THÔNG BÁO
Công khai kết quả giải quyết TTHC
19/09/2023 12:00:00

Cập nhật ngày 18/9/2023
  Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, tổ chức Ngày, tháng, năm Trả kết quả Ghi chú
  Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả Ngày, tháng, năm
134 H23.22.25-230918-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN SINH NGÀN 18/09/2023 13:59:44 19/09/2023 13:59:44 19/09/2023 09:29:37 Hồ sơ đã trả kết quả
133 H23.22.25-230918-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN SINH NGÀN 18/09/2023 13:59:59 19/09/2023 13:59:59 19/09/2023 09:31:18 Hồ sơ đã trả kết quả
132 H23.22.25-230918-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN SINH NGÀN 18/09/2023 13:49:29 19/09/2023 13:49:29 19/09/2023 09:29:38 Hồ sơ đã trả kết quả
131 H23.22.25-230918-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN SINH NGÀN 18/09/2023 13:44:15 19/09/2023 13:44:15 19/09/2023 09:29:42 Hồ sơ đã trả kết quả
130 H23.22.25-230918-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN SINH NGÀN 18/09/2023 13:44:27 19/09/2023 13:44:27 19/09/2023 09:29:41 Hồ sơ đã trả kết quả
129 H23.22.25-230918-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN SINH NGÀN 18/09/2023 13:44:45 19/09/2023 13:44:45 19/09/2023 09:29:40 Hồ sơ đã trả kết quả
128 H23.22.25-230918-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN SINH NGÀN 18/09/2023 13:45:10 19/09/2023 13:45:10 19/09/2023 09:29:39 Hồ sơ đã trả kết quả
127 H23.22.25-230918-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN SINH NGÀN 18/09/2023 13:45:27 19/09/2023 13:45:27 19/09/2023 09:29:40 Hồ sơ đã trả kết quả
126 H23.22.25-230918-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN SINH NGÀN 18/09/2023 13:49:42 19/09/2023 13:49:42 19/09/2023 09:29:39 Hồ sơ đã trả kết quả
125 H23.22.25-230915-0032 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân VƯƠNG BÁ CHIỂN 15/09/2023 15:26:34 20/09/2023 15:26:34 15/09/2023 15:30:38 Hồ sơ đã trả kết quả
124 H23.22.25-230915-0031 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch VƯƠNG BÁ CHIỂN 15/09/2023 15:26:47 18/09/2023 15:26:47 15/09/2023 15:30:37 Hồ sơ đã trả kết quả
123 H23.22.25-230915-0030 Thủ tục đăng ký lại khai sinh VƯƠNG BÁ CHIỂN 15/09/2023 15:27:01 22/09/2023 15:27:01 15/09/2023 15:30:36 Hồ sơ đã trả kết quả
122 H23.22.25-230915-0029 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 15/09/2023 13:29:41 18/09/2023 13:30:00 15/09/2023 13:49:49 Hồ sơ đã trả kết quả
121 H23.22.25-230915-0028 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 15/09/2023 13:29:53 18/09/2023 13:30:00 15/09/2023 13:49:49 Hồ sơ đã trả kết quả
120 H23.22.25-230915-0027 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 15/09/2023 13:30:06 18/09/2023 13:30:06 15/09/2023 13:49:48 Hồ sơ đã trả kết quả
119 H23.22.25-230915-0026 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở NGUYỄN THỊ HÂN 15/09/2023 09:56:35 19/09/2023 09:56:35 15/09/2023 13:29:09 Hồ sơ đã trả kết quả
118 H23.22.25-230915-0025 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 15/09/2023 09:57:09 18/09/2023 09:57:09 15/09/2023 13:29:08 Hồ sơ đã trả kết quả
117 H23.22.25-230915-0024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 15/09/2023 09:58:03 18/09/2023 09:58:03 15/09/2023 13:29:07 Hồ sơ đã trả kết quả
116 H23.22.25-230915-0023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 15/09/2023 09:58:20 18/09/2023 09:58:20 15/09/2023 13:29:08 Hồ sơ đã trả kết quả
115 H23.22.25-230915-0022 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 15/09/2023 09:58:40 18/09/2023 09:58:40 15/09/2023 13:29:06 Hồ sơ đã trả kết quả
114 H23.22.25-230915-0020 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 15/09/2023 10:00:50 18/09/2023 10:00:50 15/09/2023 13:29:06 Hồ sơ đã trả kết quả
113 H23.22.25-230915-0019 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 15/09/2023 10:01:10 18/09/2023 10:01:10 15/09/2023 13:29:05 Hồ sơ đã trả kết quả
112 H23.22.25-230915-0018 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 15/09/2023 10:01:22 18/09/2023 10:01:22 15/09/2023 13:29:05 Hồ sơ đã trả kết quả
111 H23.22.25-230915-0017 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 15/09/2023 10:01:36 18/09/2023 10:01:36 15/09/2023 13:29:04 Hồ sơ đã trả kết quả
110 H23.22.25-230915-0016 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 15/09/2023 10:01:51 18/09/2023 10:01:51 15/09/2023 13:29:03 Hồ sơ đã trả kết quả
109 H23.22.25-230915-0015 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 15/09/2023 10:02:04 18/09/2023 10:02:04 15/09/2023 13:29:03 Hồ sơ đã trả kết quả
108 H23.22.25-230915-0014 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 15/09/2023 10:02:21 18/09/2023 10:02:21 15/09/2023 13:29:02 Hồ sơ đã trả kết quả
107 H23.22.25-230915-0013 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 15/09/2023 10:02:40 18/09/2023 10:02:40 15/09/2023 13:29:02 Hồ sơ đã trả kết quả
106 H23.22.25-230915-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN XỨNG 15/09/2023 08:44:04 18/09/2023 08:44:04 15/09/2023 13:29:28 Hồ sơ đã trả kết quả
105 H23.22.25-230915-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN XỨNG 15/09/2023 08:44:42 18/09/2023 08:44:42 15/09/2023 13:29:25 Hồ sơ đã trả kết quả
104 H23.22.25-230915-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN XỨNG 15/09/2023 08:44:23 18/09/2023 08:44:23 15/09/2023 13:29:27 Hồ sơ đã trả kết quả
103 H23.22.25-230915-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN XỨNG 15/09/2023 08:45:02 18/09/2023 08:45:02 15/09/2023 13:29:27 Hồ sơ đã trả kết quả
102 H23.22.25-230915-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN XỨNG 15/09/2023 08:45:51 18/09/2023 08:45:51 15/09/2023 13:29:13 Hồ sơ đã trả kết quả
101 H23.22.25-230915-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN XỨNG 15/09/2023 08:46:07 18/09/2023 08:46:07 15/09/2023 13:29:26 Hồ sơ đã trả kết quả
100 H23.22.25-230915-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN XỨNG 15/09/2023 08:46:22 18/09/2023 08:46:22 15/09/2023 13:29:12 Hồ sơ đã trả kết quả
99 H23.22.25-230915-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN XỨNG 15/09/2023 08:46:35 18/09/2023 08:46:35 15/09/2023 13:29:11 Hồ sơ đã trả kết quả
98 H23.22.25-230915-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN XỨNG 15/09/2023 08:46:56 18/09/2023 08:46:56 15/09/2023 13:29:11 Hồ sơ đã trả kết quả
97 H23.22.25-230915-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN XỨNG 15/09/2023 08:47:33 18/09/2023 08:47:33 15/09/2023 13:29:10 Hồ sơ đã trả kết quả
96 H23.22.25-230915-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN XỨNG 15/09/2023 08:47:45 18/09/2023 08:47:45 15/09/2023 13:29:10 Hồ sơ đã trả kết quả
95 H23.22.25-230915-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN XỨNG 15/09/2023 08:47:57 18/09/2023 08:47:57 15/09/2023 13:29:09 Hồ sơ đã trả kết quả
94 H23.22.25-230914-0013 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 14/09/2023 14:28:47 15/09/2023 14:28:47 14/09/2023 15:32:43 Hồ sơ đã trả kết quả
93 H23.22.25-230914-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 14/09/2023 14:22:18 15/09/2023 14:22:18 14/09/2023 15:32:57 Hồ sơ đã trả kết quả
92 H23.22.25-230914-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 14/09/2023 14:22:37 15/09/2023 14:22:37 14/09/2023 15:32:56 Hồ sơ đã trả kết quả
91 H23.22.25-230914-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 14/09/2023 14:23:02 15/09/2023 14:23:02 14/09/2023 15:32:59 Hồ sơ đã trả kết quả
90 H23.22.25-230914-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 14/09/2023 14:23:21 15/09/2023 14:23:21 14/09/2023 15:32:58 Hồ sơ đã trả kết quả
89 H23.22.25-230914-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 14/09/2023 14:23:37 15/09/2023 14:23:37 14/09/2023 15:32:57 Hồ sơ đã trả kết quả
88 H23.22.25-230914-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 14/09/2023 14:23:50 15/09/2023 14:23:50 14/09/2023 15:32:55 Hồ sơ đã trả kết quả
87 H23.22.25-230914-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 14/09/2023 14:24:13 15/09/2023 14:24:13 14/09/2023 15:32:55 Hồ sơ đã trả kết quả
86 H23.22.25-230914-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 14/09/2023 14:24:30 15/09/2023 14:24:30 14/09/2023 15:32:54 Hồ sơ đã trả kết quả
85 H23.22.25-230914-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 14/09/2023 14:24:45 15/09/2023 14:24:45 14/09/2023 15:32:46 Hồ sơ đã trả kết quả
84 H23.22.25-230914-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 14/09/2023 14:24:58 15/09/2023 14:24:58 14/09/2023 15:32:45 Hồ sơ đã trả kết quả
83 H23.22.25-230914-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HÂN 14/09/2023 14:25:15 15/09/2023 14:25:15 14/09/2023 15:32:45 Hồ sơ đã trả kết quả
82 H23.22.25-230914-0001 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở NGUYỄN THỊ HÂN 14/09/2023 14:25:37 18/09/2023 14:25:37 14/09/2023 15:32:44 Hồ sơ đã trả kết quả
81 H23.22.25-230913-0016 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TRUNG HÀ 13/09/2023 10:27:26 14/09/2023 10:27:26 13/09/2023 10:39:52 Hồ sơ đã trả kết quả
80 H23.22.25-230913-0015 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TRUNG HÀ 13/09/2023 10:27:42 14/09/2023 10:27:42 13/09/2023 10:39:50 Hồ sơ đã trả kết quả
79 H23.22.25-230913-0014 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TRUNG HÀ 13/09/2023 10:27:55 14/09/2023 10:27:55 13/09/2023 10:39:52 Hồ sơ đã trả kết quả
78 H23.22.25-230913-0013 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TRUNG HÀ 13/09/2023 10:28:12 14/09/2023 10:28:12 13/09/2023 10:39:51 Hồ sơ đã trả kết quả
77 H23.22.25-230913-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TRUNG HÀ 13/09/2023 10:28:27 14/09/2023 10:28:27 13/09/2023 10:39:49 Hồ sơ đã trả kết quả
76 H23.22.25-230913-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐỖ THỊ LUYẾN 13/09/2023 08:53:22 14/09/2023 08:53:22 13/09/2023 10:00:45 Hồ sơ đã trả kết quả
75 H23.22.25-230913-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐỖ THỊ LUYẾN 13/09/2023 08:53:38 14/09/2023 08:53:38 13/09/2023 10:00:47 Hồ sơ đã trả kết quả
74 H23.22.25-230913-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐỖ THỊ LUYẾN 13/09/2023 08:53:54 14/09/2023 08:53:54 13/09/2023 10:00:46 Hồ sơ đã trả kết quả
73 H23.22.25-230913-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐỖ THỊ LUYẾN 13/09/2023 08:54:06 14/09/2023 08:54:06 13/09/2023 10:00:46 Hồ sơ đã trả kết quả
72 H23.22.25-230913-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐỖ THỊ LUYẾN 13/09/2023 08:54:20 14/09/2023 08:54:20 13/09/2023 10:00:44 Hồ sơ đã trả kết quả
71 H23.22.25-230913-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐỖ THỊ LUYẾN 13/09/2023 08:54:36 14/09/2023 08:54:36 13/09/2023 10:00:44 Hồ sơ đã trả kết quả
70 H23.22.25-230913-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐỖ THỊ LUYẾN 13/09/2023 08:54:51 14/09/2023 08:54:51 13/09/2023 10:00:43 Hồ sơ đã trả kết quả
69 H23.22.25-230913-0004 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch HOÀNG THỊ LIỄU 13/09/2023 08:55:04 14/09/2023 08:55:04 13/09/2023 10:00:42 Hồ sơ đã trả kết quả
68 H23.22.25-230913-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ LIỄU 13/09/2023 08:55:20 14/09/2023 08:55:20 13/09/2023 10:00:41 Hồ sơ đã trả kết quả
67 H23.22.25-230913-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ LIỄU 13/09/2023 08:55:37 14/09/2023 08:55:37 13/09/2023 10:00:41 Hồ sơ đã trả kết quả
66 H23.22.25-230913-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ LIỄU 13/09/2023 08:56:01 14/09/2023 08:56:01 13/09/2023 10:00:40 Hồ sơ đã trả kết quả
65 H23.22.25-230912-0021 Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng NGUYỄN THỊ QUÝ 12/09/2023 14:03:28 12/10/2023 14:03:28   Hồ sơ đang giải quyết
64 H23.22.25-230912-0020 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC TRỌNG 12/09/2023 10:47:27 13/09/2023 10:47:27 12/09/2023 11:11:32 Hồ sơ đã trả kết quả
63 H23.22.25-230912-0019 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC TRỌNG 12/09/2023 10:35:24 13/09/2023 10:35:24 12/09/2023 11:11:38 Hồ sơ đã trả kết quả
62 H23.22.25-230912-0018 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC TRỌNG 12/09/2023 10:35:41 13/09/2023 10:35:41 12/09/2023 11:11:37 Hồ sơ đã trả kết quả
61 H23.22.25-230912-0017 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN ĐỨC TRỌNG 12/09/2023 10:36:31 13/09/2023 10:36:31 12/09/2023 11:11:37 Hồ sơ đã trả kết quả
60 H23.22.25-230912-0016 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC CHIẾN 12/09/2023 10:37:03 13/09/2023 10:37:03 12/09/2023 11:11:36 Hồ sơ đã trả kết quả
59 H23.22.25-230912-0015 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC CHIẾN 12/09/2023 10:37:32 13/09/2023 10:37:32 12/09/2023 11:11:35 Hồ sơ đã trả kết quả
58 H23.22.25-230912-0014 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC CHIẾN 12/09/2023 10:38:20 13/09/2023 10:38:20 12/09/2023 11:11:35 Hồ sơ đã trả kết quả
57 H23.22.25-230912-0013 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC CHIẾN 12/09/2023 10:38:33 13/09/2023 10:38:33 12/09/2023 11:11:33 Hồ sơ đã trả kết quả
56 H23.22.25-230912-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC CHIẾN 12/09/2023 10:38:46 13/09/2023 10:38:46 12/09/2023 11:11:34 Hồ sơ đã trả kết quả
55 H23.22.25-230912-0011 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN ĐỨC CHIẾN 12/09/2023 10:39:00 13/09/2023 10:39:00 12/09/2023 11:11:33 Hồ sơ đã trả kết quả
54 H23.22.25-230912-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TRUNG HÀ 12/09/2023 08:58:41 13/09/2023 08:58:41 12/09/2023 11:11:42 Hồ sơ đã trả kết quả
53 H23.22.25-230912-0009 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN TRUNG HÀ 12/09/2023 08:58:55 13/09/2023 08:58:55 12/09/2023 11:11:42 Hồ sơ đã trả kết quả
52 H23.22.25-230912-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TRUNG HÀ 12/09/2023 08:59:07 13/09/2023 08:59:07 12/09/2023 11:11:41 Hồ sơ đã trả kết quả
51 H23.22.25-230912-0007 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch VŨ TUYẾT LAN 12/09/2023 08:59:23 13/09/2023 08:59:23 12/09/2023 11:11:40 Hồ sơ đã trả kết quả
50 H23.22.25-230912-0006 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở NGUYỄN TÚ PHƯƠNG 12/09/2023 08:59:48 14/09/2023 08:59:48 12/09/2023 11:11:39 Hồ sơ đã trả kết quả
49 H23.22.25-230912-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TÚ PHƯƠNG 12/09/2023 09:00:07 13/09/2023 09:00:07 12/09/2023 11:11:45 Hồ sơ đã trả kết quả
48 H23.22.25-230912-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TÚ PHƯƠNG 12/09/2023 09:00:21 13/09/2023 09:00:21 12/09/2023 11:11:44 Hồ sơ đã trả kết quả
47 H23.22.25-230912-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TÚ PHƯƠNG 12/09/2023 09:00:34 13/09/2023 09:00:34 12/09/2023 11:11:44 Hồ sơ đã trả kết quả
46 H23.22.25-230912-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TÚ PHƯƠNG 12/09/2023 09:00:49 13/09/2023 09:00:49 12/09/2023 11:11:43 Hồ sơ đã trả kết quả
45 H23.22.25-230912-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN TÚ PHƯƠNG 12/09/2023 09:01:03 13/09/2023 09:01:03 12/09/2023 11:11:39 Hồ sơ đã trả kết quả
44 H23.22.25-230911-0033 Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng NGUYỄN VĂN CAM 11/09/2023 16:21:55 11/10/2023 16:21:55   Hồ sơ đang giải quyết
43 H23.22.25-230911-0032 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN CAM 11/09/2023 16:12:22 12/09/2023 16:12:22 12/09/2023 13:29:43 Hồ sơ đã trả kết quả
42 H23.22.25-230911-0031 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN CAM 11/09/2023 16:12:37 12/09/2023 16:12:37 12/09/2023 13:29:43 Hồ sơ đã trả kết quả
41 H23.22.25-230911-0030 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN CAM 11/09/2023 16:12:54 12/09/2023 16:12:54 12/09/2023 13:29:42 Hồ sơ đã trả kết quả
40 H23.22.25-230911-0029 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN CAM 11/09/2023 16:13:10 12/09/2023 16:13:10 12/09/2023 13:29:41 Hồ sơ đã trả kết quả
39 H23.22.25-230911-0028 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN CAM 11/09/2023 16:13:27 12/09/2023 16:13:27 12/09/2023 13:29:41 Hồ sơ đã trả kết quả
38 H23.22.25-230911-0027 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN VĂN CAM 11/09/2023 16:13:45 12/09/2023 16:13:45 12/09/2023 13:29:40 Hồ sơ đã trả kết quả
37 H23.22.25-230911-0026 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN LÊ MINH 11/09/2023 14:20:17 12/09/2023 14:20:17 12/09/2023 13:29:44 Hồ sơ đã trả kết quả
36 H23.22.25-230911-0025 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN LÊ MINH 11/09/2023 14:20:31 12/09/2023 14:20:31 12/09/2023 13:29:44 Hồ sơ đã trả kết quả
35 H23.22.25-230911-0024 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐOÀN THỊ BÍCH LIÊN 11/09/2023 10:41:10 12/09/2023 10:41:10 11/09/2023 11:13:47 Hồ sơ đã trả kết quả
34 H23.22.25-230911-0023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐOÀN THỊ BÍCH LIÊN 11/09/2023 10:35:51 12/09/2023 10:35:51 11/09/2023 11:13:50 Hồ sơ đã trả kết quả
33 H23.22.25-230911-0022 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐOÀN THỊ BÍCH LIÊN 11/09/2023 10:36:27 12/09/2023 10:36:27 11/09/2023 11:13:50 Hồ sơ đã trả kết quả
32 H23.22.25-230911-0021 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐOÀN THỊ BÍCH LIÊN 11/09/2023 10:36:51 12/09/2023 10:36:51 11/09/2023 11:13:48 Hồ sơ đã trả kết quả
31 H23.22.25-230911-0020 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐOÀN THỊ BÍCH LIÊN 11/09/2023 10:37:07 12/09/2023 10:37:07 11/09/2023 11:13:49 Hồ sơ đã trả kết quả
30 H23.22.25-230911-0019 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐOÀN THỊ BÍCH LIÊN 11/09/2023 10:37:24 12/09/2023 10:37:24 11/09/2023 11:13:48 Hồ sơ đã trả kết quả
29 H23.22.25-230911-0018 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐOÀN THỊ BÍCH LIÊN 11/09/2023 10:42:14 12/09/2023 10:42:14 11/09/2023 11:13:45 Hồ sơ đã trả kết quả
28 H23.22.25-230911-0017 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐOÀN THỊ BÍCH LIÊN 11/09/2023 10:43:05 12/09/2023 10:43:05 11/09/2023 11:13:46 Hồ sơ đã trả kết quả
27 H23.22.25-230911-0016 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐOÀN THỊ BÍCH LIÊN 11/09/2023 10:43:24 12/09/2023 10:43:24 11/09/2023 11:13:45 Hồ sơ đã trả kết quả
26 H23.22.25-230911-0015 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐOÀN THỊ BÍCH LIÊN 11/09/2023 10:43:42 12/09/2023 10:43:42 11/09/2023 11:13:44 Hồ sơ đã trả kết quả
25 H23.22.25-230911-0014 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐOÀN THỊ BÍCH LIÊN 11/09/2023 10:44:07 12/09/2023 10:44:07 11/09/2023 11:13:44 Hồ sơ đã trả kết quả
24 H23.22.25-230911-0013 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐOÀN THỊ BÍCH LIÊN 11/09/2023 10:44:24 12/09/2023 10:44:24 11/09/2023 11:13:43 Hồ sơ đã trả kết quả
23 H23.22.25-230911-0012 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận ĐOÀN THỊ BÍCH LIÊN 11/09/2023 10:44:50 12/09/2023 10:44:50 11/09/2023 11:13:42 Hồ sơ đã trả kết quả
22 H23.22.25-230911-0011 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân HOÀNG THỊ THỰC 11/09/2023 10:45:10 14/09/2023 10:45:10 11/09/2023 11:13:41 Hồ sơ đã trả kết quả
21 H23.22.25-230911-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ YẾN 11/09/2023 09:29:50 12/09/2023 09:29:50 11/09/2023 11:13:52 Hồ sơ đã trả kết quả
20 H23.22.25-230911-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận HOÀNG THỊ YẾN 11/09/2023 09:30:06 12/09/2023 09:30:06 11/09/2023 11:13:51 Hồ sơ đã trả kết quả
19 H23.22.25-230911-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HƯƠNG 11/09/2023 08:40:35 12/09/2023 08:40:35 11/09/2023 11:13:53 Hồ sơ đã trả kết quả
18 H23.22.25-230911-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ HƯƠNG 11/09/2023 08:40:48 12/09/2023 08:40:48 11/09/2023 11:13:52 Hồ sơ đã trả kết quả
17 H23.22.25-230911-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN KIM SỸ 11/09/2023 08:24:05 12/09/2023 08:24:05 11/09/2023 11:13:54 Hồ sơ đã trả kết quả
16 H23.22.25-230911-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN KIM SỸ 11/09/2023 08:13:08 12/09/2023 08:13:08 11/09/2023 13:17:52 Hồ sơ đã trả kết quả
15 H23.22.25-230911-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN KIM SỸ 11/09/2023 08:13:24 12/09/2023 08:13:24 11/09/2023 13:17:51 Hồ sơ đã trả kết quả
14 H23.22.25-230911-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN KIM SỸ 11/09/2023 08:13:43 12/09/2023 08:13:43 11/09/2023 13:17:51 Hồ sơ đã trả kết quả
13 H23.22.25-230911-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN KIM SỸ 11/09/2023 08:14:01 12/09/2023 08:14:01 11/09/2023 11:13:54 Hồ sơ đã trả kết quả
12 H23.22.25-230911-0001 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN VĂN XỨNG 11/09/2023 13:26:04 14/09/2023 13:30:00 12/09/2023 13:29:45 Hồ sơ đã trả kết quả
11 H23.22.25-230909-0001 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN VĂN CAM 11/09/2023 07:08:53 12/09/2023 07:08:53 11/09/2023 13:17:52 Hồ sơ đã trả kết quả
10 H23.22.25-230908-0010 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ THU GIANG 08/09/2023 15:03:23 11/09/2023 15:03:23 08/09/2023 15:16:39 Hồ sơ đã trả kết quả
9 H23.22.25-230908-0009 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ THU GIANG 08/09/2023 15:03:42 11/09/2023 15:03:42 08/09/2023 15:16:37 Hồ sơ đã trả kết quả
8 H23.22.25-230908-0008 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ THU GIANG 08/09/2023 15:03:57 11/09/2023 15:03:57 08/09/2023 15:16:38 Hồ sơ đã trả kết quả
7 H23.22.25-230908-0007 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ THU GIANG 08/09/2023 15:04:11 11/09/2023 15:04:11 08/09/2023 15:16:37 Hồ sơ đã trả kết quả
6 H23.22.25-230908-0006 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN KIM TUYỀN 08/09/2023 14:04:17 11/09/2023 14:04:17 08/09/2023 15:16:39 Hồ sơ đã trả kết quả
5 H23.22.25-230908-0005 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN KIM TUYỀN 08/09/2023 14:01:30 11/09/2023 14:01:30 08/09/2023 15:16:42 Hồ sơ đã trả kết quả
4 H23.22.25-230908-0004 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN KIM TUYỀN 08/09/2023 14:01:46 11/09/2023 14:01:46 08/09/2023 15:16:41 Hồ sơ đã trả kết quả
3 H23.22.25-230908-0003 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN KIM TUYỀN 08/09/2023 14:02:04 11/09/2023 14:02:04 08/09/2023 15:16:40 Hồ sơ đã trả kết quả
2 H23.22.25-230908-0002 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LƯƠNG THỊ HẰNG 08/09/2023 10:41:31 11/09/2023 10:41:31 08/09/2023 10:47:46 Hồ sơ đã trả kết quả
1 H23.22.25-230908-0001 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LƯƠNG THỊ HẰNG 08/09/2023 10:41:46 11/09/2023 10:41:46 08/09/2023 10:47:46 Hồ sơ đã trả kết quả
 
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 462
Trước & đúng hạn: 462
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/02/2024 04:34:22)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Bà Trần Thị Hương Sen - Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0972449928

Email: tranthihuongsen1976@haiduong.gov.vn

Đăng nhập
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0