THÔNG BÁO
Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 20-30/6/2022
30/06/2022 12:00:00

TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, tổ chức Ngày, tháng, năm Tình trạng hồ sơ
Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả Nhận kết quả từ cơ quan giải quyết
1 000.24.22.H23-220620-0001 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN MINH CÔNG 20/06/2022 08:21:29 21/06/2022 08:21:29 20/06/2022 08:28:18 Hồ sơ đã trả kết quả
2 000.24.22.H23-220620-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG THỊ TUYẾT NHI 20/06/2022 08:22:22 21/06/2022 08:22:22 20/06/2022 08:28:18 Hồ sơ đã trả kết quả
3 000.24.22.H23-220620-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC DŨNG 20/06/2022 08:23:20 21/06/2022 08:23:20 20/06/2022 08:28:18 Hồ sơ đã trả kết quả
4 000.24.22.H23-220620-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU TRỌNG 20/06/2022 08:26:58 21/06/2022 08:26:58 20/06/2022 08:28:18 Hồ sơ đã trả kết quả
5 000.24.22.H23-220620-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐÌNH LONG 20/06/2022 09:15:26 21/06/2022 09:15:26 20/06/2022 09:21:12 Hồ sơ đã trả kết quả
6 000.24.22.H23-220620-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG KIM MẠNH 20/06/2022 09:16:07 21/06/2022 09:16:07 20/06/2022 09:21:12 Hồ sơ đã trả kết quả
7 000.24.22.H23-220620-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LÊ VĂN KHÁI 20/06/2022 09:17:04 21/06/2022 09:17:04 20/06/2022 09:21:12 Hồ sơ đã trả kết quả
8 000.24.22.H23-220620-0008 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở LÊ VĂN KHÁI 20/06/2022 09:18:08 22/06/2022 09:18:08 20/06/2022 09:21:12 Hồ sơ đã trả kết quả
9 000.24.22.H23-220620-0009 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi NGUYỄN THANH CHỈNH 20/06/2022 10:11:19 11/07/2022 10:11:19 20/06/2022 10:13:43 Hồ sơ đã trả kết quả
10 000.24.22.H23-220621-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG THỊ TUYẾT NHI 21/06/2022 07:38:50 22/06/2022 07:38:50 21/06/2022 07:42:57 Hồ sơ đã trả kết quả
11 000.24.22.H23-220621-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYÊN SINH NGÀN 21/06/2022 07:51:35 22/06/2022 07:51:35 21/06/2022 08:01:31 Hồ sơ đã trả kết quả
12 000.24.22.H23-220621-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 21/06/2022 07:59:58 22/06/2022 07:59:58 21/06/2022 08:01:31 Hồ sơ đã trả kết quả
13 000.24.22.H23-220621-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HOA 21/06/2022 08:03:59 22/06/2022 08:03:59 21/06/2022 08:07:23 Hồ sơ đã trả kết quả
14 000.24.22.H23-220621-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận PHAM VĂN CHINH 21/06/2022 08:04:56 22/06/2022 08:04:56 21/06/2022 08:07:23 Hồ sơ đã trả kết quả
15 000.24.22.H23-220621-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HÁN THỊ THƯƠNG 21/06/2022 09:01:25 22/06/2022 09:01:25 21/06/2022 09:06:24 Hồ sơ đã trả kết quả
16 000.24.22.H23-220621-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐINH THỊ NGỌC HUYỀN 21/06/2022 09:02:15 22/06/2022 09:02:15 21/06/2022 09:06:24 Hồ sơ đã trả kết quả
17 000.24.22.H23-220621-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC DŨNG 21/06/2022 09:03:19 22/06/2022 09:03:19 21/06/2022 09:06:24 Hồ sơ đã trả kết quả
18 000.24.22.H23-220621-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐOÀN VĂN NAM 21/06/2022 09:36:19 22/06/2022 09:36:19 21/06/2022 10:00:12 Hồ sơ đã trả kết quả
19 000.24.22.H23-220621-0010 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ĐOÀN VĂN NAM 21/06/2022 09:37:24 24/06/2022 09:37:24 21/06/2022 10:00:12 Hồ sơ đã trả kết quả
20 000.24.22.H23-220621-0011 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN THỊ SONG 21/06/2022 10:35:44 23/06/2022 10:35:44 21/06/2022 10:49:18 Hồ sơ đã trả kết quả
21 000.24.22.H23-220621-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN ĐỊNH 21/06/2022 10:40:43 22/06/2022 10:40:43 21/06/2022 10:49:18 Hồ sơ đã trả kết quả
22 000.24.22.H23-220622-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG KIM NGHĨA 22/06/2022 07:33:53 23/06/2022 07:33:53 22/06/2022 07:38:34 Hồ sơ đã trả kết quả
23 000.24.22.H23-220622-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN XUÂN XỨNG 22/06/2022 07:35:27 23/06/2022 07:35:27 22/06/2022 07:38:34 Hồ sơ đã trả kết quả
24 000.24.22.H23-220622-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐINH THỊ TUYẾN 22/06/2022 13:16:52 23/06/2022 13:30:00 22/06/2022 13:18:15 Hồ sơ đã trả kết quả
25 000.24.22.H23-220622-0004 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân HÀ THỊ HOÀI LINH 22/06/2022 15:05:00 27/06/2022 15:05:00 22/06/2022 15:13:43 Hồ sơ đã trả kết quả
26 000.24.22.H23-220622-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ MINH HUẤN 22/06/2022 15:07:43 23/06/2022 15:07:43 22/06/2022 15:13:43 Hồ sơ đã trả kết quả
27 000.24.22.H23-220622-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN TIẾN 22/06/2022 15:10:32 23/06/2022 15:10:32 22/06/2022 15:13:43 Hồ sơ đã trả kết quả
28 000.24.22.H23-220622-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐINH THỊ NHIÊN 22/06/2022 15:14:43 23/06/2022 15:14:43 22/06/2022 15:18:23 Hồ sơ đã trả kết quả
29 000.24.22.H23-220622-0008 Thủ tục đăng ký lại khai tử NGUYỄN QUỐC CHIẾN 22/06/2022 16:27:16 29/06/2022 16:27:16 22/06/2022 16:34:31 Hồ sơ đã trả kết quả
30 000.24.22.H23-220622-0009 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN QUỐC CHIẾN 22/06/2022 16:28:23 23/06/2022 16:28:23 22/06/2022 16:34:31 Hồ sơ đã trả kết quả
31 000.24.22.H23-220623-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐỖ THỊ PHƯƠNG 23/06/2022 09:20:24 24/06/2022 09:20:24 23/06/2022 09:23:03 Hồ sơ đã trả kết quả
32 000.24.22.H23-220623-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LÊ VĂN TÂM 23/06/2022 15:28:30 24/06/2022 15:28:30 23/06/2022 15:30:23 Hồ sơ đã trả kết quả
33 000.24.22.H23-220623-0003 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân TRẦN THỊ SINH 23/06/2022 16:15:22 28/06/2022 16:15:22 23/06/2022 16:23:42 Hồ sơ đã trả kết quả
34 000.24.22.H23-220624-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ THOẢN 24/06/2022 07:43:37 27/06/2022 07:43:37 24/06/2022 07:46:30 Hồ sơ đã trả kết quả
35 000.24.22.H23-220624-0002 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch TRẦN THỊ THOẢN 24/06/2022 07:44:11 27/06/2022 07:44:11 24/06/2022 07:46:30 Hồ sơ đã trả kết quả
36 000.24.22.H23-220624-0003 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân TRẦN THỊ SINH 24/06/2022 08:04:17 29/06/2022 08:04:17 24/06/2022 08:08:18 Hồ sơ đã trả kết quả
37 000.24.22.H23-220624-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ YÊN 24/06/2022 10:04:27 27/06/2022 10:04:27 24/06/2022 10:13:11 Hồ sơ đã trả kết quả
38 000.24.22.H23-220624-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HUẾ 24/06/2022 10:08:08 27/06/2022 10:08:08 24/06/2022 10:13:11 Hồ sơ đã trả kết quả
39 000.24.22.H23-220624-0006 Hòa giải tranh chấp đất đai BÙI VĂN TÙNG 24/06/2022 14:35:08 26/08/2022 14:35:08 12/08/2022 09:05:00  
40 000.24.22.H23-220624-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận PHẠM VĂN HOÀNG 24/06/2022 14:41:01 27/06/2022 14:41:01 24/06/2022 14:58:56 Hồ sơ đã trả kết quả
41 000.24.22.H23-220624-0008 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch PHẠM VĂN HOÀNG 24/06/2022 14:41:49 27/06/2022 14:41:49 24/06/2022 14:58:56 Hồ sơ đã trả kết quả
42 000.24.22.H23-220624-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐINH THỊ PHƯƠNG 24/06/2022 14:42:37 27/06/2022 14:42:37 24/06/2022 14:58:56 Hồ sơ đã trả kết quả
43 000.24.22.H23-220624-0010 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) BÙI VĂN TÙNG 24/06/2022 15:14:55 27/06/2022 15:14:55 24/06/2022 15:19:29 Hồ sơ đã trả kết quả
44 000.24.22.H23-220624-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận BÙI VĂN TÙNG 24/06/2022 15:48:17 27/06/2022 15:48:17 24/06/2022 16:05:45 Hồ sơ đã trả kết quả
45 000.24.22.H23-220624-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ TỐ NHƯ 24/06/2022 16:00:06 27/06/2022 16:00:06 24/06/2022 16:05:45 Hồ sơ đã trả kết quả
46 000.24.22.H23-220627-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ SỈNH 27/06/2022 07:42:53 28/06/2022 07:42:53 27/06/2022 07:54:09 Hồ sơ đã trả kết quả
47 000.24.22.H23-220627-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ LIỄU 27/06/2022 07:43:39 28/06/2022 07:43:39 27/06/2022 07:54:09 Hồ sơ đã trả kết quả
48 000.24.22.H23-220627-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NHỮ VĂN BIÊN 27/06/2022 09:13:37 28/06/2022 09:13:37 27/06/2022 09:22:48 Hồ sơ đã trả kết quả
49 000.24.22.H23-220627-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ MÍA 27/06/2022 09:18:09 28/06/2022 09:18:09 27/06/2022 09:22:48 Hồ sơ đã trả kết quả
50 000.24.22.H23-220627-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TRUNG MÁT 27/06/2022 09:26:50 28/06/2022 09:26:50 27/06/2022 09:28:52 Hồ sơ đã trả kết quả
51 000.24.22.H23-220627-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LƯƠNG TRẮC QUẢNG 27/06/2022 09:40:43 28/06/2022 09:40:43 27/06/2022 09:42:56 Hồ sơ đã trả kết quả
52 000.24.22.H23-220627-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ LƯƠNG 27/06/2022 14:44:13 28/06/2022 14:44:13 27/06/2022 14:47:15 Hồ sơ đã trả kết quả
53 000.24.22.H23-220627-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HOAN 27/06/2022 15:38:00 28/06/2022 15:38:00 27/06/2022 15:39:48 Hồ sơ đã trả kết quả
54 000.24.22.H23-220627-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HUẾ 27/06/2022 16:10:18 28/06/2022 16:10:18 27/06/2022 16:12:03 Hồ sơ đã trả kết quả
55 000.24.22.H23-220627-0010 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN HỮU ĐỨC 27/06/2022 16:24:30 29/06/2022 16:24:30 27/06/2022 16:35:57 Hồ sơ đã trả kết quả
56 000.24.22.H23-220627-0011 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch ĐINH THỊ NGA 27/06/2022 16:49:55 28/06/2022 16:49:55 27/06/2022 16:53:55 Hồ sơ đã trả kết quả
57 000.24.22.H23-220628-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ THU 28/06/2022 09:49:38 29/06/2022 09:49:38 28/06/2022 09:52:42 Hồ sơ đã trả kết quả
58 000.24.22.H23-220628-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN PHÚC THUẬN 28/06/2022 10:31:53 29/06/2022 10:31:53 28/06/2022 10:36:16 Hồ sơ đã trả kết quả
59 000.24.22.H23-220628-0003 Thủ tục đăng ký khai tử ĐẶNG XUÂN TUYÊN 28/06/2022 14:33:50 29/06/2022 14:33:50 28/06/2022 14:51:09 Hồ sơ đã trả kết quả
60 000.24.22.H23-220628-0004 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch ĐẶNG XUÂN TUYÊN 28/06/2022 14:38:05 29/06/2022 14:38:05 28/06/2022 14:51:09 Hồ sơ đã trả kết quả
61 000.24.22.H23-220628-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG 28/06/2022 15:35:22 29/06/2022 15:35:22 28/06/2022 15:37:13 Hồ sơ đã trả kết quả
62 000.24.22.H23-220629-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC TUẤN 29/06/2022 07:21:47 30/06/2022 07:21:47 29/06/2022 07:28:03 Hồ sơ đã trả kết quả
63 000.24.22.H23-220629-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC TUẤN 29/06/2022 07:25:48 30/06/2022 07:25:48 29/06/2022 07:28:03 Hồ sơ đã trả kết quả
64 000.24.22.H23-220629-0003 Thủ tục đăng ký khai tử ĐẶNG ĐỨC YÊN 29/06/2022 09:47:06 30/06/2022 09:47:06 29/06/2022 09:51:29 Hồ sơ đã trả kết quả
65 000.24.22.H23-220629-0004 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch ĐẶNG ĐỨC YÊN 29/06/2022 09:48:11 30/06/2022 09:48:11 29/06/2022 09:51:29 Hồ sơ đã trả kết quả
66 000.24.22.H23-220629-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU LÀNH 29/06/2022 15:16:37 30/06/2022 15:16:37 29/06/2022 15:18:44 Hồ sơ đã trả kết quả
67 000.24.22.H23-220629-0006 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi NGUYỄN HỮU TÂN 29/06/2022 15:39:52 20/07/2022 15:39:52 29/06/2022 15:59:46 Hồ sơ đã trả kết quả
68 000.24.22.H23-220629-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG KIM NGHĨA 29/06/2022 15:52:35 30/06/2022 15:52:35 29/06/2022 15:58:41 Hồ sơ đã trả kết quả
69 000.24.22.H23-220630-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN MINH 30/06/2022 13:53:29 01/07/2022 13:53:29 30/06/2022 14:11:08 Hồ sơ đã trả kết quả
70 000.24.22.H23-220630-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN ĐÌNH LONG 30/06/2022 13:55:03 01/07/2022 13:55:03 30/06/2022 14:11:08 Hồ sơ đã trả kết quả
71 000.24.22.H23-220630-0003 Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN VĂN VẾT 30/06/2022 14:03:51 01/07/2022 14:03:51 30/06/2022 14:11:08 Hồ sơ đã trả kết quả
72 000.24.22.H23-220630-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐƯỜNG THỊ THÚY NGÂN 30/06/2022 15:26:19 01/07/2022 15:26:19 30/06/2022 15:32:42 Hồ sơ đã trả kết quả
73 000.24.22.H23-220630-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN MINH THỨC 30/06/2022 15:28:06 01/07/2022 15:28:06 30/06/2022 15:32:42 Hồ sơ đã trả kết quả
74 000.24.22.H23-220630-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ THỦY 30/06/2022 15:29:20 01/07/2022 15:29:20 30/06/2022 15:32:42 Hồ sơ đã trả kết quả
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 513
Trước & đúng hạn: 513
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/03/2024 07:17:29)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: tranthihuongsen1976@haiduong.gov.vn

Đăng nhập
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0