THÔNG BÁO
Công khai kết quả giải quyết TTHC
20/11/2023 08:55:08

cập nhật đến ngày 20/11/2023

cập nhật đến ngày 20/11/2023
TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, tổ chức Ngày, tháng, năm Trả kết quả Ghi chú
Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả Ngày, tháng, năm
1 H23.22.25-231113-0001 Thủ tục đăng ký kết hôn VƯƠNG VĂN LÂM 13/11/2023 07:22:55 14/11/2023 07:22:55 13/11/2023 13:25:55 Hồ sơ đã trả kết quả
2 H23.22.25-231113-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HOÀNG ANH 13/11/2023 09:04:36 14/11/2023 09:04:36 13/11/2023 13:25:50 Hồ sơ đã trả kết quả
3 H23.22.25-231113-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HOÀNG ANH 13/11/2023 09:04:22 14/11/2023 09:04:22 13/11/2023 13:25:51 Hồ sơ đã trả kết quả
4 H23.22.25-231113-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HOÀNG ANH 13/11/2023 09:04:09 14/11/2023 09:04:09 13/11/2023 13:25:53 Hồ sơ đã trả kết quả
5 H23.22.25-231113-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HOÀNG ANH 13/11/2023 09:03:56 14/11/2023 09:03:56 13/11/2023 13:25:53 Hồ sơ đã trả kết quả
6 H23.22.25-231113-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HOÀNG ANH 13/11/2023 09:03:44 14/11/2023 09:03:44 13/11/2023 13:25:51 Hồ sơ đã trả kết quả
7 H23.22.25-231113-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HOÀNG ANH 13/11/2023 09:03:31 14/11/2023 09:03:31 13/11/2023 13:25:52 Hồ sơ đã trả kết quả
8 H23.22.25-231113-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HOÀNG ANH 13/11/2023 09:03:18 14/11/2023 09:03:18 13/11/2023 13:25:54 Hồ sơ đã trả kết quả
9 H23.22.25-231113-0009 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN HOÀNG ANH 13/11/2023 09:03:03 15/11/2023 09:03:03 13/11/2023 13:25:54 Hồ sơ đã trả kết quả
10 H23.22.25-231113-0010 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA 13/11/2023 09:41:25 15/11/2023 09:41:25 13/11/2023 13:25:49 Hồ sơ đã trả kết quả
11 H23.22.25-231113-0011 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA 13/11/2023 09:41:09 14/11/2023 09:41:09 13/11/2023 13:25:50 Hồ sơ đã trả kết quả
12 H23.22.25-231113-0013 Thủ tục đăng ký kết hôn TRẦN VĂN TRƯỞNG 13/11/2023 15:15:18 14/11/2023 15:15:18 13/11/2023 15:27:31 Hồ sơ đã trả kết quả
13 H23.22.25-231113-0014 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN VĂN TRƯỞNG 13/11/2023 15:15:00 14/11/2023 15:15:00 13/11/2023 15:27:31 Hồ sơ đã trả kết quả
14 H23.22.25-231113-0015 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN VĂN TRƯỞNG 13/11/2023 15:14:46 14/11/2023 15:14:46 13/11/2023 15:27:32 Hồ sơ đã trả kết quả
15 H23.22.25-231113-0016 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN VĂN TRƯỞNG 13/11/2023 15:14:35 14/11/2023 15:14:35 13/11/2023 15:27:33 Hồ sơ đã trả kết quả
16 H23.22.25-231114-0001 Thủ tục đăng ký kết hôn LƯƠNG TRẮC LUẬT 14/11/2023 09:32:42 15/11/2023 09:32:42 14/11/2023 13:14:57 Hồ sơ đã trả kết quả
17 H23.22.25-231114-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LƯƠNG TRẮC LUẬT 14/11/2023 09:32:29 15/11/2023 09:32:29 14/11/2023 13:14:58 Hồ sơ đã trả kết quả
18 H23.22.25-231114-0003 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân HOÀNG THỊ HÒA 14/11/2023 09:31:45 17/11/2023 09:31:45 14/11/2023 13:14:58 Hồ sơ đã trả kết quả
19 H23.22.25-231114-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ HÒA 14/11/2023 09:31:19 15/11/2023 09:31:19 14/11/2023 13:14:59 Hồ sơ đã trả kết quả
20 H23.22.25-231114-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ HÒA 14/11/2023 09:31:04 15/11/2023 09:31:04 14/11/2023 13:14:57 Hồ sơ đã trả kết quả
21 H23.22.25-231114-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ HÒA 14/11/2023 09:30:50 15/11/2023 09:30:50 14/11/2023 13:15:01 Hồ sơ đã trả kết quả
22 H23.22.25-231114-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ HÒA 14/11/2023 09:30:34 15/11/2023 09:30:34 14/11/2023 13:15:00 Hồ sơ đã trả kết quả
23 H23.22.25-231114-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ HÒA 14/11/2023 09:30:18 15/11/2023 09:30:18 14/11/2023 13:15:00 Hồ sơ đã trả kết quả
24 H23.22.25-231114-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VŨ THỊ CÚC 15/11/2023 06:41:41 16/11/2023 07:30:00 15/11/2023 14:32:41 Hồ sơ đã trả kết quả
25 H23.22.25-231115-0001 công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị  nhiễm chất độc hóa học ĐỖ ĐÌNH LƯỢNG 15/11/2023 09:02:26 05/04/2024 09:02:26   Hồ sơ đang giải quyết
26 H23.22.25-231115-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ HÒA 15/11/2023 13:34:24 16/11/2023 13:34:24 15/11/2023 14:32:31 Hồ sơ đã trả kết quả
27 H23.22.25-231115-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ HÒA 15/11/2023 13:34:04 16/11/2023 13:34:04 15/11/2023 14:32:32 Hồ sơ đã trả kết quả
28 H23.22.25-231115-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ HÒA 15/11/2023 13:33:43 16/11/2023 13:33:43 15/11/2023 14:32:33 Hồ sơ đã trả kết quả
29 H23.22.25-231115-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ HÒA 15/11/2023 13:33:26 16/11/2023 13:33:26 15/11/2023 14:32:34 Hồ sơ đã trả kết quả
30 H23.22.25-231115-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ HÒA 15/11/2023 13:33:10 16/11/2023 13:33:10 15/11/2023 14:32:34 Hồ sơ đã trả kết quả
31 H23.22.25-231115-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ HÒA 15/11/2023 13:32:55 16/11/2023 13:32:55 15/11/2023 14:32:35 Hồ sơ đã trả kết quả
32 H23.22.25-231115-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ HÒA 15/11/2023 13:32:38 16/11/2023 13:32:38 15/11/2023 14:32:39 Hồ sơ đã trả kết quả
33 H23.22.25-231115-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ HÒA 15/11/2023 13:32:21 16/11/2023 13:32:21 15/11/2023 14:32:39 Hồ sơ đã trả kết quả
34 H23.22.25-231115-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ HÒA 15/11/2023 13:32:06 16/11/2023 13:32:06 15/11/2023 14:32:40 Hồ sơ đã trả kết quả
35 H23.22.25-231115-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ HÒA 15/11/2023 13:31:49 16/11/2023 13:31:49 15/11/2023 14:32:36 Hồ sơ đã trả kết quả
36 H23.22.25-231115-0013 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ HÒA 15/11/2023 13:31:26 16/11/2023 13:31:26 15/11/2023 14:32:37 Hồ sơ đã trả kết quả
37 H23.22.25-231115-0014 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ HÒA 15/11/2023 13:31:11 16/11/2023 13:31:11 15/11/2023 14:32:37 Hồ sơ đã trả kết quả
38 H23.22.25-231115-0015 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ HÒA 15/11/2023 13:30:03 16/11/2023 13:30:03 15/11/2023 14:32:38 Hồ sơ đã trả kết quả
39 H23.22.25-231115-0016 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội NGUYỄN ĐỨC THU 15/11/2023 15:01:26 22/11/2023 15:01:26   Hồ sơ đang giải quyết
40 H23.22.25-231116-0001 Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN HUY THẮNG 16/11/2023 10:46:06 17/11/2023 10:46:06 17/11/2023 07:28:51 Hồ sơ đã trả kết quả
41 H23.22.25-231116-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HUY THẮNG 16/11/2023 10:45:50 17/11/2023 10:45:50 17/11/2023 07:28:52 Hồ sơ đã trả kết quả
42 H23.22.25-231116-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HUY THẮNG 16/11/2023 10:45:34 17/11/2023 10:45:34 17/11/2023 07:28:51 Hồ sơ đã trả kết quả
43 H23.22.25-231116-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HUY THẮNG 16/11/2023 10:45:19 17/11/2023 10:45:19 17/11/2023 07:28:52 Hồ sơ đã trả kết quả
44 H23.22.25-231116-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HUY THẮNG 16/11/2023 10:49:24 17/11/2023 10:49:24 17/11/2023 07:28:50 Hồ sơ đã trả kết quả
45 H23.22.25-231116-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HUY THẮNG 16/11/2023 10:49:09 17/11/2023 10:49:09 17/11/2023 07:28:50 Hồ sơ đã trả kết quả
46 H23.22.25-231117-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HUY THẮNG 17/11/2023 06:52:30 20/11/2023 07:30:00 17/11/2023 07:28:48 Hồ sơ đã trả kết quả
47 H23.22.25-231117-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HUY THẮNG 17/11/2023 06:52:16 20/11/2023 07:30:00 17/11/2023 07:28:47 Hồ sơ đã trả kết quả
48 H23.22.25-231117-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HUY THẮNG 17/11/2023 06:52:03 20/11/2023 07:30:00 17/11/2023 07:28:49 Hồ sơ đã trả kết quả
49 H23.22.25-231117-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HUY THẮNG 17/11/2023 06:51:16 20/11/2023 07:30:00 17/11/2023 07:28:48 Hồ sơ đã trả kết quả
50 H23.22.25-231117-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HUY THẮNG 17/11/2023 06:51:02 20/11/2023 07:30:00 17/11/2023 07:28:49 Hồ sơ đã trả kết quả
51 H23.22.25-231117-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HUY THẮNG 17/11/2023 06:50:01 20/11/2023 07:30:00 17/11/2023 07:28:49 Hồ sơ đã trả kết quả
52 H23.22.25-231119-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HÀ VIỆT HÙNG 19/11/2023 09:12:45 20/11/2023 16:30:00   Hồ sơ đã có kết quả
53 H23.22.25-231119-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HÀ VIỆT HÙNG 19/11/2023 09:12:33 20/11/2023 16:30:00   Hồ sơ đã có kết quả
54 H23.22.25-231119-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HÀ VIỆT HÙNG 19/11/2023 09:12:20 20/11/2023 16:30:00   Hồ sơ đã có kết quả
55 H23.22.25-231119-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HÀ VIỆT HÙNG 19/11/2023 09:12:05 20/11/2023 16:30:00   Hồ sơ đã có kết quả
56 H23.22.25-231119-0005 Thủ tục đăng ký kết hôn HÀ VIỆT HÙNG 19/11/2023 09:11:52 20/11/2023 16:30:00   Hồ sơ đã có kết quả
 
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 432
Trước & đúng hạn: 432
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/02/2024 04:16:47)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: tranthihuongsen1976@haiduong.gov.vn

Đăng nhập
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0