THÔNG BÁO
Công khai kết quả giải quyết TTHC
06/11/2023 03:16:37

cập nhật đến ngày 03/11/2023
 
1 H23.22.25-231029-0001 Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN NĂNG SỰ 30/10/2023 06:54:19 31/10/2023 07:00:00 30/10/2023 10:03:15 Hồ sơ đã trả kết quả
2 H23.22.25-231030-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN KHÁI 30/10/2023 09:14:33 31/10/2023 09:14:33 30/10/2023 10:03:10 Hồ sơ đã trả kết quả
3 H23.22.25-231030-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG VĂN THỌ 30/10/2023 09:14:17 31/10/2023 09:14:17 30/10/2023 10:03:11 Hồ sơ đã trả kết quả
4 H23.22.25-231030-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG VĂN THỌ 30/10/2023 09:13:52 31/10/2023 09:13:52 30/10/2023 10:03:12 Hồ sơ đã trả kết quả
5 H23.22.25-231030-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG VĂN THỌ 30/10/2023 09:13:34 31/10/2023 09:13:34 30/10/2023 10:03:12 Hồ sơ đã trả kết quả
6 H23.22.25-231030-0005 Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ THỊ NGỌC LAN 30/10/2023 13:27:26 31/10/2023 13:30:00 30/10/2023 13:32:10 Hồ sơ đã trả kết quả
7 H23.22.25-231030-0006 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở NGUYỄN KIM LƯƠNG 31/10/2023 06:50:18 02/11/2023 07:00:00 31/10/2023 14:06:57 Hồ sơ đã trả kết quả
8 H23.22.25-231030-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN KIM LƯƠNG 31/10/2023 06:50:02 01/11/2023 07:00:00 31/10/2023 14:06:57 Hồ sơ đã trả kết quả
9 H23.22.25-231030-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN KIM LƯƠNG 31/10/2023 06:49:37 01/11/2023 07:00:00 31/10/2023 14:06:56 Hồ sơ đã trả kết quả
10 H23.22.25-231030-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN KIM LƯƠNG 31/10/2023 06:49:22 01/11/2023 07:00:00 31/10/2023 14:06:58 Hồ sơ đã trả kết quả
11 H23.22.25-231030-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN KIM LƯƠNG 31/10/2023 06:48:57 01/11/2023 07:00:00 31/10/2023 14:06:58 Hồ sơ đã trả kết quả
12 H23.22.25-231030-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN KIM LƯƠNG 31/10/2023 06:48:18 01/11/2023 07:00:00 31/10/2023 14:07:00 Hồ sơ đã trả kết quả
13 H23.22.25-231030-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN KIM LƯƠNG 31/10/2023 06:47:57 01/11/2023 07:00:00 31/10/2023 14:06:59 Hồ sơ đã trả kết quả
14 H23.22.25-231030-0013 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN KIM LƯƠNG 31/10/2023 06:47:26 01/11/2023 07:00:00 31/10/2023 14:06:59 Hồ sơ đã trả kết quả
15 H23.22.25-231030-0014 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) NGUYỄN KIM LƯƠNG 31/10/2023 06:45:48 01/11/2023 07:00:00 31/10/2023 14:07:00 Hồ sơ đã trả kết quả
16 H23.22.25-231031-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN NGOÃN 31/10/2023 13:24:47 01/11/2023 13:30:00 31/10/2023 14:06:53 Hồ sơ đã trả kết quả
17 H23.22.25-231031-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN NGOÃN 31/10/2023 13:24:35 01/11/2023 13:30:00 31/10/2023 14:06:55 Hồ sơ đã trả kết quả
18 H23.22.25-231031-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN NGOÃN 31/10/2023 13:24:22 01/11/2023 13:30:00 31/10/2023 14:06:54 Hồ sơ đã trả kết quả
19 H23.22.25-231031-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN NGOÃN 31/10/2023 13:24:07 01/11/2023 13:30:00 31/10/2023 14:06:55 Hồ sơ đã trả kết quả
20 H23.22.25-231031-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN NGOÃN 31/10/2023 13:23:53 01/11/2023 13:30:00 31/10/2023 14:06:55 Hồ sơ đã trả kết quả
21 H23.22.25-231031-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN NGOÃN 31/10/2023 13:23:39 01/11/2023 13:30:00 31/10/2023 14:06:56 Hồ sơ đã trả kết quả
22 H23.22.25-231031-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN NGOÃN 31/10/2023 13:25:09 01/11/2023 13:30:00 31/10/2023 14:06:54 Hồ sơ đã trả kết quả
23 H23.22.25-231031-0009 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN VĂN NGOÃN 31/10/2023 13:28:19 01/11/2023 13:30:00 31/10/2023 14:06:52 Hồ sơ đã trả kết quả
24 H23.22.25-231031-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN NGOÃN 31/10/2023 13:34:07 01/11/2023 13:34:07 31/10/2023 14:06:52 Hồ sơ đã trả kết quả
25 H23.22.25-231031-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN NGOÃN 31/10/2023 13:33:54 01/11/2023 13:33:54 31/10/2023 14:06:51 Hồ sơ đã trả kết quả
26 H23.22.25-231031-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN NGOÃN 31/10/2023 13:33:40 01/11/2023 13:33:40 31/10/2023 14:06:52 Hồ sơ đã trả kết quả
27 H23.22.25-231031-0015 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN DUY THƯ 31/10/2023 15:28:43 01/11/2023 15:28:43 01/11/2023 08:48:36 Hồ sơ đã trả kết quả
28 H23.22.25-231031-0016 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch TRẦN DUY THƯ 31/10/2023 15:28:28 01/11/2023 15:28:28 01/11/2023 08:48:37 Hồ sơ đã trả kết quả
29 H23.22.25-231031-0017 Thủ tục đăng ký lại khai sinh TRẦN DUY THƯ 31/10/2023 15:28:11 07/11/2023 15:28:11 01/11/2023 08:48:37 Hồ sơ đã trả kết quả
30 H23.22.25-231101-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN NHƯ QUẾ 01/11/2023 08:11:02 02/11/2023 08:11:02 01/11/2023 08:48:32 Hồ sơ đã trả kết quả
31 H23.22.25-231101-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN NHƯ QUẾ 01/11/2023 08:10:42 02/11/2023 08:10:42 01/11/2023 08:48:33 Hồ sơ đã trả kết quả
32 H23.22.25-231101-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN NHƯ QUẾ 01/11/2023 08:10:24 02/11/2023 08:10:24 01/11/2023 08:48:34 Hồ sơ đã trả kết quả
33 H23.22.25-231101-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN NHƯ QUẾ 01/11/2023 08:10:09 02/11/2023 08:10:09 01/11/2023 08:48:33 Hồ sơ đã trả kết quả
34 H23.22.25-231101-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN NHƯ QUẾ 01/11/2023 08:09:30 02/11/2023 08:09:30 01/11/2023 08:48:35 Hồ sơ đã trả kết quả
35 H23.22.25-231101-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN NHƯ QUẾ 01/11/2023 08:09:14 02/11/2023 08:09:14 01/11/2023 08:48:35 Hồ sơ đã trả kết quả
36 H23.22.25-231101-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN NHƯ QUẾ 01/11/2023 08:34:12 02/11/2023 08:34:12 01/11/2023 08:48:30 Hồ sơ đã trả kết quả
37 H23.22.25-231101-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN NHƯ QUẾ 01/11/2023 08:33:58 02/11/2023 08:33:58 01/11/2023 08:48:29 Hồ sơ đã trả kết quả
38 H23.22.25-231101-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN NHƯ QUẾ 01/11/2023 08:33:43 02/11/2023 08:33:43 01/11/2023 08:48:30 Hồ sơ đã trả kết quả
39 H23.22.25-231101-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN NHƯ QUẾ 01/11/2023 08:33:02 02/11/2023 08:33:02 01/11/2023 08:48:31 Hồ sơ đã trả kết quả
40 H23.22.25-231101-0011 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN THỊ HOÀI 01/11/2023 14:39:57 03/11/2023 14:39:57 02/11/2023 13:05:31 Hồ sơ đã trả kết quả
41 H23.22.25-231101-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HOÀI 01/11/2023 14:39:42 02/11/2023 14:39:42 02/11/2023 13:05:30 Hồ sơ đã trả kết quả
42 H23.22.25-231101-0013 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HOÀI 01/11/2023 14:39:27 02/11/2023 14:39:27 02/11/2023 13:05:31 Hồ sơ đã trả kết quả
43 H23.22.25-231101-0014 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HOÀI 02/11/2023 06:42:51 03/11/2023 07:30:00 02/11/2023 13:05:29 Hồ sơ đã trả kết quả
44 H23.22.25-231101-0015 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ĐOÀN VĂN PHONG 02/11/2023 06:42:30 07/11/2023 07:30:00 02/11/2023 13:05:30 Hồ sơ đã trả kết quả
45 H23.22.25-231102-0001 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân TRẦN PHÚC THUẬN 02/11/2023 09:13:51 07/11/2023 09:13:51 02/11/2023 13:05:23 Hồ sơ đã trả kết quả
46 H23.22.25-231102-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU LỊCH 02/11/2023 09:13:20 03/11/2023 09:13:20 02/11/2023 13:05:24 Hồ sơ đã trả kết quả
47 H23.22.25-231102-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU LỊCH 02/11/2023 09:12:40 03/11/2023 09:12:40 02/11/2023 13:05:27 Hồ sơ đã trả kết quả
48 H23.22.25-231102-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU LỊCH 02/11/2023 09:12:24 03/11/2023 09:12:24 02/11/2023 13:05:24 Hồ sơ đã trả kết quả
49 H23.22.25-231102-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU LỊCH 02/11/2023 09:12:09 03/11/2023 09:12:09 02/11/2023 13:05:25 Hồ sơ đã trả kết quả
50 H23.22.25-231102-0006 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN THỊ CHỮ 02/11/2023 09:11:54 07/11/2023 09:11:54 02/11/2023 13:05:25 Hồ sơ đã trả kết quả
51 H23.22.25-231102-0007 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân BÙI VĂN TRIỆU 02/11/2023 09:11:38 07/11/2023 09:11:38 02/11/2023 13:05:26 Hồ sơ đã trả kết quả
52 H23.22.25-231102-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận BÙI VĂN TRIỆU 02/11/2023 09:11:16 03/11/2023 09:11:16 02/11/2023 13:05:27 Hồ sơ đã trả kết quả
53 H23.22.25-231102-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận BÙI VĂN TRIỆU 02/11/2023 09:10:13 03/11/2023 09:10:13 02/11/2023 13:05:28 Hồ sơ đã trả kết quả
54 H23.22.25-231102-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận BÙI VĂN TRIỆU 02/11/2023 09:09:54 03/11/2023 09:09:54 02/11/2023 13:05:29 Hồ sơ đã trả kết quả
55 H23.22.25-231102-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận BÙI VĂN TRIỆU 02/11/2023 09:09:40 03/11/2023 09:09:40 02/11/2023 13:05:28 Hồ sơ đã trả kết quả
56 H23.22.25-231102-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU LỊCH 02/11/2023 09:13:02 03/11/2023 09:13:02 02/11/2023 13:05:24 Hồ sơ đã trả kết quả
57 H23.22.25-231102-0013 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU LỊCH 02/11/2023 12:52:51 03/11/2023 12:00:00 03/11/2023 06:40:56 Hồ sơ đã trả kết quả
58 H23.22.25-231102-0014 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU LỊCH 02/11/2023 12:52:38 03/11/2023 12:00:00 03/11/2023 06:40:57 Hồ sơ đã trả kết quả
59 H23.22.25-231102-0015 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU LỊCH 02/11/2023 12:52:24 03/11/2023 12:00:00 03/11/2023 06:40:57 Hồ sơ đã trả kết quả
60 H23.22.25-231102-0016 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU LỊCH 02/11/2023 12:52:09 03/11/2023 12:00:00 03/11/2023 06:40:57 Hồ sơ đã trả kết quả
61 H23.22.25-231102-0017 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU LỊCH 02/11/2023 12:51:56 03/11/2023 12:00:00 03/11/2023 06:40:59 Hồ sơ đã trả kết quả
62 H23.22.25-231102-0018 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU LỊCH 02/11/2023 12:51:42 03/11/2023 12:00:00 03/11/2023 06:40:58 Hồ sơ đã trả kết quả
63 H23.22.25-231102-0019 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU LỊCH 02/11/2023 12:51:29 03/11/2023 12:00:00 03/11/2023 06:40:58 Hồ sơ đã trả kết quả
64 H23.22.25-231102-0020 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU LỊCH 02/11/2023 12:51:15 03/11/2023 12:00:00 03/11/2023 06:41:01 Hồ sơ đã trả kết quả
65 H23.22.25-231102-0021 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU LỊCH 02/11/2023 12:50:59 03/11/2023 12:00:00 03/11/2023 06:40:59 Hồ sơ đã trả kết quả
66 H23.22.25-231102-0022 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU LỊCH 02/11/2023 12:50:41 03/11/2023 12:00:00 03/11/2023 06:41:01 Hồ sơ đã trả kết quả
67 H23.22.25-231102-0023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU LỊCH 02/11/2023 12:50:25 03/11/2023 12:00:00 03/11/2023 06:40:59 Hồ sơ đã trả kết quả
68 H23.22.25-231102-0024 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN HỮU LỊCH 02/11/2023 12:50:01 06/11/2023 12:00:00 03/11/2023 06:41:02 Hồ sơ đã trả kết quả
69 H23.22.25-231102-0025 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN HỮU LỊCH 02/11/2023 12:49:46 06/11/2023 12:00:00 03/11/2023 06:41:00 Hồ sơ đã trả kết quả
70 H23.22.25-231102-0026 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN HỮU LỊCH 02/11/2023 12:49:08 06/11/2023 12:00:00 03/11/2023 06:41:00 Hồ sơ đã trả kết quả
71 H23.22.25-231102-0027 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU LỊCH 02/11/2023 12:48:52 03/11/2023 12:00:00 03/11/2023 06:41:01 Hồ sơ đã trả kết quả
72 H23.22.25-231103-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU TÍN 03/11/2023 08:05:02 06/11/2023 08:05:02 03/11/2023 08:41:02 Hồ sơ đã trả kết quả
73 H23.22.25-231103-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU TÍN 03/11/2023 08:04:48 06/11/2023 08:04:48 03/11/2023 08:41:03 Hồ sơ đã trả kết quả
74 H23.22.25-231103-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU TÍN 03/11/2023 08:04:32 06/11/2023 08:04:32 03/11/2023 08:41:03 Hồ sơ đã trả kết quả
75 H23.22.25-231103-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU TÍN 03/11/2023 08:04:18 06/11/2023 08:04:18 03/11/2023 08:41:04 Hồ sơ đã trả kết quả
76 H23.22.25-231103-0005 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) NGUYỄN HỮU LỊCH 03/11/2023 08:16:55 06/11/2023 08:16:55 03/11/2023 08:41:02 Hồ sơ đã trả kết quả
77 H23.22.25-231103-0006 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) NGUYỄN HỮU LỊCH 03/11/2023 08:25:12 06/11/2023 08:25:12 03/11/2023 08:41:01 Hồ sơ đã trả kết quả
78 H23.22.25-231103-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU TÍN 03/11/2023 08:24:32 06/11/2023 08:24:32 03/11/2023 08:41:00 Hồ sơ đã trả kết quả
79 H23.22.25-231103-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU TÍN 03/11/2023 08:24:58 06/11/2023 08:24:58 03/11/2023 08:41:01 Hồ sơ đã trả kết quả
80 H23.22.25-231103-0009 Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết  tật NGUYỄN TRUNG DŨNG 03/11/2023 10:20:52 08/12/2023 10:20:52   Hồ sơ đang giải quyết
81 H23.22.25-231103-0010 Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết  tật NGUYỄN THỊ LẬP 03/11/2023 10:20:27 08/12/2023 10:20:27   Hồ sơ đang giải quyết
82 H23.22.25-231103-0011 Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết  tật NGUYỄN TRUNG NHO 03/11/2023 10:20:00 08/12/2023 10:20:00   Hồ sơ đang giải quyết
83 H23.22.25-231103-0012 Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết  tật HOÀNG THỊ BÉ 03/11/2023 10:19:37 08/12/2023 10:19:37   Hồ sơ đang giải quyết
84 H23.22.25-231103-0013 Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết  tật NGUYỄN QUÝ GIANG 03/11/2023 10:19:08 08/12/2023 10:19:08   Hồ sơ đang giải quyết
85 H23.22.25-231103-0014 Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết  tật PHẠM VĂN CHẮN 03/11/2023 10:18:42 08/12/2023 10:18:42   Hồ sơ đang giải quyết
86 H23.22.25-231103-0015 Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết  tật DƯƠNG THỊ THANH 03/11/2023 10:18:06 08/12/2023 10:18:06   Hồ sơ đang giải quyết
87 H23.22.25-231103-0016 Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết  tật NGÔ VĂN AN 03/11/2023 10:30:57 08/12/2023 10:30:57   Hồ sơ đang giải quyết
 
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 432
Trước & đúng hạn: 432
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/02/2024 03:17:38)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: tranthihuongsen1976@haiduong.gov.vn

Đăng nhập
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0