THÔNG BÁO
Công khai kết quả giải quyết TTHC
27/10/2023 12:00:00

cập nhật đến ngày 27/10/2023
1 H23.22.25-231023-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ YẾN 23/10/2023 07:51:53 24/10/2023 07:51:53 23/10/2023 08:21:43 Hồ sơ đã trả kết quả
2 H23.22.25-231023-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ YẾN 23/10/2023 07:51:40 24/10/2023 07:51:40 23/10/2023 08:21:41 Hồ sơ đã trả kết quả
3 H23.22.25-231023-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ YẾN 23/10/2023 07:51:27 24/10/2023 07:51:27 23/10/2023 08:21:42 Hồ sơ đã trả kết quả
4 H23.22.25-231023-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ YẾN 23/10/2023 08:09:15 24/10/2023 08:09:15 23/10/2023 08:21:39 Hồ sơ đã trả kết quả
5 H23.22.25-231023-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ YẾN 23/10/2023 08:09:00 24/10/2023 08:09:00 23/10/2023 08:21:40 Hồ sơ đã trả kết quả
6 H23.22.25-231023-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ YẾN 23/10/2023 08:08:47 24/10/2023 08:08:47 23/10/2023 08:21:40 Hồ sơ đã trả kết quả
7 H23.22.25-231023-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ YẾN 23/10/2023 08:08:33 24/10/2023 08:08:33 23/10/2023 08:21:40 Hồ sơ đã trả kết quả
8 H23.22.25-231023-0008 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội NGUYỄN TRUNG THẮNG 23/10/2023 08:26:49 30/10/2023 08:26:49   Hồ sơ đã có kết quả
9 H23.22.25-231023-0009 Thủ tục đăng ký lại kết hôn VƯƠNG VĂN THỌ 23/10/2023 09:45:02 30/10/2023 09:45:02 23/10/2023 09:54:34 Hồ sơ đã trả kết quả
10 H23.22.25-231023-0010 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch VƯƠNG VĂN THỌ 23/10/2023 09:44:46 24/10/2023 09:44:46 23/10/2023 09:54:35 Hồ sơ đã trả kết quả
11 H23.22.25-231023-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG VĂN THỌ 23/10/2023 09:47:54 24/10/2023 09:47:54 23/10/2023 09:54:34 Hồ sơ đã trả kết quả
12 H23.22.25-231023-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận VƯƠNG VĂN THỌ 23/10/2023 09:47:30 24/10/2023 09:47:30 23/10/2023 09:54:33 Hồ sơ đã trả kết quả
13 H23.22.25-231024-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN NĂNG PHÚC 24/10/2023 08:48:54 25/10/2023 08:48:54 24/10/2023 09:56:43 Hồ sơ đã trả kết quả
14 H23.22.25-231024-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN NĂNG PHÚC 24/10/2023 08:48:38 25/10/2023 08:48:38 24/10/2023 09:56:43 Hồ sơ đã trả kết quả
15 H23.22.25-231024-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN NĂNG PHÚC 24/10/2023 08:48:23 25/10/2023 08:48:23 24/10/2023 09:56:44 Hồ sơ đã trả kết quả
16 H23.22.25-231024-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN NĂNG PHÚC 24/10/2023 08:48:07 25/10/2023 08:48:07 24/10/2023 09:56:45 Hồ sơ đã trả kết quả
17 H23.22.25-231024-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN NĂNG PHÚC 24/10/2023 08:47:51 25/10/2023 08:47:51 24/10/2023 09:56:44 Hồ sơ đã trả kết quả
18 H23.22.25-231024-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN NĂNG PHÚC 24/10/2023 08:47:31 25/10/2023 08:47:31 24/10/2023 09:56:45 Hồ sơ đã trả kết quả
19 H23.22.25-231025-0001 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở ĐẶNG KIM CƯỜNG 25/10/2023 07:19:36 27/10/2023 07:19:36 25/10/2023 13:22:19 Hồ sơ đã trả kết quả
20 H23.22.25-231025-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG KIM CƯỜNG 25/10/2023 07:19:19 26/10/2023 07:19:19 25/10/2023 13:22:19 Hồ sơ đã trả kết quả
21 H23.22.25-231025-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG KIM CƯỜNG 25/10/2023 07:19:06 26/10/2023 07:19:06 25/10/2023 13:22:19 Hồ sơ đã trả kết quả
22 H23.22.25-231025-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG KIM CƯỜNG 25/10/2023 07:18:45 26/10/2023 07:18:45 25/10/2023 13:22:20 Hồ sơ đã trả kết quả
23 H23.22.25-231025-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG KIM CƯỜNG 25/10/2023 13:18:48 26/10/2023 13:30:00 25/10/2023 13:22:18 Hồ sơ đã trả kết quả
24 H23.22.25-231025-0006 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN HỮU LÀNH 25/10/2023 14:19:16 30/10/2023 14:19:16 25/10/2023 14:38:58 Hồ sơ đã trả kết quả
25 H23.22.25-231025-0007 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 25/10/2023 14:18:59 30/10/2023 14:18:59 25/10/2023 14:38:58 Hồ sơ đã trả kết quả
26 H23.22.25-231025-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 25/10/2023 14:28:48 26/10/2023 14:28:48 25/10/2023 14:38:57 Hồ sơ đã trả kết quả
27 H23.22.25-231025-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 25/10/2023 14:28:32 26/10/2023 14:28:32 25/10/2023 14:38:57 Hồ sơ đã trả kết quả
28 H23.22.25-231025-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 25/10/2023 14:28:16 26/10/2023 14:28:16 25/10/2023 14:38:56 Hồ sơ đã trả kết quả
29 H23.22.25-231025-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 26/10/2023 13:24:21 27/10/2023 13:30:00 26/10/2023 13:41:41 Hồ sơ đã trả kết quả
30 H23.22.25-231025-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 26/10/2023 13:24:06 27/10/2023 13:30:00 26/10/2023 13:41:40 Hồ sơ đã trả kết quả
31 H23.22.25-231025-0013 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 26/10/2023 13:23:53 27/10/2023 13:30:00 26/10/2023 13:41:41 Hồ sơ đã trả kết quả
32 H23.22.25-231025-0014 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 26/10/2023 13:23:35 27/10/2023 13:30:00 26/10/2023 13:41:41 Hồ sơ đã trả kết quả
33 H23.22.25-231025-0015 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 26/10/2023 13:23:20 30/10/2023 13:30:00 26/10/2023 13:41:42 Hồ sơ đã trả kết quả
34 H23.22.25-231027-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 29/10/2023 13:51:19 30/10/2023 17:00:00 30/10/2023 10:03:13 Hồ sơ đã trả kết quả
35 H23.22.25-231027-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 29/10/2023 13:51:05 30/10/2023 17:00:00 30/10/2023 10:03:13 Hồ sơ đã trả kết quả
36 H23.22.25-231027-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 29/10/2023 13:50:48 30/10/2023 17:00:00 30/10/2023 10:03:14 Hồ sơ đã trả kết quả
 
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 462
Trước & đúng hạn: 462
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/02/2024 06:08:54)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: tranthihuongsen1976@haiduong.gov.vn

Đăng nhập
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0