THÔNG BÁO
Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 15-31/8/2022
31/08/2022 12:00:00

TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, tổ chức Ngày, tháng, năm Tình trạng hồ sơ
Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả Nhận kết quả từ cơ quan giải quyết
1 000.24.22.H23-220815-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận BÙI THỊ VUI 15/08/2022 13:56:39 16/08/2022 13:56:39 15/08/2022 15:14:52 Hồ sơ đã trả kết quả
2 000.24.22.H23-220815-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận MAI THỊ VIÊN 15/08/2022 13:56:19 16/08/2022 13:56:19 15/08/2022 15:15:25 Hồ sơ đã trả kết quả
3 000.24.22.H23-220815-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TRƯỜNG BIÊN 15/08/2022 13:56:01 16/08/2022 13:56:01 15/08/2022 15:16:22 Hồ sơ đã trả kết quả
4 000.24.22.H23-220815-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN NĂNG HƯỞNG 15/08/2022 13:55:42 16/08/2022 13:55:42 15/08/2022 15:11:22 Hồ sơ đã trả kết quả
5 000.24.22.H23-220815-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ XUÂN 15/08/2022 13:55:25 16/08/2022 13:55:25 15/08/2022 15:13:52 Hồ sơ đã trả kết quả
6 000.24.22.H23-220815-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN BIỀN 15/08/2022 13:55:07 16/08/2022 13:55:07 15/08/2022 15:13:18 Hồ sơ đã trả kết quả
7 000.24.22.H23-220815-0007 Thủ tục đăng ký khai sinh PHẠM THỊ NGOAN 15/08/2022 13:52:24 16/08/2022 13:52:24 15/08/2022 15:10:27 Hồ sơ đã trả kết quả
8 000.24.22.H23-220815-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐĂNG HIỆP 15/08/2022 13:51:46 16/08/2022 13:51:46 15/08/2022 15:12:33 Hồ sơ đã trả kết quả
9 000.24.22.H23-220815-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG ĐÌNH CHÍNH 15/08/2022 14:49:34 16/08/2022 14:49:34 15/08/2022 15:18:32 Hồ sơ đã trả kết quả
10 000.24.22.H23-220815-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGÔ THỊ THẮNG 15/08/2022 14:49:12 16/08/2022 14:49:12 15/08/2022 15:17:18 Hồ sơ đã trả kết quả
11 000.24.22.H23-220815-0011 Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng NGÔ THỊ THẮNG 15/08/2022 14:52:18 15/09/2022 14:52:18 05/09/2022 13:54:22 Hồ sơ đã trả kết quả
12 000.24.22.H23-220815-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐỖ THỊ TỨ 15/08/2022 15:03:24 16/08/2022 15:03:24 15/08/2022 15:07:26 Hồ sơ đã trả kết quả
13 000.24.22.H23-220815-0013 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU DŨNG 15/08/2022 16:43:14 16/08/2022 16:43:14 15/08/2022 16:52:14 Hồ sơ đã trả kết quả
14 000.24.22.H23-220815-0014 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận PHẠM THỊ NGOAN 15/08/2022 16:42:57 16/08/2022 16:42:57 15/08/2022 16:53:52 Hồ sơ đã trả kết quả
15 000.24.22.H23-220816-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ LAN 16/08/2022 10:12:01 17/08/2022 10:12:01 16/08/2022 10:37:46 Hồ sơ đã trả kết quả
16 000.24.22.H23-220816-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 16/08/2022 10:11:43 17/08/2022 10:11:43 16/08/2022 10:36:46 Hồ sơ đã trả kết quả
17 000.24.22.H23-220817-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRỊNH XUÂN CƯƠNG 17/08/2022 07:50:38 18/08/2022 07:50:38 17/08/2022 08:43:26 Hồ sơ đã trả kết quả
18 000.24.22.H23-220817-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN NĂNG QUÍ 17/08/2022 08:31:21 18/08/2022 08:31:21 17/08/2022 08:45:54 Hồ sơ đã trả kết quả
19 000.24.22.H23-220817-0003 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi TRẦN DUY HUY 17/08/2022 08:31:04 08/09/2022 08:31:04 17/08/2022 09:47:06 Hồ sơ đã trả kết quả
20 000.24.22.H23-220817-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận BÙI THỊ MINH HẠNH 17/08/2022 09:44:58 18/08/2022 09:44:58 17/08/2022 10:13:45 Hồ sơ đã trả kết quả
21 000.24.22.H23-220817-0005 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội NGÔ THỊ THẮNG 17/08/2022 14:38:51 24/08/2022 14:38:51 24/08/2022 08:53:43 Hồ sơ đã trả kết quả
22 000.24.22.H23-220817-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC TOÀN 17/08/2022 15:31:20 18/08/2022 15:31:20 17/08/2022 15:41:06 Hồ sơ đã trả kết quả
23 000.24.22.H23-220817-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ NHỜ 17/08/2022 16:51:53 18/08/2022 16:51:53 18/08/2022 07:49:24 Hồ sơ đã trả kết quả
24 000.24.22.H23-220818-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG ĐÌNH CHÍNH 18/08/2022 14:48:46 19/08/2022 14:48:46 18/08/2022 14:50:57 Hồ sơ đã trả kết quả
25 000.24.22.H23-220818-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ THỦY 18/08/2022 15:28:31 19/08/2022 15:28:31 18/08/2022 15:30:46 Hồ sơ đã trả kết quả
26 000.24.22.H23-220818-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐINH THỊ ÁNH TUYẾT 18/08/2022 16:21:01 19/08/2022 16:21:01 18/08/2022 16:32:00 Hồ sơ đã trả kết quả
27 000.24.22.H23-220818-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ XOA 18/08/2022 16:20:41 19/08/2022 16:20:41 18/08/2022 16:32:00 Hồ sơ đã trả kết quả
28 000.24.22.H23-220818-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ TẤM 18/08/2022 16:29:56 19/08/2022 16:29:56 18/08/2022 16:32:00 Hồ sơ đã trả kết quả
29 000.24.22.H23-220819-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN HIỆP 19/08/2022 08:04:18 22/08/2022 08:04:18 19/08/2022 09:43:57 Hồ sơ đã trả kết quả
30 000.24.22.H23-220819-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ NHẬT LINH 19/08/2022 08:03:59 22/08/2022 08:03:59 19/08/2022 09:41:28 Hồ sơ đã trả kết quả
31 000.24.22.H23-220819-0004 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ĐẶNG THỊ HAI 19/08/2022 08:05:39 24/08/2022 08:05:39 19/08/2022 09:45:53 Hồ sơ đã trả kết quả
32 000.24.22.H23-220819-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN KÉT 19/08/2022 10:23:38 22/08/2022 10:23:38 19/08/2022 10:32:52 Hồ sơ đã trả kết quả
33 000.24.22.H23-220819-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LÊ THỊ LY 19/08/2022 10:23:22 22/08/2022 10:23:22 19/08/2022 10:32:07 Hồ sơ đã trả kết quả
34 000.24.22.H23-220819-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ THỦY 19/08/2022 10:23:03 22/08/2022 10:23:03 19/08/2022 10:30:18 Hồ sơ đã trả kết quả
35 000.24.22.H23-220819-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐẮC VIỆT 19/08/2022 10:22:45 22/08/2022 10:22:45 19/08/2022 10:31:12 Hồ sơ đã trả kết quả
36 000.24.22.H23-220819-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ MINH HUẤN 19/08/2022 13:57:03 22/08/2022 13:57:03 19/08/2022 14:03:40 Hồ sơ đã trả kết quả
37 000.24.22.H23-220819-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN HÙNG 19/08/2022 15:20:34 22/08/2022 15:20:34 19/08/2022 15:48:57 Hồ sơ đã trả kết quả
38 000.24.22.H23-220819-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐỖ VĂN THẢM 19/08/2022 15:19:49 22/08/2022 15:19:49 19/08/2022 15:46:24 Hồ sơ đã trả kết quả
39 000.24.22.H23-220819-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận MẠC THỊ LÝ 19/08/2022 15:31:06 22/08/2022 15:31:06 19/08/2022 16:48:04 Hồ sơ đã trả kết quả
40 000.24.22.H23-220819-0013 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN AN DƯƠNG 19/08/2022 16:41:39 22/08/2022 16:41:39 19/08/2022 16:50:09 Hồ sơ đã trả kết quả
41 000.24.22.H23-220819-0014 Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết  tật NGUYỄN THỊ THANH 19/08/2022 16:02:50 26/09/2022 16:02:50 08/09/2022 14:41:51 Hồ sơ đã trả kết quả
42 000.24.22.H23-220819-0015 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ THÙY LINH 19/08/2022 16:41:22 22/08/2022 16:41:22 19/08/2022 16:50:50 Hồ sơ đã trả kết quả
43 000.24.22.H23-220822-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐỒNG XUÂN PHƯƠNG 22/08/2022 07:20:03 23/08/2022 07:20:03 22/08/2022 07:34:39 Hồ sơ đã trả kết quả
44 000.24.22.H23-220822-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN QUÝ CƯỜNG 22/08/2022 09:02:48 23/08/2022 09:02:48 22/08/2022 10:11:21 Hồ sơ đã trả kết quả
45 000.24.22.H23-220822-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN NHÂN 22/08/2022 09:02:30 23/08/2022 09:02:30 22/08/2022 10:06:57 Hồ sơ đã trả kết quả
46 000.24.22.H23-220822-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN DỰ 22/08/2022 09:02:14 23/08/2022 09:02:14 22/08/2022 10:05:21 Hồ sơ đã trả kết quả
47 000.24.22.H23-220822-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN MINH THÀNH 22/08/2022 09:01:57 23/08/2022 09:01:57 22/08/2022 10:10:43 Hồ sơ đã trả kết quả
48 000.24.22.H23-220822-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ CÚC 22/08/2022 09:01:40 23/08/2022 09:01:40 22/08/2022 10:03:57 Hồ sơ đã trả kết quả
49 000.24.22.H23-220822-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐĂNG HIỆP 22/08/2022 09:01:24 23/08/2022 09:01:24 22/08/2022 10:08:42 Hồ sơ đã trả kết quả
50 000.24.22.H23-220822-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ TUYẾT 22/08/2022 09:01:07 23/08/2022 09:01:07 22/08/2022 10:02:56 Hồ sơ đã trả kết quả
51 000.24.22.H23-220822-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN MINH SINH 22/08/2022 09:00:50 23/08/2022 09:00:50 22/08/2022 10:07:46 Hồ sơ đã trả kết quả
52 000.24.22.H23-220822-0010 Thủ tục đăng ký kết hôn LƯƠNG NGỌC BẮC 22/08/2022 09:29:55 23/08/2022 09:29:55 22/08/2022 10:12:29 Hồ sơ đã trả kết quả
53 000.24.22.H23-220822-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận BÙI VĂN LỞI 22/08/2022 14:18:13 23/08/2022 14:18:13 22/08/2022 16:21:18 Hồ sơ đã trả kết quả
54 000.24.22.H23-220822-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ THE 22/08/2022 14:28:39 23/08/2022 14:28:39 22/08/2022 16:20:45 Hồ sơ đã trả kết quả
55 000.24.22.H23-220822-0013 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN NHƯ NHẬT 22/08/2022 15:39:35 23/08/2022 15:39:35 22/08/2022 16:20:01 Hồ sơ đã trả kết quả
56 000.24.22.H23-220822-0014 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ ANH 22/08/2022 15:39:16 23/08/2022 15:39:16 22/08/2022 16:20:23 Hồ sơ đã trả kết quả
57 000.24.22.H23-220822-0015 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ THU TRANG 22/08/2022 16:15:36 23/08/2022 16:15:36 22/08/2022 16:19:19 Hồ sơ đã trả kết quả
58 000.24.22.H23-220822-0016 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ THU 22/08/2022 16:15:17 23/08/2022 16:15:17 22/08/2022 16:19:42 Hồ sơ đã trả kết quả
59 000.24.22.H23-220822-0017 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HƯƠNG HUÊ 22/08/2022 16:14:58 23/08/2022 16:14:58 22/08/2022 16:18:17 Hồ sơ đã trả kết quả
60 000.24.22.H23-220822-0018 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TRUNG SÁNG 23/08/2022 07:27:02 24/08/2022 07:27:02 23/08/2022 09:09:24 Hồ sơ đã trả kết quả
61 000.24.22.H23-220823-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ LIỆU 23/08/2022 07:26:46 24/08/2022 07:26:46 23/08/2022 09:10:27 Hồ sơ đã trả kết quả
62 000.24.22.H23-220823-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGÔ THỊ NÀN 23/08/2022 07:57:16 24/08/2022 07:57:16 23/08/2022 09:11:07 Hồ sơ đã trả kết quả
63 000.24.22.H23-220823-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG THỊ NGUYỆT 23/08/2022 08:19:01 24/08/2022 08:19:01 23/08/2022 09:11:56 Hồ sơ đã trả kết quả
64 000.24.22.H23-220823-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN QUÝ DUY 23/08/2022 08:49:10 24/08/2022 08:49:10 23/08/2022 09:13:17 Hồ sơ đã trả kết quả
65 000.24.22.H23-220823-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN CHÍNH 23/08/2022 08:48:53 24/08/2022 08:48:53 23/08/2022 09:12:36 Hồ sơ đã trả kết quả
66 000.24.22.H23-220823-0006 Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN THỊ HUẾ 23/08/2022 08:48:35 24/08/2022 08:48:35 23/08/2022 09:15:14 Hồ sơ đã trả kết quả
67 000.24.22.H23-220823-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU TÍN 23/08/2022 09:07:21 24/08/2022 09:07:21 23/08/2022 09:16:05 Hồ sơ đã trả kết quả
68 000.24.22.H23-220823-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG VĂN ĐÔNG 23/08/2022 09:07:02 24/08/2022 09:07:02 23/08/2022 09:17:04 Hồ sơ đã trả kết quả
69 000.24.22.H23-220823-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận PHẠM THỊ HỒNG HẠNH 23/08/2022 10:55:48 24/08/2022 10:55:48 23/08/2022 10:57:43 Hồ sơ đã trả kết quả
70 000.24.22.H23-220824-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ TRANG 24/08/2022 08:26:34 25/08/2022 08:26:34 24/08/2022 08:44:52 Hồ sơ đã trả kết quả
71 000.24.22.H23-220824-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THANH TRẠM 24/08/2022 08:26:17 25/08/2022 08:26:17 24/08/2022 08:41:58 Hồ sơ đã trả kết quả
72 000.24.22.H23-220824-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ NHÀI 24/08/2022 08:25:57 25/08/2022 08:25:57 24/08/2022 08:42:42 Hồ sơ đã trả kết quả
73 000.24.22.H23-220824-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐĂNG HIỆP 24/08/2022 08:24:56 25/08/2022 08:24:56 24/08/2022 08:40:17 Hồ sơ đã trả kết quả
74 000.24.22.H23-220824-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ NHIỀM 24/08/2022 08:49:32 25/08/2022 08:49:32 24/08/2022 08:58:10 Hồ sơ đã trả kết quả
75 000.24.22.H23-220824-0006 Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng NGUYỄN THỊ HUẾ 24/08/2022 08:55:51 27/09/2022 08:55:51 13/09/2022 12:44:18 Hồ sơ đã trả kết quả
76 000.24.22.H23-220824-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN KIM THÚY 24/08/2022 08:59:44 25/08/2022 08:59:44 24/08/2022 09:11:28 Hồ sơ đã trả kết quả
77 000.24.22.H23-220824-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HƯƠNG HUÊ 24/08/2022 08:59:23 25/08/2022 08:59:23 24/08/2022 09:09:34 Hồ sơ đã trả kết quả
78 000.24.22.H23-220824-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THU HOÀI 24/08/2022 09:31:24 25/08/2022 09:31:24 24/08/2022 09:35:03 Hồ sơ đã trả kết quả
79 000.24.22.H23-220824-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ LUYỆN 24/08/2022 10:18:23 25/08/2022 10:18:23 24/08/2022 10:33:19 Hồ sơ đã trả kết quả
80 000.24.22.H23-220824-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HỒNG 24/08/2022 14:55:17 25/08/2022 14:55:17 24/08/2022 16:02:16 Hồ sơ đã trả kết quả
81 000.24.22.H23-220825-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG PHƯƠNG NAM 25/08/2022 15:37:49 26/08/2022 15:37:49 25/08/2022 16:32:15 Hồ sơ đã trả kết quả
82 000.24.22.H23-220825-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ VẤN 25/08/2022 15:36:57 26/08/2022 15:36:57 25/08/2022 16:31:34 Hồ sơ đã trả kết quả
83 000.24.22.H23-220825-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG THỊ THU HƯỜNG 25/08/2022 15:36:39 26/08/2022 15:36:39 25/08/2022 16:30:41 Hồ sơ đã trả kết quả
84 000.24.22.H23-220825-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HỒNG 25/08/2022 15:56:27 26/08/2022 15:56:27 25/08/2022 16:29:59 Hồ sơ đã trả kết quả
85 000.24.22.H23-220826-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG THỊ NGUYỆT 26/08/2022 08:50:16 29/08/2022 08:50:16 26/08/2022 08:53:57 Hồ sơ đã trả kết quả
86 000.24.22.H23-220826-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN QUÂN 26/08/2022 08:50:00 29/08/2022 08:50:00 26/08/2022 08:54:32 Hồ sơ đã trả kết quả
87 000.24.22.H23-220826-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TRUNG HẢI 26/08/2022 08:49:42 29/08/2022 08:49:42 26/08/2022 08:54:15 Hồ sơ đã trả kết quả
88 000.24.22.H23-220826-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN NGỌC THẠCH 26/08/2022 08:49:25 29/08/2022 08:49:25 26/08/2022 08:54:53 Hồ sơ đã trả kết quả
89 000.24.22.H23-220826-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ THỦY 26/08/2022 10:36:43 29/08/2022 10:36:43 26/08/2022 11:07:31 Hồ sơ đã trả kết quả
90 000.24.22.H23-220826-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG KIM QUÝ 26/08/2022 10:36:23 29/08/2022 10:36:23 26/08/2022 11:06:50 Hồ sơ đã trả kết quả
91 000.24.22.H23-220826-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN HÙNG 26/08/2022 10:36:06 29/08/2022 10:36:06 26/08/2022 10:59:46 Hồ sơ đã trả kết quả
92 000.24.22.H23-220826-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VŨ THỊ VIỄN 26/08/2022 10:35:45 29/08/2022 10:35:45 26/08/2022 11:06:07 Hồ sơ đã trả kết quả
93 000.24.22.H23-220826-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN TRÍ 26/08/2022 10:35:23 29/08/2022 10:35:23 26/08/2022 11:04:33 Hồ sơ đã trả kết quả
94 000.24.22.H23-220826-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÀ CHI 26/08/2022 10:35:05 29/08/2022 10:35:05 26/08/2022 11:02:16 Hồ sơ đã trả kết quả
95 000.24.22.H23-220826-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VŨ THỊ HÀ TRANG 26/08/2022 10:34:44 29/08/2022 10:34:44 26/08/2022 11:01:23 Hồ sơ đã trả kết quả
96 000.24.22.H23-220826-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐINH TRỌNG NGHIỆP 26/08/2022 15:14:48 29/08/2022 15:14:48 26/08/2022 15:41:02 Hồ sơ đã trả kết quả
97 000.24.22.H23-220826-0013 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HUYỀN 26/08/2022 15:14:31 29/08/2022 15:14:31 26/08/2022 15:40:02 Hồ sơ đã trả kết quả
98 000.24.22.H23-220826-0014 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG THỊ THƯƠNG 26/08/2022 15:13:47 29/08/2022 15:13:47 26/08/2022 15:39:20 Hồ sơ đã trả kết quả
99 000.24.22.H23-220826-0015 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HƯỜNG 26/08/2022 15:35:11 29/08/2022 15:35:11 26/08/2022 15:41:59 Hồ sơ đã trả kết quả
100 000.24.22.H23-220826-0016 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU MAI 26/08/2022 16:34:25 29/08/2022 16:34:25 26/08/2022 16:55:16  
101 000.24.22.H23-220826-0017 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN CÔNG HƯNG 26/08/2022 16:47:45 29/08/2022 16:47:45 26/08/2022 16:56:20 Hồ sơ đã trả kết quả
102 000.24.22.H23-220829-0001 Thủ tục đăng ký khai tử VƯƠNG VĂN THỊNH 29/08/2022 08:22:50 30/08/2022 08:22:50 29/08/2022 09:15:50 Hồ sơ đã trả kết quả
103 000.24.22.H23-220829-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HIỀN 29/08/2022 08:21:32 30/08/2022 08:21:32 29/08/2022 09:13:18 Hồ sơ đã trả kết quả
104 000.24.22.H23-220829-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐỖ THỊ LEN 29/08/2022 09:23:31 30/08/2022 09:23:31 29/08/2022 10:37:55 Hồ sơ đã trả kết quả
105 000.24.22.H23-220829-0004 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân LÊ THỊ KIỀU TRANG 29/08/2022 09:22:20 05/09/2022 09:22:20 29/08/2022 10:37:00 Hồ sơ đã trả kết quả
106 000.24.22.H23-220829-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN TRÍ 29/08/2022 09:21:31 30/08/2022 09:21:31 29/08/2022 10:36:11 Hồ sơ đã trả kết quả
107 000.24.22.H23-220829-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGÔ VĂN TRƯỜNG 29/08/2022 09:33:03 30/08/2022 09:33:03 29/08/2022 10:38:58 Hồ sơ đã trả kết quả
108 000.24.22.H23-220829-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HUỆ 29/08/2022 10:57:27 30/08/2022 10:57:27 29/08/2022 11:08:38 Hồ sơ đã trả kết quả
109 000.24.22.H23-220829-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN VĂN QUANG 29/08/2022 10:57:11 30/08/2022 10:57:11 29/08/2022 11:09:17 Hồ sơ đã trả kết quả
110 000.24.22.H23-220829-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VŨ THỊ VIỄN 29/08/2022 15:30:07 30/08/2022 15:30:07 29/08/2022 15:55:24 Hồ sơ đã trả kết quả
111 000.24.22.H23-220829-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN DUY SANG 29/08/2022 15:43:36 30/08/2022 15:43:36 29/08/2022 15:56:03 Hồ sơ đã trả kết quả
112 000.24.22.H23-220830-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TRUNG DŨNG 30/08/2022 09:27:44 31/08/2022 09:27:44 30/08/2022 10:54:41 Hồ sơ đã trả kết quả
113 000.24.22.H23-220830-0002 Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN VĂN THẮNG 30/08/2022 09:27:28 31/08/2022 09:27:28 30/08/2022 10:54:06 Hồ sơ đã trả kết quả
114 000.24.22.H23-220830-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TUYẾN ĐỊNH 30/08/2022 09:27:10 31/08/2022 09:27:10 30/08/2022 10:53:03 Hồ sơ đã trả kết quả
115 000.24.22.H23-220830-0004 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi VŨ TUẤN QUYỀN 30/08/2022 09:26:17 22/09/2022 09:26:17 30/08/2022 14:24:10 Hồ sơ đã trả kết quả
116 000.24.22.H23-220830-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ NGỌC ANH 30/08/2022 09:25:49 31/08/2022 09:25:49 30/08/2022 10:49:15 Hồ sơ đã trả kết quả
117 000.24.22.H23-220830-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ HUYỀN 30/08/2022 14:22:39 31/08/2022 14:22:39 30/08/2022 15:25:27 Hồ sơ đã trả kết quả
118 000.24.22.H23-220830-0007 Thủ tục đăng ký lại kết hôn NGUYỄN THỊ CHÍN 30/08/2022 15:13:40 08/09/2022 15:13:40 30/08/2022 15:28:58 Hồ sơ đã trả kết quả
119 000.24.22.H23-220830-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TRUNG KHIÊM 30/08/2022 15:13:10 31/08/2022 15:13:10 30/08/2022 15:26:21 Hồ sơ đã trả kết quả
120 000.24.22.H23-220831-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TRUNG KHIÊM 31/08/2022 08:06:45 05/09/2022 08:06:45 31/08/2022 08:11:58 Hồ sơ đã trả kết quả
121 000.24.22.H23-220831-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HẰNG 31/08/2022 08:06:27 05/09/2022 08:06:27 31/08/2022 08:12:20 Hồ sơ đã trả kết quả
122 000.24.22.H23-220831-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận PHÙNG THỊ THƠI 31/08/2022 08:06:07 05/09/2022 08:06:07 31/08/2022 08:13:10 Hồ sơ đã trả kết quả
123 000.24.22.H23-220831-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HỒNG 31/08/2022 08:05:30 05/09/2022 08:05:30 31/08/2022 08:12:45 Hồ sơ đã trả kết quả
124 000.24.22.H23-220831-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỮU HỒNG 31/08/2022 09:05:06 05/09/2022 09:05:06 31/08/2022 09:10:29 Hồ sơ đã trả kết quả
125 000.24.22.H23-220831-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐOÀN VĂN NAM 31/08/2022 09:04:49 05/09/2022 09:04:49 31/08/2022 09:10:56 Hồ sơ đã trả kết quả
126 000.24.22.H23-220831-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ NGÁT 31/08/2022 09:04:13 05/09/2022 09:04:13 31/08/2022 09:11:14 Hồ sơ đã trả kết quả
127 000.24.22.H23-220831-0008 Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần NGUYỄN VĂN TÚ 31/08/2022 09:44:47 06/10/2022 09:44:47   Hồ sơ đang giải quyết
128 000.24.22.H23-220831-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận PHẠM THỊ THOA 31/08/2022 10:14:12 05/09/2022 10:14:12 31/08/2022 10:16:20 Hồ sơ đã trả kết quả
129 000.24.22.H23-220831-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐOÀN VĂN NAM 31/08/2022 10:48:38 05/09/2022 10:48:38 31/08/2022 10:50:12 Hồ sơ đã trả kết quả
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 513
Trước & đúng hạn: 513
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/03/2024 07:08:13)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: tranthihuongsen1976@haiduong.gov.vn

Đăng nhập
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0