THÔNG BÁO
Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 07-25/3/2022
25/03/2022 12:00:00

1 000.24.22.H23-220307-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN THẢO 07/03/2022 07:56:40 08/03/2022 07:56:40 07/03/2022 08:01:38 Hồ sơ đã trả kết quả
2 000.24.22.H23-220307-0002 Thủ tục đăng ký lại kết hôn NGUYỄN VĂN THẢO 07/03/2022 07:57:17 14/03/2022 07:57:17 07/03/2022 08:01:38 Hồ sơ đã trả kết quả
3 000.24.22.H23-220307-0003 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN VĂN THẢO 07/03/2022 07:57:53 08/03/2022 07:57:53 07/03/2022 08:01:38 Hồ sơ đã trả kết quả
4 000.24.22.H23-220307-0004 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân VƯƠNG THỊ THOAN 07/03/2022 07:58:30 10/03/2022 07:58:30 07/03/2022 08:01:38 Hồ sơ đã trả kết quả
5 000.24.22.H23-220307-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ NGA 07/03/2022 07:58:59 08/03/2022 07:58:59 07/03/2022 08:01:38 Hồ sơ đã trả kết quả
6 000.24.22.H23-220307-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN TIẾN 07/03/2022 08:21:41 08/03/2022 08:21:41 07/03/2022 08:25:53 Hồ sơ đã trả kết quả
7 000.24.22.H23-220307-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG VĂN DŨNG 07/03/2022 08:30:18 08/03/2022 08:30:18 07/03/2022 08:31:31 Hồ sơ đã trả kết quả
8 000.24.22.H23-220307-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN THỦY 07/03/2022 09:04:35 08/03/2022 09:04:35 07/03/2022 09:06:09 Hồ sơ đã trả kết quả
9 000.24.22.H23-220307-0009 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân TRẦN THỊ XẠ 07/03/2022 09:17:27 10/03/2022 09:17:27 07/03/2022 09:20:22 Hồ sơ đã trả kết quả
10 000.24.22.H23-220307-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận PHẠM THỊ HỒNG 07/03/2022 09:18:06 08/03/2022 09:18:06 07/03/2022 09:20:22 Hồ sơ đã trả kết quả
11 000.24.22.H23-220307-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG THẾ TUYẾN 07/03/2022 09:39:25 08/03/2022 09:39:25 07/03/2022 09:45:53 Hồ sơ đã trả kết quả
12 000.24.22.H23-220307-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LÊ THỊ HƯƠNG 07/03/2022 09:40:16 08/03/2022 09:40:16 07/03/2022 09:45:53 Hồ sơ đã trả kết quả
13 000.24.22.H23-220307-0013 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận KHÚC THỊ THU HIỀN 07/03/2022 09:40:57 08/03/2022 09:40:57 07/03/2022 09:45:53 Hồ sơ đã trả kết quả
14 000.24.22.H23-220307-0014 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân TRẦN DUY HUY 07/03/2022 09:57:52 10/03/2022 09:57:52 07/03/2022 09:58:54 Hồ sơ đã trả kết quả
15 000.24.22.H23-220307-0015 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN XUÂN TĨNH 07/03/2022 10:37:30 08/03/2022 10:37:30 07/03/2022 10:38:48 Hồ sơ đã trả kết quả
16 000.24.22.H23-220307-0016 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGÔ VĂN QUYỀN 07/03/2022 14:01:19 08/03/2022 14:01:19 07/03/2022 14:04:20 Hồ sơ đã trả kết quả
17 000.24.22.H23-220307-0017 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN ĐỊNH 07/03/2022 14:17:55 08/03/2022 14:17:55 07/03/2022 14:19:04 Hồ sơ đã trả kết quả
18 000.24.22.H23-220307-0018 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN PHỔ 07/03/2022 15:08:02 08/03/2022 15:08:02 07/03/2022 15:10:23 Hồ sơ đã trả kết quả
19 000.24.22.H23-220307-0019 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐINH THỊ BÍCH 07/03/2022 15:16:18 08/03/2022 15:16:18 07/03/2022 15:53:41 Hồ sơ đã trả kết quả
20 000.24.22.H23-220307-0020 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN THỊ HUYỀN 07/03/2022 15:24:07 10/03/2022 15:24:07 07/03/2022 15:53:41 Hồ sơ đã trả kết quả
21 000.24.22.H23-220307-0021 Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN VĂN TIẾN 07/03/2022 15:25:06 08/03/2022 15:25:06 07/03/2022 15:53:41 Hồ sơ đã trả kết quả
22 000.24.22.H23-220307-0022 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ NHUNG 07/03/2022 15:29:59 08/03/2022 15:29:59 07/03/2022 15:53:41 Hồ sơ đã trả kết quả
23 000.24.22.H23-220307-0023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ THƯỜNG 07/03/2022 15:46:46 08/03/2022 15:46:46 07/03/2022 15:53:41 Hồ sơ đã trả kết quả
24 000.24.22.H23-220308-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TRUNG NGUYÊN 08/03/2022 08:14:57 09/03/2022 08:14:57 08/03/2022 08:17:02 Hồ sơ đã trả kết quả
25 000.24.22.H23-220308-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN ĐOÀN 08/03/2022 09:11:28 09/03/2022 09:11:28 08/03/2022 09:12:38 Hồ sơ đã trả kết quả
26 000.24.22.H23-220308-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận BÙI VĂN TRIỆU 08/03/2022 09:46:37 09/03/2022 09:46:37 08/03/2022 09:50:28 Hồ sơ đã trả kết quả
27 000.24.22.H23-220308-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG VĂN HỢI 08/03/2022 09:47:14 09/03/2022 09:47:14 08/03/2022 09:50:28 Hồ sơ đã trả kết quả
28 000.24.22.H23-220308-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN NĂNG HOAN 08/03/2022 11:14:11 09/03/2022 11:14:11 08/03/2022 11:16:07 Hồ sơ đã trả kết quả
29 000.24.22.H23-220308-0006 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch ĐỖ THỊ LAN PHƯƠNG 08/03/2022 13:54:49 09/03/2022 13:54:49 08/03/2022 14:01:19 Hồ sơ đã trả kết quả
30 000.24.22.H23-220308-0007 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực LÊ ĐỨC DŨNG 08/03/2022 13:57:31 09/03/2022 13:57:31 08/03/2022 14:01:19 Hồ sơ đã trả kết quả
31 000.24.22.H23-220308-0008 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở LÊ ĐỨC DŨNG 08/03/2022 13:58:17 10/03/2022 13:58:17 08/03/2022 14:01:19 Hồ sơ đã trả kết quả
32 000.24.22.H23-220308-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LÊ ĐỨC DŨNG 08/03/2022 13:59:14 09/03/2022 13:59:14 08/03/2022 14:01:19 Hồ sơ đã trả kết quả
33 000.24.22.H23-220308-0010 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch LÊ ĐỨC DŨNG 08/03/2022 13:59:52 09/03/2022 13:59:52 08/03/2022 14:01:19 Hồ sơ đã trả kết quả
34 000.24.22.H23-220308-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐỖ THỊ TỨ 08/03/2022 15:33:22 09/03/2022 15:33:22 08/03/2022 15:34:54 Hồ sơ đã trả kết quả
35 000.24.22.H23-220309-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN THUÂN 09/03/2022 07:40:56 10/03/2022 07:40:56 09/03/2022 07:42:09 Hồ sơ đã trả kết quả
36 000.24.22.H23-220309-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐÀO THỊ PHƯƠNG NAM 09/03/2022 08:08:07 10/03/2022 08:08:07 09/03/2022 08:09:22 Hồ sơ đã trả kết quả
37 000.24.22.H23-220309-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÀ 09/03/2022 08:17:37 10/03/2022 08:17:37 09/03/2022 08:19:59 Hồ sơ đã trả kết quả
38 000.24.22.H23-220310-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG THỊ HIỀN 10/03/2022 07:37:36 11/03/2022 07:37:36 10/03/2022 07:38:56 Hồ sơ đã trả kết quả
39 000.24.22.H23-220310-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG THỊ MAI 10/03/2022 09:12:44 11/03/2022 09:12:44 10/03/2022 09:13:55 Hồ sơ đã trả kết quả
40 000.24.22.H23-220310-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TÔ ĐÌNH PHƯƠNG 10/03/2022 09:48:58 11/03/2022 09:48:58 10/03/2022 09:50:16 Hồ sơ đã trả kết quả
41 000.24.22.H23-220310-0004 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN MINH ĐỨC 10/03/2022 14:09:30 11/03/2022 14:09:30 10/03/2022 14:10:51 Hồ sơ đã trả kết quả
42 000.24.22.H23-220310-0005 Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN VIẾT THÀNH 10/03/2022 15:06:12 11/03/2022 15:06:12 10/03/2022 15:07:26 Hồ sơ đã trả kết quả
43 000.24.22.H23-220310-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TÔ THỊ THỊNH 10/03/2022 15:58:38 11/03/2022 15:58:38 10/03/2022 16:00:30 Hồ sơ đã trả kết quả
44 000.24.22.H23-220310-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN NHƯ HUY 10/03/2022 16:15:26 11/03/2022 16:15:26 10/03/2022 16:16:41 Hồ sơ đã trả kết quả
45 000.24.22.H23-220311-0001 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ THỎA 11/03/2022 07:42:36 14/03/2022 07:42:36 11/03/2022 07:44:05 Hồ sơ đã trả kết quả
46 000.24.22.H23-220311-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN KHOÁT 11/03/2022 07:55:59 14/03/2022 07:55:59 11/03/2022 08:07:17 Hồ sơ đã trả kết quả
47 000.24.22.H23-220311-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ BAN 11/03/2022 07:56:42 14/03/2022 07:56:42 11/03/2022 08:07:17 Hồ sơ đã trả kết quả
48 000.24.22.H23-220311-0004 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) NGUYỄN THỊ BAN 11/03/2022 07:57:15 14/03/2022 07:57:15 11/03/2022 08:07:17 Hồ sơ đã trả kết quả
49 000.24.22.H23-220311-0005 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN THỊ BAN 11/03/2022 07:58:09 15/03/2022 07:58:09 11/03/2022 08:07:17 Hồ sơ đã trả kết quả
50 000.24.22.H23-220311-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG THỊ THÊU 11/03/2022 08:06:13 14/03/2022 08:06:13 11/03/2022 08:07:17 Hồ sơ đã trả kết quả
51 000.24.22.H23-220311-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ BÌNH 11/03/2022 08:31:46 14/03/2022 08:31:46 11/03/2022 08:32:48 Hồ sơ đã trả kết quả
52 000.24.22.H23-220311-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN VƯƠNG 11/03/2022 09:05:08 14/03/2022 09:05:08 11/03/2022 09:07:07 Hồ sơ đã trả kết quả
53 000.24.22.H23-220311-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận CHU THỊ MINH PHƯƠNG 11/03/2022 09:24:29 14/03/2022 09:24:29 11/03/2022 09:25:48 Hồ sơ đã trả kết quả
54 000.24.22.H23-220311-0010 Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng NGUYỄN ĐẮC SƠN 11/03/2022 10:05:09 13/04/2022 10:05:09 28/03/2022 10:17:53 Hồ sơ đã trả kết quả
55 000.24.22.H23-220311-0011 Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng NGUYỄN ĐẮC SƠN 11/03/2022 10:06:43 13/04/2022 10:06:43 28/03/2022 10:17:53 Hồ sơ đã trả kết quả
56 000.24.22.H23-220311-0012 Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng NGUYỄN ĐẮC DŨNG 11/03/2022 10:09:05 13/04/2022 10:09:05 28/03/2022 10:17:53 Hồ sơ đã trả kết quả
57 000.24.22.H23-220311-0013 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN KIM HỌC 11/03/2022 10:30:44 14/03/2022 10:30:44 11/03/2022 10:33:17 Hồ sơ đã trả kết quả
58 000.24.22.H23-220311-0014 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU TÙNG 11/03/2022 13:57:16 14/03/2022 13:57:16 11/03/2022 13:58:48 Hồ sơ đã trả kết quả
59 000.24.22.H23-220311-0015 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ BẮC 11/03/2022 14:24:12 14/03/2022 14:24:12 11/03/2022 14:25:19 Hồ sơ đã trả kết quả
60 000.24.22.H23-220311-0016 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HOA 11/03/2022 14:57:20 14/03/2022 14:57:20 11/03/2022 15:00:56 Hồ sơ đã trả kết quả
61 000.24.22.H23-220311-0017 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN KIM HỌC 11/03/2022 14:59:01 14/03/2022 14:59:01 11/03/2022 15:00:56 Hồ sơ đã trả kết quả
62 000.24.22.H23-220311-0018 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐOÀN THỊ GẤM 11/03/2022 14:59:43 14/03/2022 14:59:43 11/03/2022 15:00:56 Hồ sơ đã trả kết quả
63 000.24.22.H23-220311-0019 Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN HỒNG DÂN 11/03/2022 16:13:21 14/03/2022 16:13:21 11/03/2022 16:14:36 Hồ sơ đã trả kết quả
64 000.24.22.H23-220314-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN HẢO 14/03/2022 07:50:10 15/03/2022 07:50:10 14/03/2022 07:51:17 Hồ sơ đã trả kết quả
65 000.24.22.H23-220314-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÀ 14/03/2022 08:30:38 15/03/2022 08:30:38 14/03/2022 08:31:46 Hồ sơ đã trả kết quả
66 000.24.22.H23-220314-0003 Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN VĂN NAM 14/03/2022 09:21:44 15/03/2022 09:21:44 14/03/2022 09:38:50 Hồ sơ đã trả kết quả
67 000.24.22.H23-220314-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN KIM HOÀN 14/03/2022 09:36:53 15/03/2022 09:36:53 14/03/2022 09:38:50 Hồ sơ đã trả kết quả
68 000.24.22.H23-220314-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ SÂM 14/03/2022 09:41:16 15/03/2022 09:41:16 14/03/2022 09:43:31 Hồ sơ đã trả kết quả
69 000.24.22.H23-220314-0006 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN THỊ SÂM 14/03/2022 09:41:52 16/03/2022 09:41:52 14/03/2022 09:43:31 Hồ sơ đã trả kết quả
70 000.24.22.H23-220314-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 14/03/2022 09:58:36 15/03/2022 09:58:36 14/03/2022 10:00:23 Hồ sơ đã trả kết quả
71 000.24.22.H23-220314-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG VĂN CHÍNH 14/03/2022 10:12:35 15/03/2022 10:12:35 14/03/2022 10:13:37 Hồ sơ đã trả kết quả
72 000.24.22.H23-220314-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN QUÝ TUẤN 14/03/2022 10:33:50 15/03/2022 10:33:50 14/03/2022 10:38:52 Hồ sơ đã trả kết quả
73 000.24.22.H23-220314-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ SỈNH 14/03/2022 14:31:29 15/03/2022 14:31:29 14/03/2022 14:34:16 Hồ sơ đã trả kết quả
74 000.24.22.H23-220314-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ NHUNG 14/03/2022 14:32:49 15/03/2022 14:32:49 14/03/2022 14:34:16 Hồ sơ đã trả kết quả
75 000.24.22.H23-220314-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ XANH 14/03/2022 14:49:17 15/03/2022 14:49:17 14/03/2022 14:50:41 Hồ sơ đã trả kết quả
76 000.24.22.H23-220314-0013 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở ĐẶNG THỊ CHUỐT 14/03/2022 15:07:16 16/03/2022 15:07:16 14/03/2022 15:21:59 Hồ sơ đã trả kết quả
77 000.24.22.H23-220314-0014 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ NGỌC BÍCH 14/03/2022 15:08:59 15/03/2022 15:08:59 14/03/2022 15:21:59 Hồ sơ đã trả kết quả
78 000.24.22.H23-220314-0015 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ VÂN 14/03/2022 15:41:47 15/03/2022 15:41:47 14/03/2022 15:43:32 Hồ sơ đã trả kết quả
79 000.24.22.H23-220315-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN KIM HUY 15/03/2022 08:11:29 16/03/2022 08:11:29 15/03/2022 08:12:57 Hồ sơ đã trả kết quả
80 000.24.22.H23-220315-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 15/03/2022 08:21:50 16/03/2022 08:21:50 15/03/2022 08:23:58 Hồ sơ đã trả kết quả
81 000.24.22.H23-220315-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐĂNG HUY 15/03/2022 08:22:35 16/03/2022 08:22:35 15/03/2022 08:23:58 Hồ sơ đã trả kết quả
82 000.24.22.H23-220315-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ THÚY 15/03/2022 10:31:40 16/03/2022 10:31:40 15/03/2022 10:51:23 Hồ sơ đã trả kết quả
83 000.24.22.H23-220315-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ ĐƯƠNG 15/03/2022 10:39:44 16/03/2022 10:39:44 15/03/2022 10:51:23 Hồ sơ đã trả kết quả
84 000.24.22.H23-220315-0006 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ ĐƯƠNG 15/03/2022 10:40:45 16/03/2022 10:40:45 15/03/2022 10:51:23 Hồ sơ đã trả kết quả
85 000.24.22.H23-220315-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN PHÚC DƯƠNG 15/03/2022 14:15:25 16/03/2022 14:15:25 15/03/2022 14:29:39 Hồ sơ đã trả kết quả
86 000.24.22.H23-220315-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ TỐT 15/03/2022 14:27:49 16/03/2022 14:27:49 15/03/2022 14:29:39 Hồ sơ đã trả kết quả
87 000.24.22.H23-220315-0009 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội NGUYỄN HUY NGHÌN 15/03/2022 17:07:42 22/03/2022 16:30:00 18/03/2022 10:38:25 Hồ sơ đã trả kết quả
88 000.24.22.H23-220316-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐINH TRỌNG TRƯỜNG 16/03/2022 10:45:41 17/03/2022 10:45:41 16/03/2022 10:51:48 Hồ sơ đã trả kết quả
89 000.24.22.H23-220316-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU DU 16/03/2022 10:46:26 17/03/2022 10:46:26 16/03/2022 10:51:48 Hồ sơ đã trả kết quả
90 000.24.22.H23-220316-0003 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN VĂN XUÂN 16/03/2022 10:49:46 21/03/2022 10:49:46 16/03/2022 10:51:48 Hồ sơ đã trả kết quả
91 000.24.22.H23-220316-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TRUNG THĂNG 16/03/2022 13:39:24 17/03/2022 13:39:24 16/03/2022 13:45:58 Hồ sơ đã trả kết quả
92 000.24.22.H23-220316-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG THỊ HIỀN LƯƠNG 16/03/2022 14:43:25 17/03/2022 14:43:25 16/03/2022 14:45:14 Hồ sơ đã trả kết quả
93 000.24.22.H23-220316-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ SÁNG 16/03/2022 15:40:11 17/03/2022 15:40:11 16/03/2022 15:41:33 Hồ sơ đã trả kết quả
94 000.24.22.H23-220316-0007 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch CHU THỊ THOA 16/03/2022 15:46:22 17/03/2022 15:46:22 16/03/2022 15:48:03 Hồ sơ đã trả kết quả
95 000.24.22.H23-220317-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận BÙI VĂN LỞI 17/03/2022 07:58:27 18/03/2022 07:58:27 17/03/2022 08:02:44 Hồ sơ đã trả kết quả
96 000.24.22.H23-220317-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐOÀN THỊ LAN 17/03/2022 08:45:02 18/03/2022 08:45:02 17/03/2022 08:47:51 Hồ sơ đã trả kết quả
97 000.24.22.H23-220317-0003 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN THỊ LAN 17/03/2022 09:33:32 21/03/2022 09:33:32 17/03/2022 09:48:35 Hồ sơ đã trả kết quả
98 000.24.22.H23-220317-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG THỊ HIỀN LƯƠNG 17/03/2022 09:40:37 18/03/2022 09:40:37 17/03/2022 09:48:35 Hồ sơ đã trả kết quả
99 000.24.22.H23-220317-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU ANH 17/03/2022 15:09:38 18/03/2022 15:09:38 17/03/2022 15:10:42 Hồ sơ đã trả kết quả
100 000.24.22.H23-220317-0006 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN THỊ BẮC 17/03/2022 15:50:46 21/03/2022 15:50:46 17/03/2022 15:54:46 Hồ sơ đã trả kết quả
101 000.24.22.H23-220317-0007 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) NGUYỄN THỊ CÔI 17/03/2022 15:52:44 18/03/2022 15:52:44 17/03/2022 15:54:46 Hồ sơ đã trả kết quả
102 000.24.22.H23-220317-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN HẢO 17/03/2022 16:11:24 18/03/2022 16:11:24 17/03/2022 16:12:33 Hồ sơ đã trả kết quả
103 000.24.22.H23-220318-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN XUÂN 18/03/2022 07:23:57 21/03/2022 07:23:57 18/03/2022 07:25:36 Hồ sơ đã trả kết quả
104 000.24.22.H23-220318-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG VĂN TUÂN 18/03/2022 08:21:05 21/03/2022 08:21:05 18/03/2022 08:24:12 Hồ sơ đã trả kết quả
105 000.24.22.H23-220318-0003 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở ĐẶNG THỊ MAI 18/03/2022 08:21:45 22/03/2022 08:21:45 18/03/2022 08:24:12 Hồ sơ đã trả kết quả
106 000.24.22.H23-220318-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ YẾN 18/03/2022 16:16:59 21/03/2022 16:16:59 18/03/2022 16:24:08 Hồ sơ đã trả kết quả
107 000.24.22.H23-220318-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THU HOÀI 18/03/2022 16:17:57 21/03/2022 16:17:57 18/03/2022 16:24:08 Hồ sơ đã trả kết quả
108 000.24.22.H23-220318-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐỖ HUY HẠNH 18/03/2022 16:18:32 21/03/2022 16:18:32 18/03/2022 16:24:08 Hồ sơ đã trả kết quả
109 000.24.22.H23-220318-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ BẾN 18/03/2022 16:22:37 21/03/2022 16:22:37 18/03/2022 16:24:08 Hồ sơ đã trả kết quả
110 000.24.22.H23-220321-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ VANG 21/03/2022 07:58:02 22/03/2022 07:58:02 21/03/2022 09:32:52 Hồ sơ đã trả kết quả
111 000.24.22.H23-220321-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TIẾN DŨNG 21/03/2022 09:13:14 22/03/2022 09:13:14 21/03/2022 09:32:52 Hồ sơ đã trả kết quả
112 000.24.22.H23-220321-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VŨ THỊ HƯƠNG 21/03/2022 09:14:00 22/03/2022 09:14:00 21/03/2022 09:32:52 Hồ sơ đã trả kết quả
113 000.24.22.H23-220321-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HẢI 21/03/2022 09:14:35 22/03/2022 09:14:35 21/03/2022 09:32:52 Hồ sơ đã trả kết quả
114 000.24.22.H23-220321-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ THU 21/03/2022 09:15:21 22/03/2022 09:15:21 21/03/2022 09:32:52 Hồ sơ đã trả kết quả
115 000.24.22.H23-220321-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN NĂNG QUÍ 21/03/2022 09:15:57 22/03/2022 09:15:57 21/03/2022 09:32:52 Hồ sơ đã trả kết quả
116 000.24.22.H23-220321-0007 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN NĂNG QUÍ 21/03/2022 09:16:37 23/03/2022 09:16:37 21/03/2022 09:32:52 Hồ sơ đã trả kết quả
117 000.24.22.H23-220321-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÀ 21/03/2022 09:17:12 22/03/2022 09:17:12 21/03/2022 09:32:52 Hồ sơ đã trả kết quả
118 000.24.22.H23-220321-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGÔ THỊ THÚY 21/03/2022 09:17:55 22/03/2022 09:17:55 21/03/2022 09:32:52 Hồ sơ đã trả kết quả
119 000.24.22.H23-220321-0010 Thủ tục đăng ký lại khai sinh HOÀNG VĂN TUÂN 21/03/2022 09:18:44 28/03/2022 09:18:44 21/03/2022 09:32:52 Hồ sơ đã trả kết quả
120 000.24.22.H23-220321-0011 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch HOÀNG VĂN TUÂN 21/03/2022 09:19:27 22/03/2022 09:19:27 21/03/2022 09:32:52 Hồ sơ đã trả kết quả
121 000.24.22.H23-220321-0012 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN VĂN TUYÊN 21/03/2022 09:20:08 22/03/2022 09:20:08 21/03/2022 09:32:52 Hồ sơ đã trả kết quả
122 000.24.22.H23-220321-0013 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VŨ VĂN TIẾN 21/03/2022 10:27:04 22/03/2022 10:27:04 21/03/2022 10:29:24 Hồ sơ đã trả kết quả
123 000.24.22.H23-220321-0014 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN PHÚC THUẬN 21/03/2022 10:27:38 22/03/2022 10:27:38 21/03/2022 10:29:24 Hồ sơ đã trả kết quả
124 000.24.22.H23-220321-0015 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG THỊ HIỀN LƯƠNG 21/03/2022 14:18:36 22/03/2022 14:18:36 21/03/2022 14:20:21 Hồ sơ đã trả kết quả
125 000.24.22.H23-220321-0016 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN THỊ HƯỜNG 21/03/2022 14:42:13 24/03/2022 14:42:13 21/03/2022 14:46:13 Hồ sơ đã trả kết quả
126 000.24.22.H23-220321-0017 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ VÂN 21/03/2022 15:34:17 22/03/2022 15:34:17 21/03/2022 15:38:33 Hồ sơ đã trả kết quả
127 000.24.22.H23-220321-0018 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ THỤC 21/03/2022 15:34:55 22/03/2022 15:34:55 21/03/2022 15:38:33 Hồ sơ đã trả kết quả
128 000.24.22.H23-220321-0019 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC THẠCH 21/03/2022 15:36:50 22/03/2022 15:36:50 21/03/2022 15:38:33 Hồ sơ đã trả kết quả
129 000.24.22.H23-220322-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG HỮU THỤ 22/03/2022 07:58:45 23/03/2022 07:58:45 22/03/2022 07:59:58 Hồ sơ đã trả kết quả
130 000.24.22.H23-220322-0002 Thủ tục đăng ký lại kết hôn NGUYỄN HUY NGÀ 22/03/2022 08:16:50 29/03/2022 08:16:50 22/03/2022 08:43:54 Hồ sơ đã trả kết quả
131 000.24.22.H23-220322-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU TUYỀN 22/03/2022 08:32:31 23/03/2022 08:32:31 22/03/2022 08:43:54 Hồ sơ đã trả kết quả
132 000.24.22.H23-220322-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ OANH 22/03/2022 08:33:18 23/03/2022 08:33:18 22/03/2022 08:43:54 Hồ sơ đã trả kết quả
133 000.24.22.H23-220322-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ HIỀN 22/03/2022 08:52:31 23/03/2022 08:52:31 22/03/2022 09:01:20 Hồ sơ đã trả kết quả
134 000.24.22.H23-220322-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận PHÙNG VĂN CÁN 22/03/2022 10:43:30 23/03/2022 10:43:30 22/03/2022 10:45:58 Hồ sơ đã trả kết quả
135 000.24.22.H23-220322-0007 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội VŨ VĂN TIẾN 22/03/2022 15:48:02 29/03/2022 15:48:02 28/03/2022 08:46:35 Hồ sơ đã trả kết quả
136 000.24.22.H23-220323-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HÁN THỊ THƯƠNG 23/03/2022 07:51:43 24/03/2022 07:51:43 23/03/2022 08:02:05 Hồ sơ đã trả kết quả
137 000.24.22.H23-220323-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ MÙA 23/03/2022 07:54:31 24/03/2022 07:54:31 23/03/2022 08:02:05 Hồ sơ đã trả kết quả
138 000.24.22.H23-220323-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận PHẠM THỊ DUYÊN 23/03/2022 07:55:04 24/03/2022 07:55:04 23/03/2022 08:02:05 Hồ sơ đã trả kết quả
139 000.24.22.H23-220323-0004 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở NGUYỄN THỊ MÙA 23/03/2022 07:56:54 25/03/2022 07:56:54 23/03/2022 08:02:05 Hồ sơ đã trả kết quả
140 000.24.22.H23-220323-0005 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở NGUYỄN VĂN CHIẾN 23/03/2022 07:57:25 25/03/2022 07:57:25 23/03/2022 08:02:05 Hồ sơ đã trả kết quả
141 000.24.22.H23-220323-0006 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở PHẠM THỊ DUYÊN 23/03/2022 07:58:01 25/03/2022 07:58:01 23/03/2022 08:02:05 Hồ sơ đã trả kết quả
142 000.24.22.H23-220323-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN HÙNG 23/03/2022 08:54:35 24/03/2022 08:54:35 23/03/2022 09:13:14 Hồ sơ đã trả kết quả
143 000.24.22.H23-220323-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG XUÂN HUÊ 23/03/2022 09:46:54 24/03/2022 09:46:54 23/03/2022 09:48:22 Hồ sơ đã trả kết quả
144 000.24.22.H23-220323-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN KIÊN 23/03/2022 10:24:49 24/03/2022 10:24:49 23/03/2022 10:26:30 Hồ sơ đã trả kết quả
145 000.24.22.H23-220323-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN KIM DUY 23/03/2022 14:32:15 24/03/2022 14:32:15 23/03/2022 14:33:10 Hồ sơ đã trả kết quả
146 000.24.22.H23-220323-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐOÀN THỊ LAN 23/03/2022 14:56:20 24/03/2022 14:56:20 23/03/2022 16:30:36 Hồ sơ đã trả kết quả
147 000.24.22.H23-220323-0012 Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết  tật HÀ PHÚC SÁNG 23/03/2022 16:15:40 28/04/2022 16:15:40 28/03/2022 17:06:14 Hồ sơ đã trả kết quả
148 000.24.22.H23-220323-0013 Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết  tật NGUYỄN VĂN THỊNH 23/03/2022 16:17:51 28/04/2022 16:17:51 28/03/2022 17:06:14 Hồ sơ đã trả kết quả
149 000.24.22.H23-220323-0014 Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết  tật NGUYỄN THỊ LẦM 23/03/2022 16:18:51 28/04/2022 16:18:51 28/03/2022 17:06:14 Hồ sơ đã trả kết quả
150 000.24.22.H23-220323-0015 Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết  tật ĐẶNG THỊ CẤP 23/03/2022 16:20:26 28/04/2022 16:20:26 28/03/2022 17:06:14 Hồ sơ đã trả kết quả
151 000.24.22.H23-220323-0016 Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết  tật ĐỖ THỊ HỒNG 23/03/2022 16:21:56 28/04/2022 16:21:56 28/03/2022 17:06:14 Hồ sơ đã trả kết quả
152 000.24.22.H23-220323-0017 Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết  tật NGUYỄN TRÍ THANH 23/03/2022 16:22:54 28/04/2022 16:22:54 28/03/2022 17:06:14 Hồ sơ đã trả kết quả
153 000.24.22.H23-220324-0001 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN THỊ BẮC 24/03/2022 08:34:00 29/03/2022 08:34:00 24/03/2022 08:45:21 Hồ sơ đã trả kết quả
154 000.24.22.H23-220324-0002 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN THỊ HUỆ 24/03/2022 09:09:06 28/03/2022 09:09:06 24/03/2022 09:10:10 Hồ sơ đã trả kết quả
155 000.24.22.H23-220324-0003 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở TRẦN VĂN PHƯƠNG 24/03/2022 09:23:54 28/03/2022 09:23:54 24/03/2022 09:24:52 Hồ sơ đã trả kết quả
156 000.24.22.H23-220324-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ANH PHONG 24/03/2022 09:49:08 25/03/2022 09:49:08 24/03/2022 09:50:45 Hồ sơ đã trả kết quả
157 000.24.22.H23-220324-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HẢI BÌNH 24/03/2022 10:10:06 25/03/2022 10:10:06 24/03/2022 10:12:01 Hồ sơ đã trả kết quả
158 000.24.22.H23-220324-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HUY THỌ 24/03/2022 15:58:07 25/03/2022 15:58:07 24/03/2022 16:06:51 Hồ sơ đã trả kết quả
159 000.24.22.H23-220324-0007 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN HUY THỌ 24/03/2022 15:58:39 28/03/2022 15:58:39 24/03/2022 16:06:51 Hồ sơ đã trả kết quả
160 000.24.22.H23-220324-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ NGỌC OANH 24/03/2022 15:59:18 25/03/2022 15:59:18 24/03/2022 16:06:51 Hồ sơ đã trả kết quả
161 000.24.22.H23-220324-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN KHIÊM 24/03/2022 15:59:53 25/03/2022 15:59:53 24/03/2022 16:06:51 Hồ sơ đã trả kết quả
162 000.24.22.H23-220324-0010 Thủ tục đăng ký lại khai sinh HOÀNG HUY TUYẾN 24/03/2022 16:00:34 31/03/2022 16:00:34 24/03/2022 16:06:51 Hồ sơ đã trả kết quả
163 000.24.22.H23-220324-0011 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN MINH QUÝ 24/03/2022 16:01:08 25/03/2022 16:01:08 24/03/2022 16:06:51 Hồ sơ đã trả kết quả
164 000.24.22.H23-220324-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG VĂN MẠNH 24/03/2022 16:01:38 25/03/2022 16:01:38 24/03/2022 16:06:51 Hồ sơ đã trả kết quả
165 000.24.22.H23-220325-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HẰNG 25/03/2022 08:47:59 28/03/2022 08:47:59 25/03/2022 09:07:06 Hồ sơ đã trả kết quả
166 000.24.22.H23-220325-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN KHIÊM 25/03/2022 09:00:52 28/03/2022 09:00:52 25/03/2022 09:09:44 Hồ sơ đã trả kết quả
167 000.24.22.H23-220325-0003 Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN NHƯ CHUỐI 25/03/2022 09:01:56 28/03/2022 09:01:56 25/03/2022 09:09:44 Hồ sơ đã trả kết quả
168 000.24.22.H23-220325-0004 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN NHƯ CHUỐI 25/03/2022 09:05:30 28/03/2022 09:05:30 25/03/2022 09:09:44 Hồ sơ đã trả kết quả
169 000.24.22.H23-220325-0005 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch TRẦN PHÚC THUẬN 25/03/2022 09:08:12 28/03/2022 09:08:12 25/03/2022 09:09:44 Hồ sơ đã trả kết quả
170 000.24.22.H23-220325-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG THỊ HẢI BÌNH 25/03/2022 09:31:34 28/03/2022 09:31:34 25/03/2022 09:33:50 Hồ sơ đã trả kết quả
171 000.24.22.H23-220325-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU SÁNG 25/03/2022 10:00:32 28/03/2022 10:00:32 25/03/2022 10:02:28 Hồ sơ đã trả kết quả
172 000.24.22.H23-220325-0008 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN HỮU SÁNG 25/03/2022 10:01:13 28/03/2022 10:01:13 25/03/2022 10:02:28 Hồ sơ đã trả kết quả
173 000.24.22.H23-220325-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận PHẠM THỊ HỒNG 25/03/2022 13:50:22 28/03/2022 13:50:22 25/03/2022 13:53:54 Hồ sơ đã trả kết quả
174 000.24.22.H23-220325-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 25/03/2022 13:51:11 28/03/2022 13:51:11 25/03/2022 13:53:54 Hồ sơ đã trả kết quả
175 000.24.22.H23-220325-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN NAM KHÁNH 25/03/2022 14:33:55 28/03/2022 14:33:55 25/03/2022 14:37:09 Hồ sơ đã trả kết quả
176 000.24.22.H23-220325-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ LÊ 25/03/2022 14:50:44 28/03/2022 14:50:44 25/03/2022 14:52:13 Hồ sơ đã trả kết quả
177 000.24.22.H23-220325-0013 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân PHẠM HOÀNG GIÁNG 25/03/2022 15:05:51 30/03/2022 15:05:51 25/03/2022 15:23:32 Hồ sơ đã trả kết quả
178 000.24.22.H23-220325-0014 Thủ tục đăng ký lại khai tử HOÀNG HUY TUYẾN 25/03/2022 15:20:23 01/04/2022 15:20:23 25/03/2022 15:23:32 Hồ sơ đã trả kết quả
179 000.24.22.H23-220325-0015 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN KIM HUY 25/03/2022 16:42:23 28/03/2022 16:30:00 25/03/2022 16:43:56 Hồ sơ đã trả kết quả
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 513
Trước & đúng hạn: 513
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/03/2024 06:31:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: tranthihuongsen1976@haiduong.gov.vn

Đăng nhập
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0