THÔNG BÁO
Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 09-13/5/2022
13/05/2022 12:00:00

TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, tổ chức Ngày, tháng, năm Tình trạng hồ sơ
Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả Nhận kết quả từ cơ quan giải quyết
1 000.24.22.H23-220509-0001 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở NGUYỄN THỊ MỘC 09/05/2022 07:00:10 11/05/2022 07:00:10 09/05/2022 07:01:31 Hồ sơ đã trả kết quả
2 000.24.22.H23-220509-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN NHƯ HIỆP 09/05/2022 07:28:29 10/05/2022 07:28:29 09/05/2022 07:32:22 Hồ sơ đã trả kết quả
3 000.24.22.H23-220509-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 09/05/2022 07:42:52 10/05/2022 07:42:52 09/05/2022 07:43:51 Hồ sơ đã trả kết quả
4 000.24.22.H23-220509-0004 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ HUẤN 09/05/2022 08:04:00 10/05/2022 08:04:00 09/05/2022 08:05:51 Hồ sơ đã trả kết quả
5 000.24.22.H23-220509-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN MINH TRUNG 09/05/2022 08:24:19 10/05/2022 08:24:19 09/05/2022 08:25:22 Hồ sơ đã trả kết quả
6 000.24.22.H23-220509-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ NGỌC 09/05/2022 09:01:13 10/05/2022 09:01:13 09/05/2022 09:07:21 Hồ sơ đã trả kết quả
7 000.24.22.H23-220509-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN DỰ 09/05/2022 09:06:08 10/05/2022 09:06:08 09/05/2022 09:07:21 Hồ sơ đã trả kết quả
8 000.24.22.H23-220509-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận BÙI THỊ HUỆ 09/05/2022 09:09:59 10/05/2022 09:09:59 09/05/2022 09:31:06 Hồ sơ đã trả kết quả
9 000.24.22.H23-220509-0009 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ NGỌC 09/05/2022 09:28:26 10/05/2022 09:28:26 09/05/2022 09:31:06 Hồ sơ đã trả kết quả
10 000.24.22.H23-220509-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG ĐÌNH VIỆT 09/05/2022 09:35:13 10/05/2022 09:35:13 09/05/2022 09:36:33 Hồ sơ đã trả kết quả
11 000.24.22.H23-220509-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ MỘC 09/05/2022 10:24:10 10/05/2022 10:24:10 09/05/2022 10:26:49 Hồ sơ đã trả kết quả
12 000.24.22.H23-220509-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ SINH 09/05/2022 10:24:44 10/05/2022 10:24:44 09/05/2022 10:26:49 Hồ sơ đã trả kết quả
13 000.24.22.H23-220509-0013 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG VĂN LÂM 09/05/2022 10:53:31 10/05/2022 10:53:31 09/05/2022 10:57:55 Hồ sơ đã trả kết quả
14 000.24.22.H23-220509-0014 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU VĂN 09/05/2022 13:50:44 10/05/2022 13:50:44 09/05/2022 13:57:39 Hồ sơ đã trả kết quả
15 000.24.22.H23-220509-0015 Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN HỮU ANH 09/05/2022 13:51:35 16/05/2022 13:51:35 09/05/2022 13:57:39 Hồ sơ đã trả kết quả
16 000.24.22.H23-220509-0016 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN QUÝ TUẤN 09/05/2022 14:42:05 10/05/2022 14:42:05 09/05/2022 14:58:18 Hồ sơ đã trả kết quả
17 000.24.22.H23-220509-0017 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ SEN 09/05/2022 14:45:21 10/05/2022 14:45:21 09/05/2022 14:58:18 Hồ sơ đã trả kết quả
18 000.24.22.H23-220509-0018 Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN THỊ VẤN 09/05/2022 14:52:06 16/05/2022 14:52:06 09/05/2022 14:58:18 Hồ sơ đã trả kết quả
19 000.24.22.H23-220509-0019 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN SÔNG 09/05/2022 15:22:06 10/05/2022 15:22:06 09/05/2022 15:23:25 Hồ sơ đã trả kết quả
20 000.24.22.H23-220509-0020 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN VĂN VŨ 09/05/2022 15:34:21 11/05/2022 15:34:21 09/05/2022 15:35:27 Hồ sơ đã trả kết quả
21 000.24.22.H23-220509-0021 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐÀO THỊ LƯƠNG 09/05/2022 16:15:26 10/05/2022 16:15:26 09/05/2022 16:18:30 Hồ sơ đã trả kết quả
22 000.24.22.H23-220509-0022 Thủ tục đăng ký lại khai tử NGUYỄN ĐỨC HƯỜNG 09/05/2022 16:16:33 16/05/2022 16:16:33 09/05/2022 16:18:30 Hồ sơ đã trả kết quả
23 000.24.22.H23-220509-0023 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN ĐỨC HƯỜNG 09/05/2022 16:17:24 10/05/2022 16:17:24 09/05/2022 16:18:30 Hồ sơ đã trả kết quả
24 000.24.22.H23-220510-0001 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ NGA 10/05/2022 07:38:49 11/05/2022 07:38:49 10/05/2022 07:44:38 Hồ sơ đã trả kết quả
25 000.24.22.H23-220510-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ NHUNG 10/05/2022 07:42:44 11/05/2022 07:42:44 10/05/2022 07:44:38 Hồ sơ đã trả kết quả
26 000.24.22.H23-220510-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG THỊ THÍCH 10/05/2022 08:29:54 11/05/2022 08:29:54 10/05/2022 14:02:09 Hồ sơ đã trả kết quả
27 000.24.22.H23-220510-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐINH THỊ NGA 10/05/2022 13:53:43 11/05/2022 13:53:43 10/05/2022 14:02:09 Hồ sơ đã trả kết quả
28 000.24.22.H23-220510-0005 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch HOÀNG THỊ LOAN 10/05/2022 13:54:21 11/05/2022 13:54:21 10/05/2022 14:02:09 Hồ sơ đã trả kết quả
29 000.24.22.H23-220510-0006 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYÊN TRUNG QUANG 10/05/2022 14:49:17 12/05/2022 14:49:17 10/05/2022 14:50:45 Hồ sơ đã trả kết quả
30 000.24.22.H23-220510-0007 Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN THỊ SEN 10/05/2022 15:04:20 17/05/2022 15:04:20 10/05/2022 15:09:49 Hồ sơ đã trả kết quả
31 000.24.22.H23-220510-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HỒNG LINH 10/05/2022 15:50:31 11/05/2022 15:50:31 10/05/2022 15:54:45 Hồ sơ đã trả kết quả
32 000.24.22.H23-220511-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ TUYẾN 11/05/2022 07:19:35 12/05/2022 07:19:35 11/05/2022 07:23:20 Hồ sơ đã trả kết quả
33 000.24.22.H23-220511-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐINH TRỌNG HIỆN 11/05/2022 08:01:05 12/05/2022 08:01:05 11/05/2022 08:02:18 Hồ sơ đã trả kết quả
34 000.24.22.H23-220511-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VŨ THỊ MỸ LINH 11/05/2022 09:04:44 12/05/2022 09:04:44 11/05/2022 09:06:41 Hồ sơ đã trả kết quả
35 000.24.22.H23-220511-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VŨ THỊ CÚC 11/05/2022 09:40:18 12/05/2022 09:40:18 11/05/2022 09:41:29 Hồ sơ đã trả kết quả
36 000.24.22.H23-220511-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ ÁNH 11/05/2022 13:32:42 12/05/2022 13:32:42 11/05/2022 13:34:58 Hồ sơ đã trả kết quả
37 000.24.22.H23-220511-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ DOAN 11/05/2022 13:33:19 12/05/2022 13:33:19 11/05/2022 13:34:58 Hồ sơ đã trả kết quả
38 000.24.22.H23-220511-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN HIẾU 11/05/2022 13:40:21 12/05/2022 13:40:21 11/05/2022 13:43:34 Hồ sơ đã trả kết quả
39 000.24.22.H23-220511-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận PHẠM VĂN TUYẾN 11/05/2022 13:52:03 12/05/2022 13:52:03 11/05/2022 13:54:28 Hồ sơ đã trả kết quả
40 000.24.22.H23-220511-0009 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN HỮU NGÔN 11/05/2022 14:12:25 16/05/2022 14:12:25 11/05/2022 14:19:13 Hồ sơ đã trả kết quả
41 000.24.22.H23-220511-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC CHINH 11/05/2022 14:44:32 12/05/2022 14:44:32 11/05/2022 14:47:36 Hồ sơ đã trả kết quả
42 000.24.22.H23-220511-0011 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ SEN 11/05/2022 15:21:01 12/05/2022 15:21:01 11/05/2022 15:25:42 Hồ sơ đã trả kết quả
43 000.24.22.H23-220511-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN BÁ HÙNG 11/05/2022 15:22:47 12/05/2022 15:22:47 11/05/2022 15:25:42 Hồ sơ đã trả kết quả
44 000.24.22.H23-220511-0013 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN THỊ SEN 11/05/2022 15:24:01 16/05/2022 15:24:01 11/05/2022 15:25:42 Hồ sơ đã trả kết quả
45 000.24.22.H23-220511-0014 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN VĂN TRỪU 11/05/2022 15:44:09 13/05/2022 15:44:09 11/05/2022 15:46:26 Hồ sơ đã trả kết quả
46 000.24.22.H23-220511-0015 Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN ĐỨC TOÀN 11/05/2022 15:45:15 18/05/2022 15:45:15 11/05/2022 15:46:26 Hồ sơ đã trả kết quả
47 000.24.22.H23-220512-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN DUY TÙNG 12/05/2022 08:52:30 13/05/2022 08:52:30 12/05/2022 08:56:12 Hồ sơ đã trả kết quả
48 000.24.22.H23-220512-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ PHƯƠNG 12/05/2022 08:54:30 13/05/2022 08:54:30 12/05/2022 08:56:12 Hồ sơ đã trả kết quả
49 000.24.22.H23-220512-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC DUY 12/05/2022 09:04:05 13/05/2022 09:04:05 12/05/2022 09:12:20 Hồ sơ đã trả kết quả
50 000.24.22.H23-220512-0004 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN ĐỨC DUY 12/05/2022 09:04:56 16/05/2022 09:04:56 12/05/2022 09:12:20 Hồ sơ đã trả kết quả
51 000.24.22.H23-220513-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐINH TRỌNG ĐÀ 13/05/2022 08:00:32 16/05/2022 08:00:32 13/05/2022 08:01:57 Hồ sơ đã trả kết quả
52 000.24.22.H23-220513-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN XUÂN TIN 13/05/2022 08:20:03 16/05/2022 08:20:03 13/05/2022 08:21:56 Hồ sơ đã trả kết quả
53 000.24.22.H23-220513-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HẢI 13/05/2022 08:34:12 16/05/2022 08:34:12 13/05/2022 08:35:40 Hồ sơ đã trả kết quả
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 432
Trước & đúng hạn: 432
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/02/2024 04:10:27)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: tranthihuongsen1976@haiduong.gov.vn

Đăng nhập
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0