THÔNG BÁO
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã năm 2023
16/08/2023 12:00:00

           Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 Quy định quy trình tiếp công dân.

UBND xã Hồng Phong Thông báo lịch tiếp Công dân năm 2023 của Chủ tịch UBND xã như sau:

          1. Chủ tịch UBND xã Hồng Phong tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ 3 hàng tuần.

2. Chủ tịch UBND xã Hồng Phong tiếp công dân đột xuất khi có vụ việc phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến nhiều tổ chức, đơn vị cần phải xử lý, giải quyết ngay.

3. Trong trường hợp Chủ tịch UBND xã bận công việc đột xuất không tiếp công dân được thì tùy tình hình thực tế, Chủ tịch UBND xã ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND xã tiếp công dân. Lịch tiếp công dân định kỳ được chuyển đến ngày phù hợp.

4. Công chức Tư pháp – Hộ tịch và công chức Văn phòng – Thống kê thực hiện tiếp công dân thường xuyên tất cả các ngày làm việc.

5. Thời gian tiếp công dân: Thực hiện theo giờ làm việc của cơ quan hành chính Nhà nước.

6. Địa điểm tiếp công dân: Tại trụ sở UBND xã (Phòng tiếp dân).

          UBND xã Hồng Phong thông báo lịch tiếp công dân để công dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức biết, liên hệ./.

 
 
 
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 513
Trước & đúng hạn: 513
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/03/2024 06:43:10)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: tranthihuongsen1976@haiduong.gov.vn

Đăng nhập
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0