THÔNG BÁO
Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 16-20/5/2022
20/05/2022 12:00:00

TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, tổ chức Ngày, tháng, năm Tình trạng hồ sơ
Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả Nhận kết quả từ cơ quan giải quyết
1 000.24.22.H23-220516-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC TOÀN 16/05/2022 06:55:09 17/05/2022 07:00:00 16/05/2022 06:56:58 Hồ sơ đã trả kết quả
2 000.24.22.H23-220516-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ LAN ANH 16/05/2022 06:55:45 17/05/2022 07:00:00 16/05/2022 06:56:58 Hồ sơ đã trả kết quả
3 000.24.22.H23-220516-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ LUYỆN 16/05/2022 07:01:33 17/05/2022 07:01:33 16/05/2022 07:09:49 Hồ sơ đã trả kết quả
4 000.24.22.H23-220516-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐỖ THỊ TUYẾT MAI 16/05/2022 07:04:21 17/05/2022 07:04:21 16/05/2022 07:09:49 Hồ sơ đã trả kết quả
5 000.24.22.H23-220516-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG VĂN DOANH 16/05/2022 07:21:25 17/05/2022 07:21:25 16/05/2022 07:24:26 Hồ sơ đã trả kết quả
6 000.24.22.H23-220516-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG VĂN THỊNH 16/05/2022 07:40:01 17/05/2022 07:40:01 16/05/2022 07:42:16 Hồ sơ đã trả kết quả
7 000.24.22.H23-220516-0007 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở VƯƠNG VĂN THỊNH 16/05/2022 07:40:43 18/05/2022 07:40:43 16/05/2022 07:42:16 Hồ sơ đã trả kết quả
8 000.24.22.H23-220516-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG THỊ THU TRANG 16/05/2022 07:53:49 17/05/2022 07:53:49 16/05/2022 07:55:15 Hồ sơ đã trả kết quả
9 000.24.22.H23-220516-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TRUNG THÁI 16/05/2022 08:10:21 17/05/2022 08:10:21 16/05/2022 08:11:23 Hồ sơ đã trả kết quả
10 000.24.22.H23-220516-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN KIM TUÂN 16/05/2022 09:28:11 17/05/2022 09:28:11 16/05/2022 09:30:27 Hồ sơ đã trả kết quả
11 000.24.22.H23-220516-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VŨ TUẤN QUYẾT 16/05/2022 09:39:52 17/05/2022 09:39:52 16/05/2022 09:49:15 Hồ sơ đã trả kết quả
12 000.24.22.H23-220516-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ CHÍN 16/05/2022 10:15:34 17/05/2022 10:15:34 16/05/2022 10:18:14 Hồ sơ đã trả kết quả
13 000.24.22.H23-220516-0013 Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng HOÀNG THỊ VẦN 16/05/2022 10:23:06 15/06/2022 10:23:06   Hồ sơ đang giải quyết
14 000.24.22.H23-220516-0014 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ BẮC 16/05/2022 14:09:32 17/05/2022 14:09:32 16/05/2022 14:11:43 Hồ sơ đã trả kết quả
15 000.24.22.H23-220516-0015 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN THỊ BẮC 16/05/2022 14:10:40 18/05/2022 14:10:40 16/05/2022 14:11:43 Hồ sơ đã trả kết quả
16 000.24.22.H23-220516-0016 Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng NGUYỄN THỊ CÔI 16/05/2022 14:32:59 15/06/2022 14:32:59   Hồ sơ đang giải quyết
17 000.24.22.H23-220516-0017 Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng HOÀNG THỊ CÔI 16/05/2022 14:33:46 15/06/2022 14:33:46   Hồ sơ đang giải quyết
18 000.24.22.H23-220516-0018 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ LAN 16/05/2022 14:40:17 17/05/2022 14:40:17 16/05/2022 14:58:41 Hồ sơ đã trả kết quả
19 000.24.22.H23-220516-0019 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÀ 16/05/2022 14:43:54 17/05/2022 14:43:54 16/05/2022 14:58:41 Hồ sơ đã trả kết quả
20 000.24.22.H23-220517-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN QUÝ THI 17/05/2022 08:07:33 18/05/2022 08:07:33 17/05/2022 08:10:05 Hồ sơ đã trả kết quả
21 000.24.22.H23-220517-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ PHƯỢNG 17/05/2022 10:16:41 18/05/2022 10:16:41 17/05/2022 10:18:17 Hồ sơ đã trả kết quả
22 000.24.22.H23-220517-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ THÚY VÂN 17/05/2022 11:01:14 18/05/2022 11:01:14 17/05/2022 11:02:53 Hồ sơ đã trả kết quả
23 000.24.22.H23-220517-0004 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ THỦY 17/05/2022 14:32:35 18/05/2022 14:32:35 17/05/2022 14:39:48 Hồ sơ đã trả kết quả
24 000.24.22.H23-220517-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN KIM TUÂN 17/05/2022 14:36:46 18/05/2022 14:36:46 17/05/2022 14:39:48 Hồ sơ đã trả kết quả
25 000.24.22.H23-220517-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TÔ THỊ THỊNH 17/05/2022 14:50:09 18/05/2022 14:50:09 17/05/2022 14:59:54 Hồ sơ đã trả kết quả
26 000.24.22.H23-220517-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐỖ THỊ HẠ 17/05/2022 14:52:18 18/05/2022 14:52:18 17/05/2022 14:59:54 Hồ sơ đã trả kết quả
27 000.24.22.H23-220517-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐÀO THỊ THU 17/05/2022 14:58:46 18/05/2022 14:58:46 17/05/2022 14:59:54 Hồ sơ đã trả kết quả
28 000.24.22.H23-220517-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TRUNG CÔNG 17/05/2022 15:03:34 18/05/2022 15:03:34 17/05/2022 15:04:44 Hồ sơ đã trả kết quả
29 000.24.22.H23-220518-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG THỊ HỒNG 18/05/2022 07:41:31 19/05/2022 07:41:31 18/05/2022 07:43:06 Hồ sơ đã trả kết quả
30 000.24.22.H23-220518-0002 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội NGUYỄN ĐẮC SƠN 18/05/2022 07:46:45 25/05/2022 07:46:45 24/05/2022 08:57:51 Hồ sơ đã có kết quả
31 000.24.22.H23-220518-0003 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội NGUYỄN THỊ LOAN 18/05/2022 07:49:07 25/05/2022 07:49:07 24/05/2022 08:57:51 Hồ sơ đã có kết quả
32 000.24.22.H23-220518-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC HƯỜNG 18/05/2022 08:19:43 19/05/2022 08:19:43 18/05/2022 08:41:51 Hồ sơ đã trả kết quả
33 000.24.22.H23-220518-0005 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG 18/05/2022 08:22:16 25/05/2022 08:22:16   Hồ sơ đang giải quyết
34 000.24.22.H23-220518-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐINH THỊ KIM DUNG 18/05/2022 08:26:45 19/05/2022 08:26:45 18/05/2022 08:41:51 Hồ sơ đã trả kết quả
35 000.24.22.H23-220518-0007 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở ĐINH THỊ KIM DUNG 18/05/2022 08:27:21 20/05/2022 08:27:21 18/05/2022 08:41:51 Hồ sơ đã trả kết quả
36 000.24.22.H23-220518-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TRUNG LANH 18/05/2022 08:33:49 19/05/2022 08:33:49 18/05/2022 08:41:51 Hồ sơ đã trả kết quả
37 000.24.22.H23-220518-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TRUNG HIẾU 18/05/2022 08:34:29 19/05/2022 08:34:29 18/05/2022 08:41:51 Hồ sơ đã trả kết quả
38 000.24.22.H23-220518-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ NGA 18/05/2022 08:47:41 19/05/2022 08:47:41 18/05/2022 08:59:40 Hồ sơ đã trả kết quả
39 000.24.22.H23-220518-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRỊNH XUÂN CƯƠNG 18/05/2022 08:50:35 19/05/2022 08:50:35 18/05/2022 08:59:40 Hồ sơ đã trả kết quả
40 000.24.22.H23-220518-0012 Thủ tục đăng ký lại khai tử NGUYỄN KIM SỬU 18/05/2022 09:15:55 25/05/2022 09:15:55 18/05/2022 09:42:51 Hồ sơ đã trả kết quả
41 000.24.22.H23-220518-0013 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN KIM SỬU 18/05/2022 09:16:36 19/05/2022 09:16:36 18/05/2022 09:42:51 Hồ sơ đã trả kết quả
42 000.24.22.H23-220518-0014 Thủ tục đăng ký lại khai sinh ĐẶNG KIM HƯỜNG 18/05/2022 09:33:57 25/05/2022 09:33:57 18/05/2022 09:42:51 Hồ sơ đã trả kết quả
43 000.24.22.H23-220518-0015 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ KHUYÊN 18/05/2022 13:42:56 19/05/2022 13:42:56 18/05/2022 13:44:29 Hồ sơ đã trả kết quả
44 000.24.22.H23-220518-0016 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LÊ THỊ HƯƠNG 18/05/2022 15:50:55 19/05/2022 15:50:55 18/05/2022 15:54:07 Hồ sơ đã trả kết quả
45 000.24.22.H23-220518-0017 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN KIM HOÀNG 18/05/2022 15:51:50 19/05/2022 15:51:50 18/05/2022 15:54:07 Hồ sơ đã trả kết quả
46 000.24.22.H23-220518-0018 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN BÁ HÙNG 18/05/2022 16:13:56 19/05/2022 16:13:56 18/05/2022 16:16:28 Hồ sơ đã trả kết quả
47 000.24.22.H23-220519-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận DƯƠNG THỊ NGỌC 19/05/2022 07:12:35 20/05/2022 07:12:35 19/05/2022 07:13:51 Hồ sơ đã trả kết quả
48 000.24.22.H23-220519-0002 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN TRUNG ĐỒNG 19/05/2022 08:08:19 20/05/2022 08:08:19 19/05/2022 08:09:31 Hồ sơ đã trả kết quả
49 000.24.22.H23-220519-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN KIM HIỆP 19/05/2022 08:53:07 20/05/2022 08:53:07 19/05/2022 08:55:27 Hồ sơ đã trả kết quả
50 000.24.22.H23-220519-0004 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN ĐỨC SANG 19/05/2022 09:27:27 23/05/2022 09:27:27 19/05/2022 09:29:36 Hồ sơ đã trả kết quả
51 000.24.22.H23-220519-0005 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN ĐỨC SANG 19/05/2022 09:27:58 23/05/2022 09:27:58 19/05/2022 09:29:36 Hồ sơ đã trả kết quả
52 000.24.22.H23-220519-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC SANG 19/05/2022 09:28:25 20/05/2022 09:28:25 19/05/2022 09:29:36 Hồ sơ đã trả kết quả
53 000.24.22.H23-220519-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÒA 19/05/2022 13:38:58 20/05/2022 13:38:58 19/05/2022 13:41:13 Hồ sơ đã trả kết quả
54 000.24.22.H23-220519-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận PHẠM NGỌC TẦN 19/05/2022 16:48:10 20/05/2022 16:48:10 19/05/2022 16:51:48 Hồ sơ đã trả kết quả
55 000.24.22.H23-220519-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận BÙI VĂN CHUYÊN 19/05/2022 16:48:45 20/05/2022 16:48:45 19/05/2022 16:51:48 Hồ sơ đã trả kết quả
56 000.24.22.H23-220519-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HẰNG 19/05/2022 16:49:16 20/05/2022 16:49:16 19/05/2022 16:51:48 Hồ sơ đã trả kết quả
57 000.24.22.H23-220519-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ MƠ 19/05/2022 16:49:49 20/05/2022 16:49:49 19/05/2022 16:51:48 Hồ sơ đã trả kết quả
58 000.24.22.H23-220519-0012 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân PHẠM THỊ NGỌC QUỲNH 19/05/2022 16:50:38 24/05/2022 16:50:38 19/05/2022 16:51:48 Hồ sơ đã trả kết quả
59 000.24.22.H23-220520-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN KAN HỒNG 20/05/2022 07:43:53 23/05/2022 07:43:53 20/05/2022 07:45:36 Hồ sơ đã trả kết quả
60 000.24.22.H23-220520-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐỖ VĂN VỊ 20/05/2022 08:19:15 23/05/2022 08:19:15 20/05/2022 08:22:44 Hồ sơ đã trả kết quả
61 000.24.22.H23-220520-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THANH THIỆP 20/05/2022 08:21:26 23/05/2022 08:21:26 20/05/2022 08:22:44 Hồ sơ đã trả kết quả
62 000.24.22.H23-220520-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN NĂNG HẢI ANH 20/05/2022 09:01:36 23/05/2022 09:01:36 20/05/2022 09:02:55 Hồ sơ đã trả kết quả
63 000.24.22.H23-220520-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG ĐÌNH TÚ 20/05/2022 09:25:17 23/05/2022 09:25:17 20/05/2022 09:28:04 Hồ sơ đã trả kết quả
64 000.24.22.H23-220520-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG HUY MINH 20/05/2022 10:42:09 23/05/2022 10:42:09 20/05/2022 13:41:12 Hồ sơ đã trả kết quả
65 000.24.22.H23-220520-0007 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở HOÀNG HUY MINH 20/05/2022 10:42:45 24/05/2022 10:42:45 20/05/2022 13:41:12 Hồ sơ đã trả kết quả
66 000.24.22.H23-220520-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ THU 20/05/2022 10:45:26 23/05/2022 10:45:26 20/05/2022 13:41:12 Hồ sơ đã trả kết quả
67 000.24.22.H23-220520-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận MẠC ĐỨC THẮNG 20/05/2022 13:39:55 23/05/2022 13:39:55 20/05/2022 13:41:12 Hồ sơ đã trả kết quả
68 000.24.22.H23-220520-0010 Thủ tục đăng ký lại khai sinh PHAN THỊ NHÀI 20/05/2022 15:33:48 27/05/2022 15:33:48 20/05/2022 15:38:09 Hồ sơ đã trả kết quả
69 000.24.22.H23-220520-0011 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NHỮ THỊ MAI HẠNH 20/05/2022 15:53:35 23/05/2022 15:53:35 20/05/2022 16:16:54 Hồ sơ đã trả kết quả
70 000.24.22.H23-220520-0012 Thủ tục đăng ký lại khai tử NHỮ THỊ MAI HẠNH 20/05/2022 15:54:14 27/05/2022 15:54:14 20/05/2022 16:16:54 Hồ sơ đã trả kết quả
71 000.24.22.H23-220520-0013 Thủ tục đăng ký lại khai tử NHỮ THỊ MAI HẠNH 20/05/2022 15:54:54 27/05/2022 15:54:54 20/05/2022 16:16:54 Hồ sơ đã trả kết quả
72 000.24.22.H23-220520-0014 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN KIM TUẤN ANH 20/05/2022 16:08:44 23/05/2022 16:08:44 20/05/2022 16:16:54 Hồ sơ đã trả kết quả
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 513
Trước & đúng hạn: 513
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/03/2024 05:51:26)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: tranthihuongsen1976@haiduong.gov.vn

Đăng nhập
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0