THÔNG BÁO
Công khai kết quả giải quyết TTHC
17/10/2023 08:20:51

cập nhật đến ngày 12/10/2023

TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, tổ chức Ngày, tháng, năm Trả kết quả
Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả Ngày, tháng, năm
1 H23.22.25-231009-0001 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch TRẦN PHÚC THUẬN 09/10/2023 13:23:12 10/10/2023 13:30:00 09/10/2023 14:37:46
2 H23.22.25-231009-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN PHÚC THUẬN 09/10/2023 13:22:56 10/10/2023 13:30:00 09/10/2023 14:37:52
3 H23.22.25-231009-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN PHÚC THUẬN 09/10/2023 13:22:40 10/10/2023 13:30:00 09/10/2023 14:37:53
4 H23.22.25-231009-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN PHÚC THUẬN 09/10/2023 13:21:44 10/10/2023 13:30:00 09/10/2023 14:37:54
5 H23.22.25-231009-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN PHÚC THUẬN 09/10/2023 13:21:29 10/10/2023 13:30:00 09/10/2023 14:37:47
6 H23.22.25-231009-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN PHÚC THUẬN 09/10/2023 13:21:14 10/10/2023 13:30:00 09/10/2023 14:37:54
7 H23.22.25-231009-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN PHÚC THUẬN 09/10/2023 13:21:00 10/10/2023 13:30:00 09/10/2023 14:37:48
8 H23.22.25-231009-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN PHÚC THUẬN 09/10/2023 13:20:44 10/10/2023 13:30:00 09/10/2023 14:37:48
9 H23.22.25-231009-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN PHÚC THUẬN 09/10/2023 13:20:30 10/10/2023 13:30:00 09/10/2023 14:37:49
10 H23.22.25-231009-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN PHÚC THUẬN 09/10/2023 13:20:15 10/10/2023 13:30:00 09/10/2023 14:37:50
11 H23.22.25-231009-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN PHÚC THUẬN 09/10/2023 13:19:57 10/10/2023 13:30:00 09/10/2023 14:37:50
12 H23.22.25-231009-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN PHÚC THUẬN 09/10/2023 13:19:41 10/10/2023 13:30:00 09/10/2023 14:37:55
13 H23.22.25-231009-0013 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN PHÚC THUẬN 09/10/2023 13:19:20 10/10/2023 13:30:00 09/10/2023 14:37:51
14 H23.22.25-231009-0014 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân TRẦN PHÚC THUẬN 09/10/2023 13:18:54 12/10/2023 13:30:00 09/10/2023 14:37:56
15 H23.22.25-231009-0015 Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN THỊ LUYẾN 09/10/2023 14:26:24 16/10/2023 14:26:24 09/10/2023 14:37:45
16 H23.22.25-231009-0016 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ LUYẾN 09/10/2023 14:26:06 10/10/2023 14:26:06 09/10/2023 16:34:47
17 H23.22.25-231009-0017 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN HÒA 09/10/2023 14:25:17 10/10/2023 14:25:17 09/10/2023 16:34:48
18 H23.22.25-231009-0018 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN HÒA 09/10/2023 14:24:27 10/10/2023 14:24:27 09/10/2023 16:34:46
19 H23.22.25-231009-0019 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN HÒA 09/10/2023 14:23:54 10/10/2023 14:23:54 09/10/2023 16:34:47
20 H23.22.25-231010-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 10/10/2023 10:13:02 11/10/2023 10:13:02 10/10/2023 13:38:05
21 H23.22.25-231010-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 10/10/2023 10:12:43 11/10/2023 10:12:43 10/10/2023 13:38:04
22 H23.22.25-231010-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 10/10/2023 10:11:44 11/10/2023 10:11:44 10/10/2023 13:38:05
23 H23.22.25-231010-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 10/10/2023 10:12:07 11/10/2023 10:12:07 10/10/2023 13:38:04
24 H23.22.25-231010-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 10/10/2023 10:11:01 11/10/2023 10:11:01 10/10/2023 13:38:06
25 H23.22.25-231010-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC CHIỆN 10/10/2023 10:10:43 11/10/2023 10:10:43 10/10/2023 13:38:07
26 H23.22.25-231010-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC CHIỆN 10/10/2023 10:10:23 11/10/2023 10:10:23 10/10/2023 13:38:07
27 H23.22.25-231010-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC CHIỆN 10/10/2023 10:09:58 11/10/2023 10:09:58 10/10/2023 13:38:08
28 H23.22.25-231010-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC CHIỆN 10/10/2023 10:09:32 11/10/2023 10:09:32 10/10/2023 13:38:08
29 H23.22.25-231010-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC CHIỆN 10/10/2023 10:09:14 11/10/2023 10:09:14 10/10/2023 13:38:08
30 H23.22.25-231010-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC CHIỆN 10/10/2023 10:08:56 11/10/2023 10:08:56 10/10/2023 13:38:09
31 H23.22.25-231010-0014 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN THỊ HÂN 11/10/2023 13:24:37 13/10/2023 13:30:00 11/10/2023 13:29:39
32 H23.22.25-231012-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ HỒNG MINH 12/10/2023 14:42:19 13/10/2023 14:42:19 12/10/2023 15:49:48
33 H23.22.25-231012-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ HỒNG MINH 12/10/2023 14:41:59 13/10/2023 14:41:59 12/10/2023 15:49:49
34 H23.22.25-231012-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ HỒNG MINH 12/10/2023 14:41:36 13/10/2023 14:41:36 12/10/2023 15:49:48
35 H23.22.25-231012-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ HỒNG MINH 12/10/2023 14:41:19 13/10/2023 14:41:19 12/10/2023 15:49:49
36 H23.22.25-231012-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ HỒNG MINH 12/10/2023 14:41:02 13/10/2023 14:41:02 12/10/2023 15:49:50
37 H23.22.25-231012-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ HỒNG MINH 12/10/2023 14:40:46 13/10/2023 14:40:46 12/10/2023 15:49:50
38 H23.22.25-231012-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ HỒNG MINH 12/10/2023 14:40:15 13/10/2023 14:40:15 12/10/2023 15:49:51
39 H23.22.25-231012-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ HỒNG MINH 12/10/2023 14:39:43 13/10/2023 14:39:43 12/10/2023 15:49:51
40 H23.22.25-231012-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ HỒNG MINH 12/10/2023 14:39:22 13/10/2023 14:39:22 12/10/2023 15:49:52
41 H23.22.25-231012-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ HỒNG MINH 12/10/2023 14:39:04 13/10/2023 14:39:04 12/10/2023 15:49:51
42 H23.22.25-231012-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN XUÂN BẢO 13/10/2023 06:45:24 16/10/2023 07:00:00 13/10/2023 08:34:53
43 H23.22.25-231012-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN XUÂN BẢO 13/10/2023 06:45:10 16/10/2023 07:00:00 13/10/2023 08:34:54
44 H23.22.25-231012-0013 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN XUÂN BẢO 13/10/2023 06:44:56 16/10/2023 07:00:00 13/10/2023 08:34:54
45 H23.22.25-231012-0014 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN XUÂN BẢO 13/10/2023 06:44:44 16/10/2023 07:00:00 13/10/2023 08:34:49
46 H23.22.25-231012-0015 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 13/10/2023 06:44:29 16/10/2023 07:00:00 13/10/2023 08:34:49
47 H23.22.25-231012-0016 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 13/10/2023 06:44:15 16/10/2023 07:00:00 13/10/2023 08:34:54
48 H23.22.25-231012-0017 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 13/10/2023 06:44:01 16/10/2023 07:00:00 13/10/2023 08:34:50
49 H23.22.25-231012-0018 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 13/10/2023 06:43:46 16/10/2023 07:00:00 13/10/2023 08:34:51
50 H23.22.25-231012-0019 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 13/10/2023 06:43:29 16/10/2023 07:00:00 13/10/2023 08:34:55
51 H23.22.25-231012-0020 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 13/10/2023 06:43:15 16/10/2023 07:00:00 13/10/2023 08:34:51
52 H23.22.25-231012-0021 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 13/10/2023 06:42:59 16/10/2023 07:00:00 13/10/2023 08:34:56
53 H23.22.25-231012-0022 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 13/10/2023 06:42:45 16/10/2023 07:00:00 13/10/2023 08:34:57
54 H23.22.25-231012-0023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 13/10/2023 06:42:29 16/10/2023 07:00:00 13/10/2023 08:34:57
55 H23.22.25-231012-0024 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở NGUYỄN THỊ HÂN 13/10/2023 06:42:12 17/10/2023 07:00:00 13/10/2023 08:34:52
56 H23.22.25-231012-0025 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản NGUYỄN THỊ HÂN 13/10/2023 06:41:49 17/10/2023 07:00:00 13/10/2023 08:34:58
57 H23.22.25-231012-0026 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản NGUYỄN THỊ HÂN 13/10/2023 06:39:34 17/10/2023 07:00:00 13/10/2023 08:34:52
58 H23.22.25-231013-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN XUÂN BẢO 13/10/2023 08:10:10 16/10/2023 08:10:10 13/10/2023 08:34:48
59 H23.22.25-231013-0002 Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng NGUYỄN XUÂN BẢO 13/10/2023 08:44:24 14/11/2023 08:44:24  
60 H23.22.25-231013-0003 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch ĐẶNG KIM CƯƠNG 13/10/2023 10:36:25 16/10/2023 10:36:25 13/10/2023 10:56:51
61 H23.22.25-231013-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG KIM CƯƠNG 13/10/2023 10:36:11 16/10/2023 10:36:11 13/10/2023 10:56:52
62 H23.22.25-231013-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG KIM CƯƠNG 13/10/2023 10:35:57 16/10/2023 10:35:57 13/10/2023 10:56:51
63 H23.22.25-231013-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG KIM CƯƠNG 13/10/2023 10:35:43 16/10/2023 10:35:43 13/10/2023 10:56:52
64 H23.22.25-231013-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG KIM CƯƠNG 13/10/2023 10:35:29 16/10/2023 10:35:29 13/10/2023 10:56:53
65 H23.22.25-231013-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG KIM CƯƠNG 13/10/2023 10:35:16 16/10/2023 10:35:16 13/10/2023 10:56:53
66 H23.22.25-231013-0009 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân HOÀNG THỊ KHẢI 13/10/2023 10:34:09 18/10/2023 10:34:09 13/10/2023 10:56:54
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 513
Trước & đúng hạn: 513
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/03/2024 07:41:03)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: tranthihuongsen1976@haiduong.gov.vn

Đăng nhập
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0