THÔNG BÁO
Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 02-06/5/2022
06/05/2022 12:00:00

1 000.24.22.H23-220504-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN XUÂN BÁCH 04/05/2022 07:13:23 05/05/2022 07:13:23 04/05/2022 07:25:15 Hồ sơ đã trả kết quả
2 000.24.22.H23-220504-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 04/05/2022 07:18:02 05/05/2022 07:18:02 04/05/2022 07:25:15 Hồ sơ đã trả kết quả
3 000.24.22.H23-220504-0003 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi NGUYỄN VĂN THẢO 04/05/2022 07:45:58 25/05/2022 07:45:58 04/05/2022 07:54:04 Hồ sơ đã trả kết quả
4 000.24.22.H23-220504-0004 Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN THỊ THƠM 04/05/2022 08:04:48 11/05/2022 08:04:48 04/05/2022 08:30:57 Hồ sơ đã trả kết quả
5 000.24.22.H23-220504-0005 Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN THỊ MÙI 04/05/2022 08:05:40 11/05/2022 08:05:40 04/05/2022 08:30:57 Hồ sơ đã trả kết quả
6 000.24.22.H23-220504-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ BẮC 04/05/2022 08:28:18 05/05/2022 08:28:18 04/05/2022 08:30:57 Hồ sơ đã trả kết quả
7 000.24.22.H23-220504-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 04/05/2022 08:43:15 05/05/2022 08:43:15 04/05/2022 08:45:21 Hồ sơ đã trả kết quả
8 000.24.22.H23-220504-0008 Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN MẠNH LINH 04/05/2022 08:50:43 05/05/2022 08:50:43 04/05/2022 08:52:54 Hồ sơ đã trả kết quả
9 000.24.22.H23-220504-0009 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN MẠNH LINH 04/05/2022 14:09:54 05/05/2022 14:09:54 04/05/2022 14:12:28 Hồ sơ đã trả kết quả
10 000.24.22.H23-220504-0010 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ THAO 04/05/2022 14:10:29 05/05/2022 14:10:29 04/05/2022 14:12:28 Hồ sơ đã trả kết quả
11 000.24.22.H23-220504-0011 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN XUÂN THAO 04/05/2022 15:45:26 06/05/2022 15:45:26 04/05/2022 15:52:19 Hồ sơ đã trả kết quả
12 000.24.22.H23-220504-0012 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN XUÂN THAO 04/05/2022 15:46:14 06/05/2022 15:46:14 04/05/2022 15:52:19 Hồ sơ đã trả kết quả
13 000.24.22.H23-220504-0013 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN XUÂN THAO 04/05/2022 15:47:00 06/05/2022 15:47:00 04/05/2022 15:52:19 Hồ sơ đã trả kết quả
14 000.24.22.H23-220504-0014 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở HOÀNG THỊ SAN 04/05/2022 15:47:31 06/05/2022 15:47:31 04/05/2022 15:52:19 Hồ sơ đã trả kết quả
15 000.24.22.H23-220504-0015 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở HOÀNG THỊ SAN 04/05/2022 15:48:03 06/05/2022 15:48:03 04/05/2022 15:52:19 Hồ sơ đã trả kết quả
16 000.24.22.H23-220504-0016 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở HOÀNG THỊ SAN 04/05/2022 15:48:44 06/05/2022 15:48:44 04/05/2022 15:52:19 Hồ sơ đã trả kết quả
17 000.24.22.H23-220504-0017 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở HOÀNG THỊ SAN 04/05/2022 15:49:19 06/05/2022 15:49:19 04/05/2022 15:52:19 Hồ sơ đã trả kết quả
18 000.24.22.H23-220504-0018 Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng ĐẶNG THỊ CẤP 04/05/2022 16:24:41 03/06/2022 16:24:41   Hồ sơ đang giải quyết
19 000.24.22.H23-220504-0019 Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng NGUYỄN TRÍ THANH 04/05/2022 16:25:43 03/06/2022 16:25:43   Hồ sơ đang giải quyết
20 000.24.22.H23-220504-0020 Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng ĐỖ THỊ HỒNG 04/05/2022 16:26:31 03/06/2022 16:26:31   Hồ sơ đang giải quyết
21 000.24.22.H23-220504-0021 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN ĐỨC TUYỂN 04/05/2022 16:26:57 09/05/2022 16:26:57 04/05/2022 16:40:26 Hồ sơ đã trả kết quả
22 000.24.22.H23-220504-0022 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TIẾN TRUNG 04/05/2022 16:33:59 05/05/2022 16:33:59 04/05/2022 16:40:26 Hồ sơ đã trả kết quả
23 000.24.22.H23-220505-0001 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN THỊ KIM THOA 05/05/2022 10:38:27 10/05/2022 10:38:27 05/05/2022 11:01:39 Hồ sơ đã trả kết quả
24 000.24.22.H23-220505-0002 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN TRỌNG CƯƠNG 05/05/2022 10:43:18 10/05/2022 10:43:18 05/05/2022 11:01:39 Hồ sơ đã trả kết quả
25 000.24.22.H23-220505-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG THỊ HUYỀN 05/05/2022 10:59:32 06/05/2022 10:59:32 05/05/2022 11:01:39 Hồ sơ đã trả kết quả
26 000.24.22.H23-220505-0004 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ HUẦN 05/05/2022 14:09:40 06/05/2022 14:09:40 05/05/2022 14:10:38 Hồ sơ đã trả kết quả
27 000.24.22.H23-220505-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ NHUNG 05/05/2022 15:05:48 06/05/2022 15:05:48 05/05/2022 15:08:44 Hồ sơ đã trả kết quả
28 000.24.22.H23-220505-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ TRANG 05/05/2022 15:06:22 06/05/2022 15:06:22 05/05/2022 15:08:44 Hồ sơ đã trả kết quả
29 000.24.22.H23-220505-0007 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi HOÀNG ĐÌNH VIỆT 05/05/2022 15:17:57 26/05/2022 15:17:57 05/05/2022 15:50:29 Hồ sơ đã trả kết quả
30 000.24.22.H23-220506-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận PHẠM THỊ TUYỀN 06/05/2022 07:27:33 09/05/2022 07:27:33 06/05/2022 07:29:22 Hồ sơ đã trả kết quả
31 000.24.22.H23-220506-0002 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ LOAN 06/05/2022 08:21:52 09/05/2022 08:21:52 06/05/2022 08:24:52 Hồ sơ đã trả kết quả
32 000.24.22.H23-220506-0003 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ SƠN 06/05/2022 08:37:38 09/05/2022 08:37:38 06/05/2022 09:23:51 Hồ sơ đã trả kết quả
33 000.24.22.H23-220506-0004 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN THỊ SƠN 06/05/2022 08:38:36 11/05/2022 08:38:36 06/05/2022 09:23:51 Hồ sơ đã trả kết quả
34 000.24.22.H23-220506-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HUỀ 06/05/2022 09:18:48 09/05/2022 09:18:48 06/05/2022 09:23:51 Hồ sơ đã trả kết quả
35 000.24.22.H23-220506-0006 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN ĐỨC HƯỜNG 06/05/2022 09:19:38 09/05/2022 09:19:38 06/05/2022 09:23:51 Hồ sơ đã trả kết quả
36 000.24.22.H23-220506-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VŨ TUẤN BẢO 06/05/2022 13:42:25 09/05/2022 13:42:25 06/05/2022 13:43:37 Hồ sơ đã trả kết quả
37 000.24.22.H23-220506-0008 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) NGUYỄN HỒNG DÂN 06/05/2022 14:39:35 09/05/2022 14:39:35 06/05/2022 14:41:17 Hồ sơ đã trả kết quả
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 513
Trước & đúng hạn: 513
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/03/2024 05:56:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: tranthihuongsen1976@haiduong.gov.vn

Đăng nhập
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0