THÔNG BÁO
Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 05-16/9/2022
16/09/2022 12:00:00

TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, tổ chức Ngày, tháng, năm Tình trạng hồ sơ
Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả Nhận kết quả từ cơ quan giải quyết
1 000.24.22.H23-220905-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VŨ THỊ SÁU 05/09/2022 09:05:09 06/09/2022 09:05:09 05/09/2022 10:23:32 Hồ sơ đã trả kết quả
2 000.24.22.H23-220905-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐỖ THỊ THÙY VÂN 05/09/2022 09:04:36 06/09/2022 09:04:36 05/09/2022 10:22:44 Hồ sơ đã trả kết quả
3 000.24.22.H23-220905-0003 Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN VĂN LUYẾN 05/09/2022 09:03:39 06/09/2022 09:03:39 05/09/2022 10:21:53 Hồ sơ đã trả kết quả
4 000.24.22.H23-220905-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN NGỌC LÂM 05/09/2022 09:03:20 06/09/2022 09:03:20 05/09/2022 10:20:55 Hồ sơ đã trả kết quả
5 000.24.22.H23-220905-0005 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội AN THỊ ÁNH 05/09/2022 14:36:40 12/09/2022 14:36:40 12/09/2022 07:28:50 Hồ sơ đã trả kết quả
6 000.24.22.H23-220905-0006 Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần NGUYỄN THANH TRẠM 05/09/2022 14:24:36 07/10/2022 14:24:36   Hồ sơ đang giải quyết
7 000.24.22.H23-220905-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC THỐNG 05/09/2022 14:56:47 06/09/2022 14:56:47 05/09/2022 15:14:50 Hồ sơ đã trả kết quả
8 000.24.22.H23-220905-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG VĂN BÁU 05/09/2022 14:56:27 06/09/2022 14:56:27 05/09/2022 15:14:04 Hồ sơ đã trả kết quả
9 000.24.22.H23-220905-0009 Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng VƯƠNG VĂN THỊNH 05/09/2022 14:56:23 05/10/2022 14:56:23 15/09/2022 15:35:43 Hồ sơ đã trả kết quả
10 000.24.22.H23-220905-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HOA 05/09/2022 14:56:03 06/09/2022 14:56:03 05/09/2022 15:13:08 Hồ sơ đã trả kết quả
11 000.24.22.H23-220905-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG VĂN TÍNH 05/09/2022 15:04:36 06/09/2022 15:04:36 05/09/2022 15:15:53 Hồ sơ đã trả kết quả
12 000.24.22.H23-220905-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HƯỜNG 05/09/2022 15:37:54 06/09/2022 15:37:54 06/09/2022 06:59:01 Hồ sơ đã trả kết quả
13 000.24.22.H23-220906-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG VĂN TUÂN 06/09/2022 07:09:53 07/09/2022 07:09:53 06/09/2022 10:13:44 Hồ sơ đã trả kết quả
14 000.24.22.H23-220906-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VŨ TUẤN QUYỀN 06/09/2022 07:32:35 07/09/2022 07:32:35 06/09/2022 10:13:27 Hồ sơ đã trả kết quả
15 000.24.22.H23-220906-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận BÙI VĂN LỞI 06/09/2022 09:29:32 07/09/2022 09:29:32 06/09/2022 10:12:36 Hồ sơ đã trả kết quả
16 000.24.22.H23-220906-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận AN THỊ ÁNH 06/09/2022 09:29:13 07/09/2022 09:29:13 06/09/2022 10:12:53 Hồ sơ đã trả kết quả
17 000.24.22.H23-220906-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐÀO THỊ DUYÊN 06/09/2022 09:28:59 07/09/2022 09:28:59 06/09/2022 10:13:09 Hồ sơ đã trả kết quả
18 000.24.22.H23-220906-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐÀO THỊ DUYÊN 06/09/2022 09:33:37 07/09/2022 09:33:37 06/09/2022 10:12:17 Hồ sơ đã trả kết quả
19 000.24.22.H23-220907-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận PHAN THỊ HƯƠNG 07/09/2022 07:48:05 08/09/2022 07:48:05 07/09/2022 08:59:01 Hồ sơ đã trả kết quả
20 000.24.22.H23-220907-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HUỆ 07/09/2022 08:17:41 08/09/2022 08:17:41 07/09/2022 08:55:54 Hồ sơ đã trả kết quả
21 000.24.22.H23-220907-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ XUÂN 07/09/2022 08:12:12 08/09/2022 08:12:12 07/09/2022 08:57:57 Hồ sơ đã trả kết quả
22 000.24.22.H23-220907-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ CÚC 07/09/2022 09:06:25 08/09/2022 09:06:25 07/09/2022 16:31:42 Hồ sơ đã trả kết quả
23 000.24.22.H23-220907-0005 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi NGUYỄN TRUNG HƯNG 07/09/2022 10:32:57 28/09/2022 10:32:57 08/09/2022 13:37:54 Hồ sơ đã trả kết quả
24 000.24.22.H23-220907-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TRUNG HƯNG 07/09/2022 10:32:34 08/09/2022 10:32:34 07/09/2022 16:32:45 Hồ sơ đã trả kết quả
25 000.24.22.H23-220907-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN KIÊN 07/09/2022 10:32:13 08/09/2022 10:32:13 07/09/2022 16:40:10 Hồ sơ đã trả kết quả
26 000.24.22.H23-220907-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN AN DƯƠNG 07/09/2022 10:31:57 08/09/2022 10:31:57 07/09/2022 16:37:01 Hồ sơ đã trả kết quả
27 000.24.22.H23-220907-0009 Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN AN DƯƠNG 07/09/2022 10:31:37 14/09/2022 10:31:37 07/09/2022 16:38:41 Hồ sơ đã trả kết quả
28 000.24.22.H23-220907-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ TỐ NHƯ 07/09/2022 10:37:18 08/09/2022 10:37:18 07/09/2022 16:31:07 Hồ sơ đã trả kết quả
29 000.24.22.H23-220907-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN THỊNH 07/09/2022 15:48:06 08/09/2022 15:48:06 07/09/2022 16:41:57 Hồ sơ đã trả kết quả
30 000.24.22.H23-220907-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ THU HOÀI 07/09/2022 15:47:50 08/09/2022 15:47:50 07/09/2022 16:41:08 Hồ sơ đã trả kết quả
31 000.24.22.H23-220907-0013 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG MINH NHẬT 07/09/2022 15:59:29 08/09/2022 15:59:29 07/09/2022 16:43:29 Hồ sơ đã trả kết quả
32 000.24.22.H23-220908-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN NHƯ TRÍ 08/09/2022 13:35:05 09/09/2022 13:35:05 08/09/2022 13:38:43 Hồ sơ đã trả kết quả
33 000.24.22.H23-220908-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ ĐẬU 08/09/2022 15:41:15 09/09/2022 15:41:15 08/09/2022 16:52:42 Hồ sơ đã trả kết quả
34 000.24.22.H23-220909-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận BÙI VĂN DUYÊN 09/09/2022 09:17:00 12/09/2022 09:17:00 09/09/2022 09:41:03 Hồ sơ đã trả kết quả
35 000.24.22.H23-220909-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận BÙI VĂN LỞI 09/09/2022 09:16:44 12/09/2022 09:16:44 09/09/2022 09:42:01 Hồ sơ đã trả kết quả
36 000.24.22.H23-220909-0003 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN VĂN KIÊN 09/09/2022 09:16:30 14/09/2022 09:16:30 09/09/2022 09:39:30 Hồ sơ đã trả kết quả
37 000.24.22.H23-220909-0004 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân BÙI VĂN LỞI 09/09/2022 09:15:48 14/09/2022 09:15:48 09/09/2022 09:38:48 Hồ sơ đã trả kết quả
38 000.24.22.H23-220909-0005 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ĐẶNG THỊ DUNG 09/09/2022 09:15:28 14/09/2022 09:15:28 09/09/2022 09:38:15 Hồ sơ đã trả kết quả
39 000.24.22.H23-220909-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN PHƯƠNG ANH 09/09/2022 09:15:13 12/09/2022 09:15:13 09/09/2022 09:37:23 Hồ sơ đã trả kết quả
40 000.24.22.H23-220909-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN BĂNG CHUNG 09/09/2022 10:03:00 12/09/2022 10:03:00 09/09/2022 13:59:57 Hồ sơ đã trả kết quả
41 000.24.22.H23-220909-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG VĂN CHỨC 09/09/2022 14:06:21 12/09/2022 14:06:21 09/09/2022 15:17:32 Hồ sơ đã trả kết quả
42 000.24.22.H23-220909-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐẮC HIỀN 09/09/2022 14:05:39 12/09/2022 14:05:39 09/09/2022 15:16:33 Hồ sơ đã trả kết quả
43 000.24.22.H23-220909-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TRUNG SÁNG 09/09/2022 14:05:24 12/09/2022 14:05:24 09/09/2022 15:18:12 Hồ sơ đã trả kết quả
44 000.24.22.H23-220909-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN HIẾU 09/09/2022 14:23:35 12/09/2022 14:23:35 09/09/2022 15:19:08 Hồ sơ đã trả kết quả
45 000.24.22.H23-220909-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN NHƯ LIỆU 09/09/2022 16:33:53 12/09/2022 16:33:53 12/09/2022 08:40:04 Hồ sơ đã trả kết quả
46 000.24.22.H23-220909-0013 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VŨ HỮU MINH 09/09/2022 16:33:32 12/09/2022 16:33:32 12/09/2022 08:40:43 Hồ sơ đã trả kết quả
47 000.24.22.H23-220912-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG 12/09/2022 07:47:51 13/09/2022 07:47:51 12/09/2022 08:41:52 Hồ sơ đã trả kết quả
48 000.24.22.H23-220912-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ TRANG 12/09/2022 08:07:22 13/09/2022 08:07:22 12/09/2022 08:42:36 Hồ sơ đã trả kết quả
49 000.24.22.H23-220912-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận TRẦN THỊ TRANG 12/09/2022 08:13:57 13/09/2022 08:13:57 12/09/2022 08:43:21 Hồ sơ đã trả kết quả
50 000.24.22.H23-220912-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ NGOAN 12/09/2022 08:57:41 13/09/2022 08:57:41 12/09/2022 09:15:46 Hồ sơ đã trả kết quả
51 000.24.22.H23-220912-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG ĐỨC LONG 12/09/2022 09:38:22 13/09/2022 09:38:22 12/09/2022 10:08:00 Hồ sơ đã trả kết quả
52 000.24.22.H23-220912-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TRUNG CHÍNH 12/09/2022 09:58:10 13/09/2022 09:58:10 12/09/2022 10:08:45 Hồ sơ đã trả kết quả
53 000.24.22.H23-220912-0007 Thủ tục đăng ký khai tử HOÀNG THỊ LỆ 12/09/2022 15:36:34 13/09/2022 15:36:34 12/09/2022 16:04:13 Hồ sơ đã trả kết quả
54 000.24.22.H23-220912-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG VĂN ĐƯỢC 12/09/2022 15:50:21 13/09/2022 15:50:21 12/09/2022 16:01:20 Hồ sơ đã trả kết quả
55 000.24.22.H23-220912-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN QUÝ ĐẠT 12/09/2022 15:49:46 13/09/2022 15:49:46 12/09/2022 16:02:48 Hồ sơ đã trả kết quả
56 000.24.22.H23-220913-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LƯƠNG THỊ TUYẾN 13/09/2022 08:47:05 14/09/2022 08:47:05 14/09/2022 08:22:30 Hồ sơ đã trả kết quả
57 000.24.22.H23-220913-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LƯƠNG THỊ TUYẾN 13/09/2022 08:46:16 14/09/2022 08:46:16 14/09/2022 08:22:55 Hồ sơ đã trả kết quả
58 000.24.22.H23-220913-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LƯƠNG THỊ TUYẾN 13/09/2022 08:46:01 14/09/2022 08:46:01 14/09/2022 08:23:13 Hồ sơ đã trả kết quả
59 000.24.22.H23-220913-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỒNG KIÊN 13/09/2022 08:45:47 14/09/2022 08:45:47 14/09/2022 08:23:49 Hồ sơ đã trả kết quả
60 000.24.22.H23-220913-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN THỊNH 13/09/2022 08:45:32 14/09/2022 08:45:32 14/09/2022 08:23:31 Hồ sơ đã trả kết quả
61 000.24.22.H23-220913-0006 Thủ tục đăng ký lại khai sinh TRẦN VĂN QUẢNG 13/09/2022 09:33:52 20/09/2022 09:33:52 13/09/2022 09:55:25 Hồ sơ đã trả kết quả
62 000.24.22.H23-220913-0007 Thủ tục đăng ký lại khai tử NGUYỄN NĂNG QUÍ 13/09/2022 09:33:33 20/09/2022 09:33:33 13/09/2022 10:02:51 Hồ sơ đã trả kết quả
63 000.24.22.H23-220913-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN HIẾU 13/09/2022 09:36:52 14/09/2022 09:36:52 13/09/2022 09:53:33 Hồ sơ đã trả kết quả
64 000.24.22.H23-220913-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC SỰ 13/09/2022 14:13:53 14/09/2022 14:13:53 13/09/2022 14:26:28 Hồ sơ đã trả kết quả
65 000.24.22.H23-220913-0010 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN ĐỨC SỰ 13/09/2022 14:13:36 15/09/2022 14:13:36 13/09/2022 14:28:42 Hồ sơ đã trả kết quả
66 000.24.22.H23-220913-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HUẾ 13/09/2022 14:13:21 14/09/2022 14:13:21 13/09/2022 14:29:42 Hồ sơ đã trả kết quả
67 000.24.22.H23-220913-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận PHAN THỊ NHÀI 13/09/2022 14:13:07 14/09/2022 14:13:07 13/09/2022 14:30:37 Hồ sơ đã trả kết quả
68 000.24.22.H23-220913-0013 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở PHAN THỊ NHÀI 13/09/2022 14:12:52 15/09/2022 14:12:52 13/09/2022 14:31:58 Hồ sơ đã trả kết quả
69 000.24.22.H23-220914-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ LAN ANH 14/09/2022 08:19:59 15/09/2022 08:19:59 14/09/2022 08:21:32 Hồ sơ đã trả kết quả
70 000.24.22.H23-220914-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN HỒNG KỲ 14/09/2022 09:17:46 15/09/2022 09:17:46 14/09/2022 09:24:56 Hồ sơ đã trả kết quả
71 000.24.22.H23-220914-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN PHƯƠNG ANH 14/09/2022 09:17:28 15/09/2022 09:17:28 14/09/2022 09:25:12 Hồ sơ đã trả kết quả
72 000.24.22.H23-220914-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG ĐÌNH CHÍNH 14/09/2022 09:16:49 15/09/2022 09:16:49 14/09/2022 09:25:27 Hồ sơ đã trả kết quả
73 000.24.22.H23-220914-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐOÀN VĂN ĐƯỢM 14/09/2022 09:22:29 15/09/2022 09:22:29 14/09/2022 09:24:26 Hồ sơ đã trả kết quả
74 000.24.22.H23-220914-0006 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở BÙI CÔNG TRƯỜNG 14/09/2022 14:17:52 16/09/2022 14:17:52 14/09/2022 14:19:52 Hồ sơ đã trả kết quả
75 000.24.22.H23-220916-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG KIM CHÍ 16/09/2022 07:38:52 19/09/2022 07:38:52 16/09/2022 07:41:29 Hồ sơ đã trả kết quả
76 000.24.22.H23-220916-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VŨ THỊ HÀ TRANG 16/09/2022 07:38:35 19/09/2022 07:38:35 16/09/2022 07:41:57 Hồ sơ đã trả kết quả
77 000.24.22.H23-220916-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TRUNG DUNG 16/09/2022 07:38:20 19/09/2022 07:38:20 16/09/2022 07:41:43 Hồ sơ đã trả kết quả
78 000.24.22.H23-220916-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG KIM CẢ 16/09/2022 07:59:13 19/09/2022 07:59:13 16/09/2022 08:00:51 Hồ sơ đã trả kết quả
79 000.24.22.H23-220916-0005 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN THỊ LÂN 16/09/2022 14:09:04 20/09/2022 14:09:04 16/09/2022 14:11:42 Hồ sơ đã trả kết quả
80 000.24.22.H23-220916-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ QUÝ 16/09/2022 14:08:42 19/09/2022 14:08:42 16/09/2022 14:11:21 Hồ sơ đã trả kết quả
81 000.24.22.H23-220916-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VŨ ĐỨC ANH 16/09/2022 16:26:37 19/09/2022 16:26:37 16/09/2022 16:30:48 Hồ sơ đã trả kết quả
82 000.24.22.H23-220916-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ TỐ NHƯ 16/09/2022 16:26:22 19/09/2022 16:26:22 16/09/2022 16:31:07 Hồ sơ đã trả kết quả
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 432
Trước & đúng hạn: 432
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/02/2024 02:31:56)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: tranthihuongsen1976@haiduong.gov.vn

Đăng nhập
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 179,721