THÔNG BÁO
Công khai kết quả giải quyết TTHC
20/10/2023 12:00:00

cập nhật đến ngày 20/10/2023
TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, tổ chức Ngày, tháng, năm Trả kết quả Ghi chú
Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả Ngày, tháng, năm
1 H23.22.25-231016-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐOÀN THỊ TƯƠI 16/10/2023 10:30:24 17/10/2023 10:30:24 16/10/2023 13:30:01 Hồ sơ đã trả kết quả
2 H23.22.25-231016-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐOÀN THỊ TƯƠI 16/10/2023 10:29:33 17/10/2023 10:29:33 16/10/2023 13:30:01 Hồ sơ đã trả kết quả
3 H23.22.25-231016-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐOÀN THỊ TƯƠI 16/10/2023 10:29:18 17/10/2023 10:29:18 16/10/2023 13:30:02 Hồ sơ đã trả kết quả
4 H23.22.25-231016-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐOÀN THỊ TƯƠI 16/10/2023 10:29:01 17/10/2023 10:29:01 16/10/2023 13:30:02 Hồ sơ đã trả kết quả
5 H23.22.25-231016-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐOÀN THỊ TƯƠI 16/10/2023 10:28:45 17/10/2023 10:28:45 16/10/2023 13:30:04 Hồ sơ đã trả kết quả
6 H23.22.25-231016-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐOÀN THỊ TƯƠI 16/10/2023 10:28:30 17/10/2023 10:28:30 16/10/2023 13:30:05 Hồ sơ đã trả kết quả
7 H23.22.25-231016-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐOÀN THỊ TƯƠI 16/10/2023 10:28:16 17/10/2023 10:28:16 16/10/2023 13:30:03 Hồ sơ đã trả kết quả
8 H23.22.25-231016-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐOÀN THỊ TƯƠI 16/10/2023 10:28:01 17/10/2023 10:28:01 16/10/2023 13:30:05 Hồ sơ đã trả kết quả
9 H23.22.25-231016-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐOÀN THỊ TƯƠI 16/10/2023 10:27:46 17/10/2023 10:27:46 16/10/2023 13:30:03 Hồ sơ đã trả kết quả
10 H23.22.25-231016-0010 Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần NGUYỄN XUÂN BẢO 16/10/2023 07:53:54 17/11/2023 07:53:54   Hồ sơ đang giải quyết
11 H23.22.25-231016-0011 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN THỊ HOÀI 16/10/2023 10:27:33 18/10/2023 10:27:33 16/10/2023 13:30:03 Hồ sơ đã trả kết quả
12 H23.22.25-231016-0012 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN THỊ TRANG 16/10/2023 10:27:18 19/10/2023 10:27:18 16/10/2023 13:30:04 Hồ sơ đã trả kết quả
13 H23.22.25-231016-0013 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ KHẢI 16/10/2023 10:25:54 17/10/2023 10:25:54 16/10/2023 13:30:06 Hồ sơ đã trả kết quả
14 H23.22.25-231016-0014 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ KHẢI 16/10/2023 10:25:32 17/10/2023 10:25:32 16/10/2023 13:30:07 Hồ sơ đã trả kết quả
15 H23.22.25-231016-0015 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ KHẢI 16/10/2023 10:25:16 17/10/2023 10:25:16 16/10/2023 13:30:07 Hồ sơ đã trả kết quả
16 H23.22.25-231016-0016 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ KHẢI 16/10/2023 10:25:02 17/10/2023 10:25:02 16/10/2023 13:30:09 Hồ sơ đã trả kết quả
17 H23.22.25-231016-0017 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ KHẢI 16/10/2023 10:24:47 17/10/2023 10:24:47 16/10/2023 13:30:08 Hồ sơ đã trả kết quả
18 H23.22.25-231016-0018 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ KHẢI 16/10/2023 10:24:29 17/10/2023 10:24:29 16/10/2023 13:30:09 Hồ sơ đã trả kết quả
19 H23.22.25-231016-0019 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ KHẢI 16/10/2023 10:24:12 17/10/2023 10:24:12 16/10/2023 13:30:10 Hồ sơ đã trả kết quả
20 H23.22.25-231016-0020 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN VĂN TRUNG 16/10/2023 10:23:57 19/10/2023 10:23:57 16/10/2023 13:30:10 Hồ sơ đã trả kết quả
21 H23.22.25-231016-0021 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN QUÝ VỮNG 16/10/2023 10:23:41 19/10/2023 10:23:41 16/10/2023 13:30:11 Hồ sơ đã trả kết quả
22 H23.22.25-231016-0022 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi NGUYỄN VĂN QUYẾT 16/10/2023 10:23:18 06/11/2023 10:23:18 17/10/2023 07:40:38 Hồ sơ đã trả kết quả
23 H23.22.25-231016-0023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN QUYẾT 16/10/2023 10:22:55 17/10/2023 10:22:55 16/10/2023 13:30:27 Hồ sơ đã trả kết quả
24 H23.22.25-231016-0024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN QUYẾT 16/10/2023 10:22:41 17/10/2023 10:22:41 16/10/2023 13:30:28 Hồ sơ đã trả kết quả
25 H23.22.25-231016-0025 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN QUYẾT 16/10/2023 10:22:20 17/10/2023 10:22:20 16/10/2023 13:30:27 Hồ sơ đã trả kết quả
26 H23.22.25-231016-0026 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN NGỌC 16/10/2023 13:32:00 17/10/2023 13:32:00 17/10/2023 07:03:57 Hồ sơ đã trả kết quả
27 H23.22.25-231016-0027 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ LAN 16/10/2023 16:07:42 17/10/2023 16:07:42 17/10/2023 07:03:52 Hồ sơ đã trả kết quả
28 H23.22.25-231016-0028 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ LAN 16/10/2023 16:07:27 17/10/2023 16:07:27 17/10/2023 07:03:53 Hồ sơ đã trả kết quả
29 H23.22.25-231016-0029 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ LAN 16/10/2023 16:06:45 17/10/2023 16:06:45 17/10/2023 07:03:53 Hồ sơ đã trả kết quả
30 H23.22.25-231016-0030 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LÊN THỊ TÚC 16/10/2023 16:06:30 17/10/2023 16:06:30 17/10/2023 07:03:54 Hồ sơ đã trả kết quả
31 H23.22.25-231016-0031 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LÊN THỊ TÚC 16/10/2023 16:06:17 17/10/2023 16:06:17 17/10/2023 07:03:54 Hồ sơ đã trả kết quả
32 H23.22.25-231016-0032 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LÊN THỊ TÚC 16/10/2023 16:06:03 17/10/2023 16:06:03 17/10/2023 07:03:55 Hồ sơ đã trả kết quả
33 H23.22.25-231016-0033 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN THỊ THU 16/10/2023 16:05:47 19/10/2023 16:05:47 17/10/2023 07:03:56 Hồ sơ đã trả kết quả
34 H23.22.25-231016-0034 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LÊN THỊ TÚC 16/10/2023 16:05:33 17/10/2023 16:05:33 17/10/2023 07:03:56 Hồ sơ đã trả kết quả
35 H23.22.25-231016-0035 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LÊN THỊ TÚC 16/10/2023 16:05:15 17/10/2023 16:05:15 17/10/2023 07:03:56 Hồ sơ đã trả kết quả
36 H23.22.25-231016-0036 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LÊN THỊ TÚC 17/10/2023 06:41:03 18/10/2023 07:00:00 17/10/2023 07:15:58 Hồ sơ đã trả kết quả
37 H23.22.25-231017-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 17/10/2023 09:33:43 18/10/2023 09:33:43 17/10/2023 09:55:45 Hồ sơ đã trả kết quả
38 H23.22.25-231017-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 17/10/2023 09:33:29 18/10/2023 09:33:29 17/10/2023 09:55:46 Hồ sơ đã trả kết quả
39 H23.22.25-231017-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 17/10/2023 09:33:14 18/10/2023 09:33:14 17/10/2023 09:55:47 Hồ sơ đã trả kết quả
40 H23.22.25-231017-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 17/10/2023 09:33:00 18/10/2023 09:33:00 17/10/2023 09:55:47 Hồ sơ đã trả kết quả
41 H23.22.25-231018-0001 Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN TÚ PHƯƠNG 18/10/2023 08:35:29 25/10/2023 08:35:29 18/10/2023 08:38:14 Hồ sơ đã trả kết quả
42 H23.22.25-231018-0002 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN TÚ PHƯƠNG 18/10/2023 08:35:14 19/10/2023 08:35:14 18/10/2023 08:38:15 Hồ sơ đã trả kết quả
43 H23.22.25-231018-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ TỐ NHƯ 18/10/2023 13:25:59 19/10/2023 13:30:00 19/10/2023 06:47:55 Hồ sơ đã trả kết quả
44 H23.22.25-231018-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ TỐ NHƯ 18/10/2023 13:25:38 19/10/2023 13:30:00 19/10/2023 06:47:56 Hồ sơ đã trả kết quả
45 H23.22.25-231018-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ TỐ NHƯ 18/10/2023 13:25:21 19/10/2023 13:30:00 19/10/2023 06:47:56 Hồ sơ đã trả kết quả
46 H23.22.25-231018-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ TỐ NHƯ 18/10/2023 13:25:04 19/10/2023 13:30:00 19/10/2023 06:47:57 Hồ sơ đã trả kết quả
47 H23.22.25-231018-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ TỐ NHƯ 18/10/2023 13:24:49 19/10/2023 13:30:00 19/10/2023 06:47:58 Hồ sơ đã trả kết quả
48 H23.22.25-231018-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ TỐ NHƯ 18/10/2023 13:24:34 19/10/2023 13:30:00 19/10/2023 06:47:58 Hồ sơ đã trả kết quả
49 H23.22.25-231018-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ TỐ NHƯ 18/10/2023 13:24:18 19/10/2023 13:30:00 19/10/2023 06:47:56 Hồ sơ đã trả kết quả
50 H23.22.25-231018-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ TỐ NHƯ 18/10/2023 13:24:03 19/10/2023 13:30:00 19/10/2023 06:47:57 Hồ sơ đã trả kết quả
51 H23.22.25-231018-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ TỐ NHƯ 18/10/2023 13:23:45 19/10/2023 13:30:00 19/10/2023 06:47:57 Hồ sơ đã trả kết quả
52 H23.22.25-231018-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ TỐ NHƯ 18/10/2023 13:23:29 19/10/2023 13:30:00 19/10/2023 06:47:58 Hồ sơ đã trả kết quả
53 H23.22.25-231018-0013 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ TỐ NHƯ 19/10/2023 06:48:26 20/10/2023 07:00:00 19/10/2023 09:43:36 Hồ sơ đã trả kết quả
54 H23.22.25-231019-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VŨ THỊ CÚC 19/10/2023 09:16:24 20/10/2023 09:16:24 19/10/2023 09:43:25 Hồ sơ đã trả kết quả
55 H23.22.25-231019-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VŨ THỊ CÚC 19/10/2023 09:16:07 20/10/2023 09:16:07 19/10/2023 09:43:29 Hồ sơ đã trả kết quả
56 H23.22.25-231019-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VŨ THỊ CÚC 19/10/2023 09:15:49 20/10/2023 09:15:49 19/10/2023 09:43:33 Hồ sơ đã trả kết quả
57 H23.22.25-231020-0001 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) ĐẶNG KIM CƯỜNG 20/10/2023 08:15:11 23/10/2023 08:15:11 20/10/2023 14:24:32 Hồ sơ đã trả kết quả
58 H23.22.25-231020-0002 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) ĐẶNG KIM CƯỜNG 20/10/2023 08:14:53 23/10/2023 08:14:53 20/10/2023 14:24:29 Hồ sơ đã trả kết quả
59 H23.22.25-231020-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG KIM CƯỜNG 20/10/2023 08:14:37 23/10/2023 08:14:37 20/10/2023 14:24:30 Hồ sơ đã trả kết quả
60 H23.22.25-231020-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG KIM CƯỜNG 20/10/2023 08:13:47 23/10/2023 08:13:47 20/10/2023 14:24:30 Hồ sơ đã trả kết quả
61 H23.22.25-231020-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG KIM CƯỜNG 20/10/2023 08:13:30 23/10/2023 08:13:30 20/10/2023 14:24:32 Hồ sơ đã trả kết quả
62 H23.22.25-231020-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG KIM CƯỜNG 20/10/2023 08:13:04 23/10/2023 08:13:04 20/10/2023 14:24:31 Hồ sơ đã trả kết quả
63 H23.22.25-231020-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG KIM CƯỜNG 20/10/2023 08:12:46 23/10/2023 08:12:46 20/10/2023 14:24:33 Hồ sơ đã trả kết quả
64 H23.22.25-231020-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG KIM CƯỜNG 20/10/2023 08:12:18 23/10/2023 08:12:18 20/10/2023 14:24:31 Hồ sơ đã trả kết quả
65 H23.22.25-231020-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN CÔNG HƯNG 23/10/2023 06:46:43 24/10/2023 07:00:00 23/10/2023 07:04:14 Hồ sơ đã trả kết quả
66 H23.22.25-231020-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN CÔNG HƯNG 23/10/2023 06:46:29 24/10/2023 07:00:00 23/10/2023 07:04:12 Hồ sơ đã trả kết quả
67 H23.22.25-231020-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN CÔNG HƯNG 23/10/2023 06:46:15 24/10/2023 07:00:00 23/10/2023 07:04:13 Hồ sơ đã trả kết quả
68 H23.22.25-231020-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN CÔNG HƯNG 23/10/2023 06:46:00 24/10/2023 07:00:00 23/10/2023 07:04:14 Hồ sơ đã trả kết quả
69 H23.22.25-231020-0013 Thủ tục đăng ký lại khai sinh TRẦN CÔNG HƯNG 23/10/2023 06:45:36 30/10/2023 07:00:00 23/10/2023 07:04:15 Hồ sơ đã trả kết quả
70 H23.22.25-231020-0014 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch TRẦN CÔNG HƯNG 23/10/2023 06:45:08 24/10/2023 07:00:00 23/10/2023 07:04:15 Hồ sơ đã trả kết quả
71 H23.22.25-231020-0015 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN CÔNG HƯNG 23/10/2023 06:44:20 24/10/2023 07:00:00 23/10/2023 07:04:14 Hồ sơ đã trả kết quả
 
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 432
Trước & đúng hạn: 432
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/02/2024 03:27:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: tranthihuongsen1976@haiduong.gov.vn

Đăng nhập
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0