2022 15:19:19 18/04/2022 15:20:13 Hồ sơ đã trả kết quả
20 000.24.22.H23-220418-0020 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN KIM THẠCH 18/04/2022 15:49:15 20/04/2022 15:49:15 18/04/2022 15:50:24 Hồ sơ đã trả kết quả
21 000.24.22.H23-220419-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ SỬU 19/04/2022 08:00:02 20/04/2022 08:00:02 19/04/2022 08:04:49 Hồ sơ đã trả kết quả
22 000.24.22.H23-220419-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ VÂN ANH 19/04/2022 08:35:03 20/04/2022 08:35:03 19/04/2022 08:37:53 Hồ sơ đã trả kết quả
23 000.24.22.H23-220419-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC LƯU 19/04/2022 08:35:36 20/04/2022 08:35:36 19/04/2022 08:37:53 Hồ sơ đã trả kết quả
24 000.24.22.H23-220419-0004 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN ĐỨC LƯU 19/04/2022 08:36:05 21/04/2022 08:36:05 19/04/2022 08:37:53 Hồ sơ đã trả kết quả
25 000.24.22.H23-220419-0005 Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN THANH LỊCH 19/04/2022 09:20:36 20/04/2022 09:20:36 19/04/2022 09:21:36 Hồ sơ đã trả kết quả
26 000.24.22.H23-220419-0006 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch PHAN LẠC THU 19/04/2022 09:57:55 20/04/2022 09:57:55 19/04/2022 10:06:39 Hồ sơ đã trả kết quả
27 000.24.22.H23-220419-0007 Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN THỊ HÀ 19/04/2022 10:19:35 20/04/2022 10:19:35 19/04/2022 10:23:37 Hồ sơ đã trả kết quả
28 000.24.22.H23-220420-0001 Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN THỊ QUYÊN 20/04/2022 07:21:48 27/04/2022 07:21:48 20/04/2022 07:27:34 Hồ sơ đã trả kết quả
29 000.24.22.H23-220420-0002 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ QUYÊN 20/04/2022 07:25:53 21/04/2022 07:25:53 20/04/2022 07:27:34 Hồ sơ đã trả kết quả
30 000.24.22.H23-220420-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VŨ THỊ THOA 20/04/2022 07:57:36 21/04/2022 07:57:36 20/04/2022 08:01:43 Hồ sơ đã trả kết quả
31 000.24.22.H23-220420-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ MINH HUẤN 20/04/2022 07:59:55 21/04/2022 07:59:55 20/04/2022 08:01:43 Hồ sơ đã trả kết quả
32 000.24.22.H23-220420-0005 Thủ tục đăng ký khai tử ĐỖ THỊ TUYẾT MAI 20/04/2022 08:22:09 21/04/2022 08:22:09 20/04/2022 08:32:40 Hồ sơ đã trả kết quả
33 000.24.22.H23-220420-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ MINH THUẤN 20/04/2022 09:21:56 21/04/2022 09:21:56 20/04/2022 09:24:45 Hồ sơ đã trả kết quả
34 000.24.22.H23-220420-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN HÙNG 20/04/2022 09:22:47 21/04/2022 09:22:47 20/04/2022 09:24:45 Hồ sơ đã trả kết quả
35 000.24.22.H23-220420-0008 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi NGUYỄN VĂN ĐỈNH 20/04/2022 09:42:26 13/05/2022 09:42:26 20/04/2022 09:49:48 Hồ sơ đã trả kết quả
36 000.24.22.H23-220421-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ LUYẾN 21/04/2022 07:11:02 22/04/2022 07:11:02 21/04/2022 07:12:23 Hồ sơ đã trả kết quả
37 000.24.22.H23-220422-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC QUANG 22/04/2022 14:00:51 25/04/2022 14:00:51 22/04/2022 14:03:09 Hồ sơ đã trả kết quả
38 000.24.22.H23-220422-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN NGỌC 22/04/2022 14:02:10 25/04/2022 14:02:10 22/04/2022 14:03:09 Hồ sơ đã trả kết quả
39 000.24.22.H23-220422-0003 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở NGUYỄN THỊ HUẾ 22/04/2022 14:15:58 26/04/2022 14:15:58 22/04/2022 14:20:24 Hồ sơ đã trả kết quả
40 000.24.22.H23-220422-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HUẾ 22/04/2022 14:17:12 25/04/2022 14:17:12 22/04/2022 14:20:24 Hồ sơ đã trả kết quả
41 000.24.22.H23-220422-0005 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở NGUYỄN VĂN CHIÊN 22/04/2022 14:18:28 26/04/2022 14:18:28 22/04/2022 14:20:24 Hồ sơ đã trả kết quả
42 000.24.22.H23-220422-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC QUANG 22/04/2022 14:47:43 25/04/2022 14:47:43 22/04/2022 14:49:45 Hồ sơ đã trả kết quả
43 000.24.22.H23-220422-0007 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN NGỌC THẠCH 22/04/2022 14:48:18 25/04/2022 14:48:18 22/04/2022 14:49:45 Hồ sơ đã trả kết quả
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 462
Trước & đúng hạn: 462
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/02/2024 04:53:17)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: tranthihuongsen1976@haiduong.gov.vn

Đăng nhập
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0