THÔNG BÁO
Công khai kết quả giải quyết TTHC
30/09/2023 12:00:00

cập nhật kết quả đến ngày 30/9/2023
TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, tổ chức Ngày, tháng, năm Trả kết quả Ghi chú
Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả Ngày, tháng, năm
1 H23.22.25-230919-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU LUYỆN 19/09/2023 08:40:21 20/09/2023 08:40:21 19/09/2023 09:31:08 Hồ sơ đã trả kết quả
2 H23.22.25-230919-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU LUYỆN 19/09/2023 08:40:01 20/09/2023 08:40:01 19/09/2023 09:31:09 Hồ sơ đã trả kết quả
3 H23.22.25-230919-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU LUYỆN 19/09/2023 07:57:54 20/09/2023 07:57:54 19/09/2023 09:31:14 Hồ sơ đã trả kết quả
4 H23.22.25-230919-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU LUYỆN 19/09/2023 07:57:39 20/09/2023 07:57:39 19/09/2023 09:31:15 Hồ sơ đã trả kết quả
5 H23.22.25-230919-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU LUYỆN 19/09/2023 07:57:22 20/09/2023 07:57:22 19/09/2023 09:31:16 Hồ sơ đã trả kết quả
6 H23.22.25-230919-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU LUYỆN 19/09/2023 07:57:05 20/09/2023 07:57:05 19/09/2023 09:31:16 Hồ sơ đã trả kết quả
7 H23.22.25-230919-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU LUYỆN 19/09/2023 07:56:48 20/09/2023 07:56:48 19/09/2023 09:31:17 Hồ sơ đã trả kết quả
8 H23.22.25-230919-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU LUYỆN 19/09/2023 07:56:29 20/09/2023 07:56:29 19/09/2023 09:31:18 Hồ sơ đã trả kết quả
9 H23.22.25-230919-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG VĂN THUNG 19/09/2023 08:39:46 20/09/2023 08:39:46 19/09/2023 09:31:06 Hồ sơ đã trả kết quả
10 H23.22.25-230919-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG VĂN THUNG 19/09/2023 08:39:28 20/09/2023 08:39:28 19/09/2023 09:31:06 Hồ sơ đã trả kết quả
11 H23.22.25-230919-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG VĂN THUNG 19/09/2023 08:38:50 20/09/2023 08:38:50 19/09/2023 09:31:07 Hồ sơ đã trả kết quả
12 H23.22.25-230919-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG VĂN THUNG 19/09/2023 08:38:25 20/09/2023 08:38:25 19/09/2023 09:31:10 Hồ sơ đã trả kết quả
13 H23.22.25-230919-0013 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG VĂN THUNG 19/09/2023 08:38:07 20/09/2023 08:38:07 19/09/2023 09:31:08 Hồ sơ đã trả kết quả
14 H23.22.25-230919-0014 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG VĂN THUNG 19/09/2023 08:37:52 20/09/2023 08:37:52 19/09/2023 09:31:10 Hồ sơ đã trả kết quả
15 H23.22.25-230919-0015 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG VĂN THUNG 19/09/2023 08:37:38 20/09/2023 08:37:38 19/09/2023 09:31:11 Hồ sơ đã trả kết quả
16 H23.22.25-230919-0016 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG VĂN THUNG 19/09/2023 08:37:16 20/09/2023 08:37:16 19/09/2023 09:31:13 Hồ sơ đã trả kết quả
17 H23.22.25-230919-0017 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG VĂN THUNG 19/09/2023 08:36:58 20/09/2023 08:36:58 19/09/2023 09:31:12 Hồ sơ đã trả kết quả
18 H23.22.25-230919-0018 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG VĂN THUNG 19/09/2023 08:36:43 20/09/2023 08:36:43 19/09/2023 09:31:14 Hồ sơ đã trả kết quả
19 H23.22.25-230919-0019 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG VĂN THUNG 19/09/2023 08:36:26 20/09/2023 08:36:26 19/09/2023 09:31:12 Hồ sơ đã trả kết quả
20 H23.22.25-230919-0020 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VŨ THỊ CÚC 19/09/2023 09:32:30 20/09/2023 09:32:30 19/09/2023 15:53:44 Hồ sơ đã trả kết quả
21 H23.22.25-230919-0021 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VŨ THỊ CÚC 19/09/2023 09:32:14 20/09/2023 09:32:14 19/09/2023 15:53:45 Hồ sơ đã trả kết quả
22 H23.22.25-230919-0022 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VŨ THỊ CÚC 19/09/2023 09:31:59 20/09/2023 09:31:59 19/09/2023 15:53:45 Hồ sơ đã trả kết quả
23 H23.22.25-230919-0023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VŨ THỊ CÚC 19/09/2023 09:31:45 20/09/2023 09:31:45 19/09/2023 15:53:46 Hồ sơ đã trả kết quả
24 H23.22.25-230919-0024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 19/09/2023 09:35:46 20/09/2023 09:35:46 19/09/2023 15:53:43 Hồ sơ đã trả kết quả
25 H23.22.25-230919-0025 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA 19/09/2023 13:23:54 20/09/2023 13:30:00 19/09/2023 15:53:40 Hồ sơ đã trả kết quả
26 H23.22.25-230919-0026 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA 19/09/2023 13:23:34 20/09/2023 13:30:00 19/09/2023 15:53:40 Hồ sơ đã trả kết quả
27 H23.22.25-230919-0027 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA 19/09/2023 13:23:21 20/09/2023 13:30:00 19/09/2023 15:53:39 Hồ sơ đã trả kết quả
28 H23.22.25-230919-0028 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA 19/09/2023 13:23:09 20/09/2023 13:30:00 19/09/2023 15:53:41 Hồ sơ đã trả kết quả
29 H23.22.25-230919-0029 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA 19/09/2023 13:22:56 20/09/2023 13:30:00 19/09/2023 15:53:42 Hồ sơ đã trả kết quả
30 H23.22.25-230919-0030 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA 19/09/2023 13:22:08 20/09/2023 13:30:00 19/09/2023 15:53:43 Hồ sơ đã trả kết quả
31 H23.22.25-230919-0031 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch NGUYỄN ĐỨC ĐẠI 19/09/2023 15:41:21 20/09/2023 15:41:21 20/09/2023 11:03:19 Hồ sơ đã trả kết quả
32 H23.22.25-230919-0032 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ NHUỘM 19/09/2023 15:43:20 20/09/2023 15:43:20 20/09/2023 11:03:15 Hồ sơ đã trả kết quả
33 H23.22.25-230919-0033 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ NHUỘM 19/09/2023 15:43:02 20/09/2023 15:43:02 20/09/2023 11:03:17 Hồ sơ đã trả kết quả
34 H23.22.25-230919-0034 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ NHUỘM 19/09/2023 15:42:47 20/09/2023 15:42:47 20/09/2023 11:03:16 Hồ sơ đã trả kết quả
35 H23.22.25-230919-0035 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ NHUỘM 19/09/2023 15:42:09 20/09/2023 15:42:09 20/09/2023 11:03:18 Hồ sơ đã trả kết quả
36 H23.22.25-230919-0036 Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng NGUYỄN THỊ THỦY 19/09/2023 14:30:09 19/10/2023 14:30:09   Hồ sơ đã có kết quả
37 H23.22.25-230919-0037 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ NHUỘM 19/09/2023 15:42:21 20/09/2023 15:42:21 20/09/2023 11:03:17 Hồ sơ đã trả kết quả
38 H23.22.25-230919-0038 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ NHUỘM 19/09/2023 15:41:47 20/09/2023 15:41:47 20/09/2023 11:03:19 Hồ sơ đã trả kết quả
39 H23.22.25-230920-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC CHINH 20/09/2023 07:51:22 21/09/2023 07:51:22 20/09/2023 11:03:14 Hồ sơ đã trả kết quả
40 H23.22.25-230920-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC CHINH 20/09/2023 07:51:05 21/09/2023 07:51:05 20/09/2023 11:03:15 Hồ sơ đã trả kết quả
41 H23.22.25-230920-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HOA 20/09/2023 13:38:02 21/09/2023 13:38:02 20/09/2023 20:39:24 Hồ sơ đã trả kết quả
42 H23.22.25-230920-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HOA 20/09/2023 13:37:47 21/09/2023 13:37:47 20/09/2023 20:39:25 Hồ sơ đã trả kết quả
43 H23.22.25-230920-0005 Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng TRẦN DUY TRUYỀN 20/09/2023 08:15:00 20/10/2023 08:15:00   Hồ sơ đã có kết quả
44 H23.22.25-230920-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HUẤN 20/09/2023 08:30:11 21/09/2023 08:30:11 20/09/2023 11:03:09 Hồ sơ đã trả kết quả
45 H23.22.25-230920-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HUẤN 20/09/2023 08:29:54 21/09/2023 08:29:54 20/09/2023 11:03:10 Hồ sơ đã trả kết quả
46 H23.22.25-230920-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HUẤN 20/09/2023 08:29:41 21/09/2023 08:29:41 20/09/2023 11:03:12 Hồ sơ đã trả kết quả
47 H23.22.25-230920-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HUẤN 20/09/2023 08:29:26 21/09/2023 08:29:26 20/09/2023 11:03:11 Hồ sơ đã trả kết quả
48 H23.22.25-230920-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HUẤN 20/09/2023 08:29:06 21/09/2023 08:29:06 20/09/2023 11:03:11 Hồ sơ đã trả kết quả
49 H23.22.25-230920-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HUẤN 20/09/2023 08:26:44 21/09/2023 08:26:44 20/09/2023 11:03:13 Hồ sơ đã trả kết quả
50 H23.22.25-230920-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HUẤN 20/09/2023 08:26:30 21/09/2023 08:26:30 20/09/2023 11:03:13 Hồ sơ đã trả kết quả
51 H23.22.25-230920-0013 Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng TRƯƠNG THỊ THU 20/09/2023 08:27:45 20/10/2023 08:27:45   Hồ sơ đã có kết quả
52 H23.22.25-230920-0014 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HUẤN 20/09/2023 10:43:11 21/09/2023 10:43:11 20/09/2023 11:03:09 Hồ sơ đã trả kết quả
53 H23.22.25-230920-0015 Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng NGUYỄN VĂN CAN 20/09/2023 08:34:05 20/10/2023 08:34:05   Hồ sơ đã có kết quả
54 H23.22.25-230920-0016 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGÔ THỊ THU HÀ 20/09/2023 13:37:32 21/09/2023 13:37:32 20/09/2023 20:39:23 Hồ sơ đã trả kết quả
55 H23.22.25-230920-0017 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGÔ THỊ THU HÀ 20/09/2023 13:37:17 21/09/2023 13:37:17 20/09/2023 20:39:23 Hồ sơ đã trả kết quả
56 H23.22.25-230920-0018 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGÔ THỊ THU HÀ 20/09/2023 13:37:02 21/09/2023 13:37:02 20/09/2023 20:39:24 Hồ sơ đã trả kết quả
57 H23.22.25-230920-0019 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGÔ THỊ THU HÀ 20/09/2023 13:36:49 21/09/2023 13:36:49 20/09/2023 20:39:26 Hồ sơ đã trả kết quả
58 H23.22.25-230920-0020 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGÔ THỊ THU HÀ 20/09/2023 13:36:17 21/09/2023 13:36:17 21/09/2023 08:27:54 Hồ sơ đã trả kết quả
59 H23.22.25-230920-0021 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGÔ THỊ THU HÀ 20/09/2023 13:36:02 21/09/2023 13:36:02 21/09/2023 08:27:55 Hồ sơ đã trả kết quả
60 H23.22.25-230920-0022 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGÔ THỊ THU HÀ 20/09/2023 13:35:47 21/09/2023 13:35:47 21/09/2023 08:27:56 Hồ sơ đã trả kết quả
61 H23.22.25-230920-0023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGÔ THỊ THU HÀ 20/09/2023 13:35:32 21/09/2023 13:35:32 20/09/2023 20:39:26 Hồ sơ đã trả kết quả
62 H23.22.25-230920-0024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ LỤA 20/09/2023 13:35:15 21/09/2023 13:35:15 21/09/2023 08:27:57 Hồ sơ đã trả kết quả
63 H23.22.25-230920-0025 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ LỤA 20/09/2023 13:34:59 21/09/2023 13:34:59 20/09/2023 20:39:27 Hồ sơ đã trả kết quả
64 H23.22.25-230920-0026 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ LỤA 20/09/2023 13:34:36 21/09/2023 13:34:36 21/09/2023 08:27:49 Hồ sơ đã trả kết quả
65 H23.22.25-230920-0027 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ LỤA 20/09/2023 13:34:21 21/09/2023 13:34:21 21/09/2023 08:27:50 Hồ sơ đã trả kết quả
66 H23.22.25-230920-0028 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ LỤA 20/09/2023 13:34:07 21/09/2023 13:34:07 21/09/2023 08:27:57 Hồ sơ đã trả kết quả
67 H23.22.25-230920-0029 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ LỤA 20/09/2023 13:33:53 21/09/2023 13:33:53 21/09/2023 08:27:58 Hồ sơ đã trả kết quả
68 H23.22.25-230920-0030 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ LỤA 20/09/2023 13:33:37 21/09/2023 13:33:37 21/09/2023 08:27:50 Hồ sơ đã trả kết quả
69 H23.22.25-230920-0031 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HUẾ 20/09/2023 13:33:22 21/09/2023 13:33:22 21/09/2023 08:27:51 Hồ sơ đã trả kết quả
70 H23.22.25-230920-0032 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HUẾ 20/09/2023 13:33:06 21/09/2023 13:33:06 21/09/2023 08:27:52 Hồ sơ đã trả kết quả
71 H23.22.25-230920-0033 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HUẾ 20/09/2023 13:32:51 21/09/2023 13:32:51 21/09/2023 08:27:58 Hồ sơ đã trả kết quả
72 H23.22.25-230920-0034 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HUẾ 20/09/2023 13:32:35 21/09/2023 13:32:35 21/09/2023 08:27:52 Hồ sơ đã trả kết quả
73 H23.22.25-230920-0035 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HUẾ 20/09/2023 13:32:22 21/09/2023 13:32:22 21/09/2023 08:27:59 Hồ sơ đã trả kết quả
74 H23.22.25-230920-0036 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HUẾ 20/09/2023 13:32:07 21/09/2023 13:32:07 21/09/2023 08:28:00 Hồ sơ đã trả kết quả
75 H23.22.25-230920-0037 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HUẾ 20/09/2023 13:31:54 21/09/2023 13:31:54 21/09/2023 08:27:53 Hồ sơ đã trả kết quả
76 H23.22.25-230920-0038 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HUẾ 20/09/2023 13:31:14 21/09/2023 13:31:14 21/09/2023 08:28:23 Hồ sơ đã trả kết quả
77 H23.22.25-230920-0039 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HƯNG 20/09/2023 13:30:59 21/09/2023 13:30:59 21/09/2023 08:27:54 Hồ sơ đã trả kết quả
78 H23.22.25-230920-0040 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HƯNG 20/09/2023 13:30:44 21/09/2023 13:30:44 21/09/2023 08:28:24 Hồ sơ đã trả kết quả
79 H23.22.25-230920-0041 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HƯNG 20/09/2023 13:30:28 21/09/2023 13:30:28 21/09/2023 08:28:24 Hồ sơ đã trả kết quả
80 H23.22.25-230920-0042 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HƯNG 20/09/2023 13:29:58 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 08:28:25 Hồ sơ đã trả kết quả
81 H23.22.25-230920-0043 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HƯNG 20/09/2023 13:29:44 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 08:28:26 Hồ sơ đã trả kết quả
82 H23.22.25-230920-0044 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HƯNG 20/09/2023 13:29:29 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 08:28:26 Hồ sơ đã trả kết quả
83 H23.22.25-230920-0045 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HƯNG 20/09/2023 13:29:14 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 08:28:27 Hồ sơ đã trả kết quả
84 H23.22.25-230920-0046 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG HUYỀN CHÂN 20/09/2023 13:29:01 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 09:52:37 Hồ sơ đã trả kết quả
85 H23.22.25-230920-0047 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG HUYỀN CHÂN 20/09/2023 13:28:44 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 08:28:28 Hồ sơ đã trả kết quả
86 H23.22.25-230920-0048 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG HUYỀN CHÂN 20/09/2023 13:28:31 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 08:28:28 Hồ sơ đã trả kết quả
87 H23.22.25-230920-0049 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG HUYỀN CHÂN 20/09/2023 13:28:16 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 08:28:29 Hồ sơ đã trả kết quả
88 H23.22.25-230920-0050 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG HUYỀN CHÂN 20/09/2023 13:28:02 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 08:28:30 Hồ sơ đã trả kết quả
89 H23.22.25-230920-0051 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG HUYỀN CHÂN 20/09/2023 13:27:48 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 09:52:38 Hồ sơ đã trả kết quả
90 H23.22.25-230920-0052 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐINH THỊ HÀ 20/09/2023 13:27:33 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 09:52:38 Hồ sơ đã trả kết quả
91 H23.22.25-230920-0053 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐINH THỊ HÀ 20/09/2023 13:27:19 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 08:28:30 Hồ sơ đã trả kết quả
92 H23.22.25-230920-0054 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐINH THỊ HÀ 20/09/2023 13:27:02 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 09:52:39 Hồ sơ đã trả kết quả
93 H23.22.25-230920-0055 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐINH THỊ HÀ 20/09/2023 13:26:47 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 09:52:40 Hồ sơ đã trả kết quả
94 H23.22.25-230920-0056 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN THỦ 20/09/2023 13:26:32 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 08:28:31 Hồ sơ đã trả kết quả
95 H23.22.25-230920-0057 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐINH THỊ HÀ 20/09/2023 13:26:19 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 08:28:32 Hồ sơ đã trả kết quả
96 H23.22.25-230920-0058 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN THỦ 20/09/2023 13:26:04 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 08:28:33 Hồ sơ đã trả kết quả
97 H23.22.25-230920-0059 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐINH THỊ HÀ 20/09/2023 13:25:49 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 08:28:33 Hồ sơ đã trả kết quả
98 H23.22.25-230920-0060 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN THỦ 20/09/2023 13:25:29 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 08:28:34 Hồ sơ đã trả kết quả
99 H23.22.25-230920-0061 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN THỦ 20/09/2023 13:25:14 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 09:52:42 Hồ sơ đã trả kết quả
100 H23.22.25-230920-0062 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN THỦ 20/09/2023 13:24:58 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 09:52:42 Hồ sơ đã trả kết quả
101 H23.22.25-230920-0063 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HỒNG 20/09/2023 13:24:44 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 08:28:35 Hồ sơ đã trả kết quả
102 H23.22.25-230920-0064 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HỒNG 20/09/2023 13:24:30 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 09:52:33 Hồ sơ đã trả kết quả
103 H23.22.25-230920-0065 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HẢI 20/09/2023 13:24:17 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 09:52:43 Hồ sơ đã trả kết quả
104 H23.22.25-230920-0066 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HẢI 20/09/2023 13:24:02 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 09:52:44 Hồ sơ đã trả kết quả
105 H23.22.25-230920-0067 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ QUYÊN 20/09/2023 13:23:47 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 09:52:44 Hồ sơ đã trả kết quả
106 H23.22.25-230920-0068 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HẢI 20/09/2023 13:23:30 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 09:58:09 Hồ sơ đã trả kết quả
107 H23.22.25-230920-0069 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ QUYÊN 20/09/2023 13:23:17 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 09:58:09 Hồ sơ đã trả kết quả
108 H23.22.25-230920-0070 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ QUYÊN 20/09/2023 13:23:04 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 09:52:33 Hồ sơ đã trả kết quả
109 H23.22.25-230920-0071 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HẢI 20/09/2023 13:22:44 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 09:52:34 Hồ sơ đã trả kết quả
110 H23.22.25-230920-0072 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ QUYÊN 20/09/2023 13:22:31 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 09:52:35 Hồ sơ đã trả kết quả
111 H23.22.25-230920-0073 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HẢI 20/09/2023 13:22:17 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 09:58:10 Hồ sơ đã trả kết quả
112 H23.22.25-230920-0074 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HẢI 20/09/2023 13:22:03 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 09:52:35 Hồ sơ đã trả kết quả
113 H23.22.25-230920-0075 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HẢI 20/09/2023 13:21:49 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 09:52:36 Hồ sơ đã trả kết quả
114 H23.22.25-230920-0076 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận BÙI THỊ TUYẾN 20/09/2023 13:21:35 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 09:58:11 Hồ sơ đã trả kết quả
115 H23.22.25-230920-0077 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HẢI 20/09/2023 13:21:17 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 09:58:14 Hồ sơ đã trả kết quả
116 H23.22.25-230920-0078 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận BÙI THỊ TUYẾN 20/09/2023 13:21:01 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 09:58:11 Hồ sơ đã trả kết quả
117 H23.22.25-230920-0079 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận BÙI THỊ TUYẾN 20/09/2023 13:20:46 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 09:58:14 Hồ sơ đã trả kết quả
118 H23.22.25-230920-0080 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận BÙI THỊ TUYẾN 20/09/2023 13:20:31 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 09:58:12 Hồ sơ đã trả kết quả
119 H23.22.25-230920-0081 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ HUYỀN 20/09/2023 13:20:16 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 09:58:13 Hồ sơ đã trả kết quả
120 H23.22.25-230920-0082 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HƯƠNG 20/09/2023 13:20:02 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 09:58:15 Hồ sơ đã trả kết quả
121 H23.22.25-230920-0083 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ HUYỀN 20/09/2023 13:19:49 21/09/2023 13:30:00 21/09/2023 09:58:13 Hồ sơ đã trả kết quả
122 H23.22.25-230920-0084 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HƯƠNG 20/09/2023